Home About Browse Search
Svenska


Turnstedt, Johan, 2024. Tiaminbrist på idisslare : hur vanligt är det med symtom i Sverige?. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Tiamin är ett vattenlösligt vitamin essentiellt för många djur, inklusive människor. Idisslare producerar normalt tillräckligt med tiamin via mikrober i våmmen, men brist kan ändå uppstå vid särskilda förhållanden. Unga idisslare som ännu inte utvecklat en fullt fungerande våm förlitar sig på tiaminintag via mjölk för att brist inte ska uppstå. Tiaminbrist kan leda till den neurologiska sjukdomen cerebrocortikal nekros (CCN) som kan ge upphov till symtom som ataxi, stjärnkikare, huvudtryck, opistotonus, blindhet och kramper. Orsaker till att CCN uppstår hos idisslare kan vara intag av tiaminaser, tiaminasproducerande mikrober i våmmen eller överdrivet intag av svavel som kan påverka tiaminproduktion och tillgänglighet av tiamin. Diagnosen CCN ställs oftast genom en provbehandling med tiamin. Diagnos kan även ställas via obduktion. Andra symtom associerade med tiaminbrist är nedsatt tillväxt.
Huvudsyftet med den här studien var att undersöka symtomförekomst av tiaminbrist vid svenska idisslarbesättningar (nöt & får). Studien syftade även till att undersöka eventuella skillnader i symtomförekomst mellan djurslagen, åldrar, årstider, produktionstyper och olika geografiska områden. Studien avhandlar främst symtom på tiaminbristorsakad CCN. Andra sjukdomar som kan likna tiaminbristens symtom, inkluderande svavel-inducerad CCN, avhandlas delvis i arbetet. Studien genomfördes som en nätbaserad enkätstudie som besvarades av djurägare eller personer med en övergripande bild av besättningens produktion och sjukdomsläge under en längre tidsperiod. Av de 255 korrekt slutförda svar som inkom representerade 172 fårbesättningar och 83 nötbesätt-ningar.
Enbart deskriptiv statistik genomfördes och därmed ger studien inga statistiskt säkerställda resultat. De resultat som erhållits deskriptivt tyder på att symtomen på tiaminbrist är ovanliga i Sverige, men att de förkommer sporadiskt både på får- och nötbesättningar. Ett fåtal besättningar har uppgett högre symtomförekomst än andra besättningar. Både symtom på CCN och diagnos av CCN förekom oftare på fårbesättningar än på nötbesättningar. Enbart ett fåtal djur med observerade symtom hade diagnosticerats med CCN av veterinär. Symtom på CCN var vanligast hos unga djur mellan noll och två månader samt hos djur äldre än 18 månader. De flesta symtomen observerades under våren. Inga geografiska skillnader i förekomst kunde ses i studien. Studien indikerar på en högre andel kraftfoder till slakt- och ungdjur hos nötbesättningar som observerat symtom jämfört med de besättningar som inte observerat symtom.
Enkätens utformning gav generella svårigheter i arbetet att statistiskt analysera resultaten. Frågorna var baserade på tio års retrospektiv information, något som kan antas ha resulterat i minnesbias och bristande precision i svaren. Dessutom kan förändringar i antal djur och utfodringsmetoder över tid ha påverkat resultaten. För kommande forskning skulle det vara av intresse att undersöka besättningar med mer förekommande CCN-problematik och genomföra en mer omfattande analys av dessa.

,

Thiamine is a water-soluble vitamin essential for many animals, including humans. Ruminants can, via microbes in the rumen, produce enough endogenous thiamine, however deficiency can still occur in ruminants. Young ruminants that have not yet developed a fully functional rumen rely on thiamine intake to prevent deficiencies. Thiamine deficiency can develop into the neurological disease cerebrocortical necrosis (CCN) which can present with the symptoms ataxia, star-gazing, head-press, opisthotonos, blindness and convulsions. Reasons for the development of disease can be consumption of thiaminases, thiaminase producing microbes in the rumen or excess consumption of sulphur. The most common diagnosis tool for CCN is positive response after treatment with thiamine. During a necropsy, changes in the brain of the animal are usually seen. Another symptom associated with thiamine deficiency is decreased growth.
The aim was to investigate the prevalence of thiamine deficiency symptoms in Swedish ruminant herds. The aim was also to analyse variations in occurrence depending on different factors including species, age, season, production types and geographical regions. The study was conducted via a net-based questionnaire and distributed via groups on social media for ruminant owners and corporations involved in the ruminant production industry. The questions were answered by people with an overall picture of the herds production and diseases over a longer period of time. Out of 255 completed questionnaires 172 were representing sheep herds and 83 were representing cattle herds.
Only descriptive statistics were conducted, and therefore the study does not yield significant results. The results suggest that the symptoms of thiamine deficiency are uncommon in Sweden, however they do occur sporadically in both sheep and cattle herds. Only a few herds reported a higher-than-average prevalence of symptoms. Both symptoms and diagnosis of CCN were more common in sheep than in cattle. In both species few of the animals with observed symptoms got a CCN-diagnosis by a veterinarian. Symptoms were most common in very young ruminants and in animals older than 18 months. Most symptoms occurred during spring. No geographical connection between prevalence of symptoms were observed. The study suggests a connection between a higher proportion of concentrate feed given to cattle destined for slaughter and young animals in herds that have observed symptoms, compared to herds that have not observed symptoms.
The study design limited the ability to draw statistically significant conclusions. This is due to both the low frequency of observations of symptoms and that the questions were based on a ten-year retrospective information. This could have affected the results due to recall bias and imprecision in the responses. Furthermore, changes could have occurred in the number of animals in the herd and methods of feeding over time which may have impacted the results. For future studies it would be interesting to deep analyse herds with more than average problems of CCN.

Main title:Tiaminbrist på idisslare
Subtitle:hur vanligt är det med symtom i Sverige?
Authors:Turnstedt, Johan
Supervisor:Lindqvist, Hanna
Examiner:Kronqvist, Cecilia
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY009 Veterinary Medicine programme, 330.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:CCN, cerebrocortikal nekros, PEM, polioencefalomalaci, enkätstudie
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19752
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19752
Language:Swedish
Deposited On:06 Mar 2024 08:37
Metadata Last Modified:07 Mar 2024 02:00

Repository Staff Only: item control page