Home About Browse Search
Svenska


Ansin, Cecilia, 2024. En god djurvälfärd? : en litteraturstudie om vad som kan göras för att minska mjölkkors rädsla i samband med lastning och transport. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Rädda och stressade djur är inte välmående djur. Rädda mjölkkor kan reagera
oförutsägbart och hastigt vilket gör att de kan vara farliga att hantera. Rädsla och stress hos
mjölkkor kan orsaka fysiska skador, materiella skador och ekonomiska förluster. Syftet med denna
studie är att få fram förslag på förbättringar i samband med lastning och transport av mjölkkor,
för att reducera rädsla och stress hos djuren, som i sin tur kan öka djurvälfärden som kan
gynna köttkvalitén, ekonomin och mjölkproduktionen.

Eftersom mjölkkor har intensiva laktationsperioder bör vi göra allt vi kan för att de ska vara så
trygga som möjligt, oavsett om det är i ladugården, på bete eller på en transport. Studien
förklarar också hur rädsla och stress påverkar djuren rent fysiologiskt, samt påverkan på
slutprodukten till exempel köttkvalitet.

Målet med litteraturstudien är att föreslå olika sätt att reducera rädsla och stress hos mjölkkor
vid lastning och transport, med förhoppningen att föreslagna åtgärder sedan kan användas i
praktiken för att förebygga rädsla och stress. Att få lugnare djur är viktigt både ur ett
hållbarhets- och ett etiskt perspektiv.

Sökningar i Google Scholar gav ämnesaktuella artiklar varav 42 valts ut för denna studie och även
andra källor som till exempel Jordbruksverket. Resultatet av litteraturstudien visar att
vid lastning och transport av mjölkkor bör åtgärder tillämpas för att förhindra rädsla.
Min frågeställning och de utvalda artiklarna sammanvävs med forskningen som ger förslag på
åtgärder för att minska rädsla och stress.

Några praktiska lösningar att ta hänsyn till vid lastning och transport för att minska rädsla och
stress var: inredningen bör vara neutral med samma färgskala genom rummen (Ekman 2003; Grandin,
1995), att man behöver ha lugn och utbildad personal (Ceballos et al. 2018) (Boivin 1992)
(Pas et. al 1998) (Silva et. al. 2017), samt bra ljussättning (Grandin T. et. al. 2022) (Phillips
1998) (Penev et. al. 2014). Att minska skuggor och buller (Willson et. al. 2021) och till och med
att ta hjälp av musik (Ciborowska et. al. 2021) kan vara effektivt. Att bilda positiva minnen redan
ifrån födseln är också en åtgärd (Grandin, 2019), samt att ha äldre och lugna mjölkkor
som visar dem yngre hur ”allt går till” (Stenfelt et. al. 2022).

Eftersom djurstallet är utgångspunkt vid en transport bör även detta beaktas när man vill reducera
rädsla och stress hos mjölkkor. I djurstallet bör inredningen vara neutral utan höga ljud.
Inredningen bör ha en enhetlig färgskala och ljussättning bör vara väl genomtänkt med en bra ljusstyrka. Ljussättningen i transportfordonet bör
vara ännu starkare eftersom mjölkkor naturligt rör sig mot starkare ljus.

I diskussionen tas vikten av utbildad personal, anpassad inredning samt andra
förebyggande åtgärder för att minska rädsla och stress hos mjölkkor upp. Jag tycker framtiden ser
ljus ut för både lantbrukare och mjölkkor eftersom minskad rädsla och stress kommer att bidra till
mer välmående djur, en högre mjölkproduktion och bättre köttkvalitet.

,

Frightened and stressed animals are less prosperous animals. Afraid dairy cows can react unpredictable and hastily, which means that they can be dangerous to handle. Fear and stress in dairy cows can cause physical damage, material damage and financial losses. The purpose of this study is to come up with suggestions for improvements in connection with loading and transport of dairy cows to avoid fear and stress in the animals, which in turn could increase animal welfare which can benefit meat quality, economy and milkproduction. Since dairy cows have intense lactation periods should we do everything we can to provide a safety area, regardless of if it is in the barn, on pasture or on a transport. The study also touches on how fear and stress affect the animals purely physiologically, as well as the impact on the product, for example meat quality.
The aim of the literature study is to suggest different ways to reduce fear and stress in dairy cows during loading and transport, with the hope that proposed measures can then be used in practice to prevent fear and stress. Getting calmer animals is important from both a sustainability and an ethical perspective.
Google Scholar searches returned current articles, of which 42 were selected for this study and even other websites such as Jordbruksverket. The results of the literature study show that when loading and transporting dairy cows, measures should be applied to prevent fear. My question and the selected articles interwoven with the research which gives suggestions for measures to decrease fear and stress.
Some practical solutions to take into considerations during loading and transport to reduce fear and stress is; the decor should be neutral with the same colour scale through the entire room (Ekman 2003; Grandin T. 1995), you need calm and educated staff (Ceballos et al. 2018) (Boivin 1992) (Pas et. al 1998) (Silva et. al. 2017). And good lightning (Grandin T. et. al. 2022) (Phillips 1998) (Penev et. al. 2014). To reduce shadows and noise (Willson et. al. 2021) and get help from music (Ciborowska et. al. 2021). To build positive memories already from birth is also a measure (Grandin T. 2019), and to have older and calmer dairy cows that’s shows the way for the younger ”how everything is done” (Stenfelt et. al. 2022).
Since the animal stable is the starting point for a transport, this should also be considered when you want to reduce fear and stress in dairy cows. In the animal stable, the interior should be neutral without loud noises. The interior should have a uniform color scheme and lighting should be well thought out with a good brightness. The lighting in the transport vehicle should be even stronger as dairy cows naturally move towards stronger light.
The discussion addresses the importance of trained staff, adapted furnishings and other preventive measures to reduce fear and stress in dairy cows. I think the future looks bright for both farmers and dairy cows because reduced fear and stress will contribute to more healthy animals, higher milk production and better meat quality.

Main title:En god djurvälfärd?
Subtitle:en litteraturstudie om vad som kan göras för att minska mjölkkors rädsla i samband med lastning och transport
Authors:Ansin, Cecilia
Supervisor:Yngvesson, Jenny
Examiner:Telezhenko, Evgenij
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd
Keywords:Mjölkkor, rädsla, stress, lastning, transport, förebygga
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19739
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19739
Language:Swedish
Deposited On:01 Mar 2024 09:02
Metadata Last Modified:04 Mar 2024 09:36

Repository Staff Only: item control page