Home About Browse Search
Svenska


Dahl, Christine, 2024. Kartläggning av krisberedskapen på nötkreatursgårdar i Uppland : en intervjustudie av lantbrukares uppfattningar om sårbarheter och styrkor i beredskapen på mjölk- och köttgårdar. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Primärproduktionen, där animalieproduktion är en del, behöver kunna fortgå trots störningar så som mer extrema väderförhållanden med långdragen torka eller kraftiga skyfall, större sjukdomsutbrott eller i värsta fall väpnad konflikt. Idisslare har en viktig roll i vår livsmedelsförsörjning men i dagsläget vet vi väldigt lite om hur den enskilda gården skulle påverkas vid olika samhällsstörningar. Förutsättningarna för att bedriva och upprätthålla animalieproduktionen skiljer sig mellan gårdar och i olika delar av landet. Dessutom kan störningar av olika slag i varierande grad påverka produktionen, djurhälsan eller djurskyddet. De sårbarheter som kan finnas på den enskilda gården kan oavsett avspegla sig i hela livsmedelskedjan och lantbrukarnas beredskap blir således av stor vikt för livsmedelsförsörjningen i stort.
Syftet med den här studien var att undersöka nötkreatursproducenters funderingar kring beredskap, samt analysera de sårbarheter och styrkor som finns på gårdarna i händelse av en samhälls-omfattande kris. Resultatet av studien bygger på semistrukturerade intervjuer som gjorts med 10 olika mjölk- eller köttproducerande gårdar med nötkreatur runtom Uppland. I samband med intervjuerna har även ett fiktivt krisscenario använts med syfte att illustrera hur en kris skulle kunna utspela sig i vårt samhälle.
Studiens slutsats pekar på att de intervjuade lantbrukarna har en viss beredskap för olika typer av kriser, men kriser är mycket svåra att förbereda sig inför. Tillgång till flera av de resurser som krävs även vid kris är dessutom utom lantbrukarnas kontroll. Beredskap finns framför allt för kortare elavbrott, men även till viss del för torka och översvämning. Det stora beroendet av el och diesel är en viktig sårbarhet på gårdarna, då det behövs både för den dagliga djurskötseln, liksom i produktionen av foder. Lantbrukarna i intervjun visar däremot en rad olika styrkor, bland annat kreativitet och motivation att anpassa produktionen vid en kris. En annan styrka är att det finns kunskap som skulle kunna vara till nytta vid en kris, och en hel del idéer kring hur resurser som redan finns på gårdarna skulle kunna användas.

,

The primary agricultural production, with animal production being one aspect, needs to be able to continue despite disturbances, such as more extreme weather conditions including periods of prolonged drought or heavy precipitation. Other disturbances may for example involve epidemic outbreaks, or at worst, an armed conflict. Ruminants play an important role in our food chain supply but as of today, we know very little about the potential effects different disturbances would have on the individual farms. The conditions for running and maintaining animal production differ between farms and in different parts of the country. Moreover, different disturbances can affect the production, the health, welfare and protection of the animals. The vulnerabilities of a single farm can nonetheless affect the food chain supply. Therefore, the preparedness of the farmers is of great importance to the food supply in our country.
The aim of this study was to investigate cattle farmers’ thoughts on preparedness, as well as to analyze the vulnerabilities of and strengths on the farms in case of a societal crisis. The results are based on semi-structured interviews conducted with 10 different milk or meat producing farmers around the Uppland area. During the interviews, a fictional scenario was used to illustrate how a situation could unfold in a crisis.
In conclusion, the study indicates that the farmers are indeed prepared for different types of crises to a certain degree, but crises are very difficult to prepare for. Moreover, access to some of the resources they heavily rely on even in a crisis are outside their control. Preparedness exists mainly for power outages, as well as droughts and flooding/heavy precipitation to some extent. The heavy dependence on electricity and diesel fuel is a significant vulnerability of the farms, as it is required in the daily tasks of caring for the animals, as well as in the production of animal feed. However, the study shows that the farmers possess a variety of different strengths, such as creativity and willingness to adapt their production system in case of a crisis. Another strength is that the farmers themselves have ideas on how pre-existing resources could be used in a crisis.

Main title:Kartläggning av krisberedskapen på nötkreatursgårdar i Uppland
Subtitle:en intervjustudie av lantbrukares uppfattningar om sårbarheter och styrkor i beredskapen på mjölk- och köttgårdar
Authors:Dahl, Christine
Supervisor:Alvåsen, Karin and Nordling, Ulrika
Examiner:Sternberg Lewerin, Susanna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY009 Veterinary Medicine programme, 330.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:nötkreatur, ko, mjölkko, kris, krisberedskap, beredskap, beredskapsplan, lantbrukare, resiliens
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19713
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19713
Language:Swedish
Deposited On:14 Feb 2024 09:48
Metadata Last Modified:15 Feb 2024 02:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics