Home About Browse Search
Svenska


Bjelkered, Ella, 2024. Sudetisk lärk – ett alternativ för sydsvenska skogar?. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Southern Swedish Forest Research Centre

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Den svenska skogsbranschen möter betydande utmaningar med de globala klimatförändringarna
som hotar framtida råvaruförsörjning. Högst troligtvis bidrar klimatförändringar till ökade stormar
och en övergång till varmare och torrare förhållanden. Det varmare klimatet främjar en miljö som
ökar risken för biotiska och abiotiska skador, vilket äventyrar framtiden för svenska skogar. De
dominerande trädslagen i svenskt skogsbruk, gran och tall, hotas av klimatförändringar, vilket
kräver övervägande av alternativa trädarter för att säkra framtida råvaruförsörjning.
Klimatförändringarna innebär även nya möjligheter med längre vegetationsperiod och ökad
temperatur som ger bättre förutsättningar för tillväxt, något som kan användas som fördel för att
producera mer biomassa och motverka den globala uppvärmningen genom omställning till fossilfri
råvara. Lärkträdslagen framstår som lovande alternativ med snabb tillväxt och produktion av både
timmer och massaved. Även lärk kommer att påverkas av klimatförändringar men kanske kan en
ökad diversifiering i skogsbruket göra att man sprider riskerna för framtida skador och på så sätt blir
det mer motståndskraftiga skogar.
Studien behandlar ett försök baserat på Skogforsks initiativ att jämföra olika lärkmaterial i
tillväxt- och kvalitetsegenskaper med fokus på europeisk lärk från bergskedjan Sudeterna i
jämförelse med det lärkmaterial som används i Sverige idag; europeisk lärk från svenskt arkiv,
hybridlärk och rysk lärk. Den genomförda fältinventeringen och databearbetning gav inblick i
variation av höjd- och kvalitetsegenskaper på olika lokaler och lärkmaterial. Exempelvis visade
höjden signifikant variation, med europeisk lärk från Sudeterna som presterade bäst. För
kvalitetsegenskaper utmärkte sig rysk lärk bäst gentemot de andra lärkmaterialen. Resultaten belyser
komplexiteten i att välja lämpliga material för framtida planteringar med målet att optimera tillväxt
och kvalitet i en föränderlig framtid. Studien visar att europeisk lärk från Sudeterna konkurrerar med
det lärkmaterial som används i Sverige idag vid både tillväxt och kvalitetsegenskaper, och att det
finns stora möjligheter som produktionsträdslag i sydsvenska skogar, både som rent trädslag och för
hybridisering.

,

The Swedish forestry sector faces significant challenges due to global climate change, posing a
threat to future raw material supply. Climate change likely contributes to increased storms, and a
shift towards warmer and drier conditions. The warmer climate fosters an environment conducive
to new biotic and abiotic threats, jeopardizing the future of Swedish forests. Dominant tree species
in Swedish forestry, such as spruce and pine, are under threat from climate change, necessitating
consideration of alternative species to secure future raw material supply. Climate change also
presents opportunities with longer vegetation periods and increased temperatures that provide better
conditions for growth, something that can be used as an advantage to produce more biomass and
counteract global warming through a transition to fossil-free raw materials. Larch species emerge
as promising alternatives with rapid growth, production of both timber and pulpwood, and resilience
to climate change.
The study focuses on an experiment initiated by Skogforsk to compare various larch materials
in terms of growth and quality characteristics, with a focus on European larch from the Sudeten
compared to the larch material that is used in Sweden today; European larch from the Swedish
archive, hybrid larch, and Russian larch. Field inventories and data processing provide insights into
variation in height and quality characteristics across different locations and materials. For instance,
height growth exhibits significant variation, with European larch from the Sudeten performing the
best. For quality characteristics, Russian larch stood out the most compared to the other larch
materials. The results highlight the complexity of selecting suitable material for future plantations
with the goal of optimizing growth and quality. The study shows that European larch from the
Sudeten Mountains competes with latch materials used in Sweden today in terms of both growth
and quality characteristics and that there are great opportunities as a production tree species for
forests in southern Swedish, both as a pure tree species and for hybridization.

Main title:Sudetisk lärk – ett alternativ för sydsvenska skogar?
Authors:Bjelkered, Ella
Supervisor:Holmström, Emma and Liziniewicz, Mateusz
Examiner:Skovsgaard, Jens Peter
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Southern Swedish Forest Research Centre
Keywords:Lärk, förädling, Larix, klimatförändringar, skogsbruk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19709
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19709
Language:Swedish
Deposited On:09 Feb 2024 07:22
Metadata Last Modified:10 Feb 2024 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics