Home About Browse Search
Svenska


Thilén, Emma, 2024. Förekomst av rustrelavirus hos katter med vingelsjuka : en immunohistokemisk undersökning av arkiverat material från de senaste fem decennierna. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img] PDF
Full text restricted to: Library staff only
Full text under embargo, will be available 31 January 2025.

3MB

Abstract

Vingelsjuka hos katt är en allvarlig neurologisk sjukdom som ofta har dödlig utgång. Sjukdomen har rapporterats i Sverige sedan början av 1970-talet, huvudsakligen i området runt Mälaren. Nyligen har det nyupptäckta RNA-viruset rustrelavirus (RusV) föreslagits som sjukdomsorsak, då det har detekterats i det centrala nervsystemet (CNS) hos katter vilka drabbats av vingelsjuka. Inga studier har undersökt förekomst av viruset i perifera organ från katter och det är än så länge oklart hur viruset sprids. Syftet med den här studien var att undersöka hur många katter med potentiell vingelsjuka som har obducerats vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) mellan 1970–2019, huruvida RusV funnits och infekterat katter med vingelsjuka i Sverige sedan 1970-talet då sjuk-domen först rapporterades, samt huruvida RusV kan påvisas i perifera organ hos infekterade katter.
I detta arbete har följande saker gjorts: en sammanställning av antalet katter vilka potentiellt haft vingelsjuka baserat på sektionsdiagnosen, obducerade vid SLU mellan 1970–2019; en immuno-histokemisk undersökning av hjärna och ryggmärg för förekomst av RusV från katter med sektionsdiagnosen icke-suppurativ meningoencefalomyelit och från kontrollfall, samtliga obdu-cerade vid SLU under de senaste fem decennierna; samt en immunohistokemisk undersökning av perifera organ för förekomst av RusV från katter med bekräftad RusV-infektion i CNS.
Totalt hittades 410 fall vilka haft en sektionsdiagnos som kan indikera vingelsjuka och 14 av dessa valdes slumpmässigt ut till immunohistokemisk undersökning för RusV i CNS. Av dessa uppvisade 13 katter en icke-suppurativ inflammation samt var RusV-positiva i CNS. En av de 14 katterna var morfologiskt felklassificerad och RusV-negativ. Kontrollkatterna uppvisade negativa eller osäkra resultat för RusV i CNS. RusV kunde inte detekteras i perifera organ, förutom en positivt inmärkt cell i vävnad från tunntarmen hos en katt. Inga slutsatser kunde dras angående möjliga smittvägar utifrån undersökningen av perifera organ.
För första gången visas härmed att RusV funnits i Sverige och infekterat katter från 1970-talet och framåt.

,

Staggering disease in cats is a severe neurological disease that often ends in death. In Sweden, staggering disease has been reported since the beginning of the 1970s, mainly in the area around Lake Mälaren. Recently, the newly discovered RNA-virus rustrela virus (RusV) was suggested as the causative agent, since it could be detected in the central nervous system (CNS) in cats with staggering disease. Hitherto, no study has investigated the presence of RusV in extraneural tissues in cats and possible transmission routes remain unknown. This study aimed to investigate the number of cats with potential staggering disease that have been examined postmortem at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) between 1970–2019, if RusV has been present in cats with staggering disease in Sweden since the disease was first reported in the 1970s, and if RusV can be detected in extraneural tissues of infected cats.
In this retrospective study the following investigations were made: a compilation of the number of cats with possible staggering disease based on the postmortem diagnosis, examined at SLU between 1970–2019; an immunohistochemical investigation for RusV in brain and spinal cord from cats with the diagnosis non-suppurative meningoencephalomyelitis and from control cats, all examined postmortem at SLU during the last five decades; and an immunohistochemical investigation for RusV in extraneural tissues from cats with previously confirmed RusV infection in the CNS.
In total, 410 cases with a diagnosis that could indicate staggering disease were found and 14 of these were randomly selected for immunohistochemical investigation for RusV in the CNS. Of these, 13 cats showed non-suppurative inflammation and were also RusV-positive. One of the 14 cats was morphologically misclassified and RusV-negative. The control cats were negative or showed uncertain results for RusV. RusV was not detected in extraneural tissues, with the exception of a single positively stained cell in the small intestine from one cat. No conclusions could be made regarding potential routes of transmission based on the extraneural tissue investigation.
This study shows, for the first time, that RusV has existed in Sweden and infected cats as far back as the 1970s.

Main title:Förekomst av rustrelavirus hos katter med vingelsjuka
Subtitle:en immunohistokemisk undersökning av arkiverat material från de senaste fem decennierna
Authors:Thilén, Emma
Supervisor:Ley, Cecilia and Tengstrand, Sofia and Johansson Wensman, Jonas
Examiner:Vargmar, Karin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY009 Veterinary Medicine programme, 330.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:katt, vingelsjuka, rustrelavirus, icke-suppurativ meningoencefalomyelit, Sverige
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19696
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19696
Language:Swedish
Deposited On:07 Feb 2024 08:18
Metadata Last Modified:08 Feb 2024 02:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics