Home About Browse Search
Svenska


Hansén, Lovisa, 2024. Stamskador och dess uppkomst vid mekaniserad kvalitetsgallring i norra Sverige. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
981kB

Abstract

Gallring är ett ingrepp som görs i ett skogsbestånd med syfte att ta bort ett urval av träd för att gynna de kvarstående, samt att ge en intäkt i form av virke. Som skogsägare kan man prioritera vilka värden man vill gynna i sin skog; ekonomiska, sociala och/eller biologiska. Skogsägarna i Sverige kan påverka resultatet efter en gallring genom att ha önskemål om vilken gallringsform som ska användas och/eller hur stark gallringsstyrkan ska vara.

I syfte att analysera skadenivåerna på kvarvarande skog i gallringar utförda av SCA Skog har en undersökning genomförts på SLU Skogsmästarskolan. Ett delsyfte var att undersöka vilka faktorer som låg till grund för att maskinlagen inte klarar av SCA Skogs krav på skadeandel på kvarstående skog i gallring.

Studien gjordes i fyra av SCA Skogs produktionsområden; Piteå (gamla Nord), Umeå (gamla Mitt), Strömsund och Östersund/Ånge (gamla Sydväst). Studien var uppdelad i tre faser. Fas 1 var observation av skördar- och skotarförarens arbetssätt, Fas 2 var flera intervjuer och Fas 3 var dataanalys. Fas 1 genomfördes i två talldominerade bestånd där två olika skördar- och en skotarförares arbete observerades. Fas 2 genomfördes med samma maskinförare som hade observerats. Intervjuerna skedde i förarnas naturliga arbetsmiljö. Fas 3 var en analys av 147 äldre gallringsuppföljningar från fältsäsongen 2021 tillhandahållna av SCA Skog.

Studien visade att det fanns ett flertal faktorer som påverkade hur låg eller hög skadeandelen blev efter en utförd gallring. Respondenterna i intervjun uttryckte att yttre faktorer så som underväxt påverkade skadeandelen vid skörd. Intervjun visade även att yttre faktorer så som terräng och årstid påverkade skadeandelen vid skotning. Dataanalysen kunde inte påvisa något orsakssamband mellan stickvägsbredd och skadeandel, det vill säga att en liten stickvägsbredd ger en högre skadeandel. Att ett sådant samband fanns var dock något som förarna lyfte i intervjuerna.

Slutsatsen för studien är att år 2021 blev att 17 procent av gallringarna, sett över samtliga SCA:s produktionsområden, inte nådde kraven utan hade en för hög skadeandel. Skotaren observerades ha gjort fler skador än vad skördaren observerades ha gjort. Besvärlig terräng i kombination med smala stickvägar kan påverka skotarförarnas arbete gällande att hålla skadeandelen på en låg nivå.

,

Thinning is an intervention that is made with the aim of removing a selection of trees to benefit the remaining ones, and to provide an income in the form of wood. As a forest owner, you can prioritize which values you want to promote in your forest; economic, social and/or biological. Forest owners in Sweden can influence the result after thinning by having wishes about which thinning form to use and/or how strong the thinning should be.

With the objective to analyse the damage levels of remaining forest in thinning’s carried out by SCA Forest, a study has been conducted at SLU School for Forest Management. A sub-purpose was to investigate the factors that led to the machine operators not meeting SCA Forest’s requirements for the levels of damage to remaining forest in thinning.

The study was conducted in four of SCA Forest production areas; Piteå (previous North), Umeå (previous Middle), Strömsund and Östersund/Ånge (previous Southwest). The study was divided into three phases. Phase 1 was observation of harvester and forwarder operators’ working methods, Phase 2 was several interviews and Phase 3 was data analysis. Phase 1 was carried out in two pine-dominated stands where the work of two different harvester and a forwarder operator was observed. Phase 2 was conducted with the same machine operators that had been observed. The interviews took place in the operators natural working environment. Phase 3 was an analysis of 147 older thinning follow-ups from the 2021 field season provided by SCA Forest.

The study showed that there were several factors that affected how low or high the proportion of stem damage became after a thinning was carried out. The respondents in the interview expressed that external factor such as undergrowth affected the proportion of stem damage during harvest. The interview also showed that external factors such as terrain and season affected the proportion of damage when forwarding. The data analysis could not prove any causal relationship between stem damages and the width of strip road, i.e., a small width of strip road results in a higher damage rate. That such a connection existed was, however, something that the operators highlighted in the interviews.

The conclusion of the study is that in 2021, 17 percent of thinning’s seen over SCA: s production areas did not meet the requirements but had too high damage rate. The forwarder was observed to have done more damage than the harvester was observed to have done. Difficult terrain in combination with narrow strip roads can affect the forwarder operators work to keep the injury rate at a low level.

Main title:Stamskador och dess uppkomst vid mekaniserad kvalitetsgallring i norra Sverige
Authors:Hansén, Lovisa
Supervisor:Ersson, Back Tomas
Examiner:Stenhag, Staffan
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2023:25
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:skördare, faktorer, gallringskvalitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19654
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19654
Language:Swedish
Deposited On:12 Jan 2024 07:39
Metadata Last Modified:13 Jan 2024 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics