Home About Browse Search
Svenska


Åmerbilly, Kalida, 2023. Mötesplatsen Gamlegården en länk mellan det gamla och det nya : centrumförnyelse för ett tryggt och integrerat Näsby. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Kristianstads översiktsplan (ÄÖP, 2021) lyfter tre stadsbyggnadsmål: Stad för alla, attraktiv stad och grönblå stad. Utvecklingen handlar om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Lokala utvecklingsplanen för Näsby fokuserar på förtätning, förnyelse, sociala nätverk, möten mellan generationer och kulturer för ett attraktivt Näsby och levande centrum. Gamlegården befinner sig idag i olika skeden av planeringsprocessen. Den nya fysiska strukturen ska få Gamlegården att bli länkad med resten av Näsby. Utvecklingsplanerna är uppskattade av många. Samtidigt väcker de oro för konsekvenser av stora investeringar i ett utsatt område. Gamlegården är känd som ett socioekonomiskt utsatt område med allvarliga problem. Trots problemen i Gamlegården har området stor potential och utgör ett av Kristianstads viktiga utvecklingsprojekt med 1200 nya bostäder de kommande åren.

Analys och diskussion
ABK har investerat stort i renoveringar av Gamlegården under åren. Trots detta kvarstår området i polisens lista över särskilt utsatta områden. Problemnivådelningen har inte sjunkit utan den har blivit högre. Näsby är en attraktiv stadsdel med hög kvalité och närhet till stora rekreationsanläggningar. Gamlegården är ett värdefullt tillskott i stadsstrukturen och utgör en av Kristianstads stoltheter. Gamlegårdens centrum är ett viktigt nav i Näsby och Kristianstad. Det kan utvecklas till ett bättre fungerande köpcentrum och mötesplats för alla. Gamlegården och Näsby kan få starkare band till varandra med hjälp av nya platsbildningar, starkare och tydliga noder och stråk.

Planförslagen
Ny planlösningen för köpcentrumet med nya funktioner, verksamheter och platsbildningar är nödvändig. Besöksintensiva verksamheter ersätter svaga och passiva verksamheter. Flera mötesplatser i centrumet ökar social interaktion och trygghet. En ny entré i norra fasaden öppnar upp centrumbyggnaden mot bebyggelsen i norr och ökar inströmning till centrumet. En multifunktions mötesplats på torget med flera sittplatser och aktivitetsytor ökar generations- och kulturmöten. Omgestaltning av parkeringsyta och förflyttning av infarten skapar en lugn övergångszon. Den förbättrar sammankopplingen mellan Södra Näsby och Gamlegården. Nya platsbildningar sammanlänkas genom ett pärlband för ökad attraktivitet och trygghet i Näsby. Platsbildningar såsom mötesplatsen Gamlegården, Näsby kulturhus och nya knutpunkter. Förändringar i centrumet och torget är första steget för hållbarhetsmodellen Näsby.

,

Kristianstad's master plan (ÄÖP, 2021) highlights three urban development goals: City for all, attractive city and green-blue city. The development is about social, economic and ecological sustainability. The local development plan for Näsby focuses on densification, renewal, social networks, meetings between generations and cultures for an attractive Näsby and living center. Gamlegården is currently in various stages of the planning process. The new physical structure will link Gamlegården with the rest of Näsby. The development plans are appreciated by many, while at the same time, they raise concerns about the consequences of large investments in a vulnerable area. Gamlegården is known as a socio-economically vulnerable area with serious problems. Despite the problems in Gamlegården, the area has great potential and constitutes one of Kristianstad's important development projects with 1200 new homes in the coming years.

Analysis and discussion
ABK has invested heavily in renovations of Gamlegården over the years. Despite this, the area remains on the police's list of particularly vulnerable areas. This classification has not weakend, but has become stronger. Näsby is an attractive district with high quality and proximity to large recreational facilities. Gamlegård is a valuable extension of the city structure and considered a point of pride for Kristianstad. Gamlegården's center is an important hub in Näsby and Kristianstad. It can be developed into a better functioning shopping center and meeting place for everyone. Gamlegården and Näsby can have stronger ties to each other with the help of new site formations, stronger and clearer nodes and paths.

The plan proposals
A new floor plan for the shopping center with new functions, activities and spaces is necessary. Visitor intensive businesses replace weak and passive businesses. Several meeting places in the center increase social interaction and safety. A new entrance in the northern facade opens up the center building towards the buildings to the north and increases inflow to the center. A multifunctional meeting place in the square with several seats and activity areas increases cross generational and cultural meetings. Redesigning the parking area and moving the entrance creates a quiet transition zone. It improves the connection between Södra Näsby and Gamlegården. New spaces are linked together like a string of pearls for increased attractiveness and security in Näsby. Public space creation such as the Gamlegården meeting place, Näsby cultural center and new hubs. Changes in the center and the square are the first step for the Näsby sustainability model.

Main title:Mötesplatsen Gamlegården en länk mellan det gamla och det nya
Subtitle:centrumförnyelse för ett tryggt och integrerat Näsby
Authors:Åmerbilly, Kalida
Supervisor:Fridell, Linnéa
Examiner:Gyllin, Mats and Norfall, Lisa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM004 Sustainable Urban Management - Master Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:centrumförnyelse
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19646
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19646
Language:Swedish
Deposited On:09 Jan 2024 08:32
Metadata Last Modified:10 Jan 2024 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics