Home About Browse Search
Svenska


Lomander, Axel, 2023. Effekter av en skogsskötsel som gynnar marklav på svagare marker. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Inom renskötselområdet som motsvarar 50% av Sveriges areal har andelen lavmark av lavtyp minskat med 71 procent de senaste 60 åren. Minskningens takt ser ut att avta men lavmark fortsätter ändå att minska. Den främsta anledning till att mängden marklav minskat tros bero på det moderna industriskogsbrukets framfart. Detta sätt att bruka skogen på har ökat virkesförrådet i de svenska skogarna med tätare skogar som följd. Vilket har minskat mängden lavrika marker inom renskötselområdet då laven trivs i ljusare och glesare skogar. Under vintertid är marklaven och hänglaven renens viktigaste födointag och en ytterligare minskning av lavrika marker påverkar renskötseln negativt. Skogsnäringen ska enligt lag visa hänsyn till viktiga marker för renskötseln och genom en anpassad skötsel som gynnar lav kan många konflikter undvikas.Syftet med denna studie var att med skogliga planeringsverktyget Heureka PlanVis analysera hur ett skogsbruk som anpassas för att gynna marklav påverkar ekonomin, virkesproduktionen samt kolbindningen. Detta i jämförelse med dagens skogsbruk som har hög virkesproduktion och ekonomisk avkastning som mål. Data för studien utgörs av 3028 provytor från Riksskogstaxeringen med egenskaper som uppfyller utvalda kriterier för att marklaven ska kunna finnas. I resultatet av analysen visas en variation av nuvärde mellan de alternativen där de lavanpassade alternativen gav ett högre nuvärde än dagens skogsbruk på lägre ståndortsindex medan det motsatta gällde på T16 – T18. Vid en jämförelse av omloppstid och slutavverkningsålder var skillnaderna relativt små mellan de olika alternativen. Det fanns däremot en större skillnad i volym vid slutavverkningsålder samt kolbindning under 100 år där dagens skogsbruk uppnår högre värden. Tittar man på andel timmer för de olika alternativen erhöll det lavanpassade alternativen högre timmerandelar.

,

In the reindeer herding area, which corresponds to 50% of Sweden's territory, the proportion of lichen-rich land has decreased by 71% in the last 60 years. The rate of decrease appears to be slowing down, but lichen-rich areas continue to decline. The primary reason for the decline in the amount of ground lichen is believed to be the advancement of modern industrial forestry. This method of forest management has increased the timber stock in Swedish forests, resulting in denser forests that have reduced the amount of lichen-rich areas within the reindeer herding area, as lichen thrives in brighter and sparser forests. During winter, ground lichen and arboreal lichen are the reindeer's main source of food, and further reduction in lichen-rich areas negatively affects reindeer husbandry. According to the law, the forest industry is required to consider important areas for reindeer husbandry and, through adapted management that benefits lichen, many conflicts can be avoided.
The purpose of this study was to use the forestry planning tool Heureka PlanVis to analyze how forestry adapted to promote ground lichen affects the economy, timber production, and carbon sequestration, in comparison to today's forestry, which aims for high timber production and economic returns. The study's data consists of 3028 sample plots from the National Forest Inventory with characteristics that meet selected criteria for the presence of ground lichen.
The results of the analysis show a variation in present value between the alternatives, where the lichen-adapted alternatives had a higher present value than today's forestry on lower site index, while the opposite was true for T16 – T18. When comparing rotation period and final felling age, the differences were relatively small between the different alternatives. However, there was a greater difference in volume at the final felling age and carbon sequestration over 100 years, where today's forestry achieves higher values. Looking at the proportion of timber for the different alternatives, the lichen-adapted alternatives obtained higher proportions of timber.

Main title:Effekter av en skogsskötsel som gynnar marklav på svagare marker
Authors:Lomander, Axel
Supervisor:Lind, Torgny
Examiner:Lämås, Tomas
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:548
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SMJMP Master of Science in Forestry - Open Entrance 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:Privata skogsägareLavanpassat skogsbruk, renskötsel, marklav,, trakthyggesbruk, Heureka planvis.
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19625
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19625
Language:Swedish
Deposited On:15 Dec 2023 08:04
Metadata Last Modified:16 Dec 2023 02:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics