Home About Browse Search
Svenska


Sandberg, Anna, 2023. Relationsskapande möten : vad skogsägare förväntar sig i möten med virkesköpare. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Med högre efterfrågan på skogsråvara ökar konkurrensen på inom skogsbranschen. Svenska skogsbolag är beroende av privata skogsägare för att kunna tillgodose tillräcklig mängd råvara till sina industrier. Skogsbolag som avser öka andelen lokala köp strävar därför efter att bli mer framgångsrika i möten mellan virkesköpare och skogsägare för att kunna skapa långvariga affärsrelationer. Studien syftade till att ta reda på vad privata skogsägare förväntar sig i möten med en virkesköpare. Baserat på resultatet gjordes en utvärdering av vilka rutiner virkesköpare hos skogsbolag bör arbeta efter för att möta förväntan, samt vilket verksamhetsstöd som organisationer behöver tillhandahålla. Studien visade att skogsägare önskar känna sig trygga och sedda i möten med virkesköpare, samt att det första mötet mellan parterna är avgörande för om ett förtroende och en långvarig relation kan utvecklas. Virkesköparen representerar organisationen och relationen till denne värderas högre än organisationen. Studien visade att gott bemötande från virkesköparen ansågs vara en förutsättning, tillsammans med personkemin, för att kunna utveckla ett samarbete med organisationen. Virkesköparen behöver visa intresse för skogsägaren, vara lyhörd för dennes mål, önskemål och behov. Vidare behöver tjänsteleveransen hålla hög kvalitet och utföras enligt avtal och överenskommelse för att uppfylla skogsägares önskemål. Om olägenheter skulle uppstå är det av största vikt att organisationen justerar dessa. Organisationen bör tillhandahålla stöd och rutiner som underlättar virkesköparens arbete i mötet med skogsägaren, för att säkerställa att denne har den information som behövs för att möta förväntan samt att alla skogsägare får ett likvärdigt bemötande. Vidare bidrar verksamhetsstöd till en kontinuitet som efterfrågas av skogsägare. Detta kan bidra till för förhöjd tjänstekvalitet och nöjdare skogsägare som i sin tur kommer välja ett fortsatt samarbete med organisationen och även sprida ett gott rykte.

,

Competition has increased within the forest industry with a higher demand for forest raw materials. Swedish forest companies are dependent on private forest owners to be able to acquire enough raw material for their industries. Forest companies who intend to increase the proportion of local purchases and therefore strives to be more successful in meetings between timber buyers and forest owners to create long-term business relationships. This study aimed to find out what private forest owners expect in meetings with a timber buyer. Based on the results, an evaluation was made of which routines timber buyers at forest companies should work according to meet expectations, as well as which operational support the organization needs to provide. The study showed that forest owners want to feel safe and seen in meetings with timber buyers, and that the first meeting between the parties is crucial for whether trust and a long-term relationship can develop. The timber buyer represents the organization, and the relationship is valued higher than the organization. The study also showed that good treatment from the timber buyer was a prerequisite, together with personal chemistry, to be able to develop a collaboration with the organization. The timber buyer needs to show interest in the forest owner, be responsive to the forest owner’s goals, wishes and needs. Furthermore, the service delivery needs to maintain high quality and be carried out in accordance with the contract and agreement to fulfill the forest owner's wishes. If inconvenience should arise, it is of the utmost importance that the organization adjusts these. The organization should provide support and routines that facilitate the timber buyer's work in the meeting with the forest owner, to ensure that he has the information needed to meet expectations and that all forest owners receive equal treatment. Furthermore, operational support contributes to a continuity that is demanded by forest owners. This can contribute to increased service quality and more satisfied forest owners, who in turn will choose continued cooperation with the organization and spread a good reputation.

Main title:Relationsskapande möten
Subtitle:vad skogsägare förväntar sig i möten med virkesköpare
Authors:Sandberg, Anna
Supervisor:Staal Wästerlund, Dianne
Examiner:Kronholm, Thomas
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:545
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:Privata skogsägare, virkesköpare, kundmöten, tjänstekvalitet, relationsmarknadsföring, långvariga affärsrelationer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19623
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19623
Language:Swedish
Deposited On:13 Dec 2023 09:25
Metadata Last Modified:14 Dec 2023 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics