Home About Browse Search
Svenska


Iglesias Söderström, Nina, 2023. Glimpses of sustainability : four short stories to expand perceptions of the future. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Drawing inspiration from the Futures Beyond GDP Growth report, this thesis
transforms visions of sustainable futures into tangible narratives, delving deep into
the potentialities of everyday lives in such realities. Through creative writing and
AI-generated visuals, four distinct scenarios are brought to life, offering glimpses
into worlds shaped by profound systemic shifts and alternative worldviews. Indigenous
knowledge and principles, such as the Honorable Harvest, infuse the narratives,
emphasizing reciprocity and coexistence. These stories serve not only as a reflection
on our present but also as an open invitation to reimagine and actively shape our
future. The research underscores the power of storytelling in fostering empathy,
challenging paradigms, and promoting a holistic understanding of sustainability.
By immersing readers into the lives of individuals navigating these evolved societal
structures, the work endeavors to challenge and expand current notions of wellbeing
and societal progress. The Indigenous-inspired perspectives further enrich the
stories, offering sustainable paradigms that not only contrast but also offer avenues
for reshaping Western relationships with the environment and fellow beings. By
drawing comparisons with the pre-Columbian Americas, the research accentuates
that the evolution of societal structures is not unidirectional or inevitable.
In essence, this thesis underlines the potent role of stories in stimulating empathy
and challenging dominant paradigms, inviting readers to engage in the collaborative
responsibility of envisioning a sustainable and inclusive future.

,

Denna avhandling tar inspiration från rapporten Framtider bortom BNP-tillväxt och
förvandlar dess visioner av hållbara framtider till konkreta berättelser med en djupdykning
i det potentiella vardagslivet i sådana verkligheter. Med hjälp av kreativt skrivande
och AI-genererade bilder gestaltas fyra distinkta scenarier som ger inblickar i
världar som har formats av stora systemförändringar och alternativa synsätt. Kunskap
och principer från ursprungsbefolkningar, som den hederliga skörden, genomsyrar
berättelserna, och framhäver ömsesidighet och samexistens. Dessa berättelser säger
något om vår nutid och fungerar som en inbjudan för oss att tänka om och aktivt
forma vår framtid. Forskningen belyser kraften som historieberättande har för att
bygga empati, utmana paradigm och främja en helhetssyn på hållbarhet.
Genom att låta läsaren uppleva liven av individer som lever i dessa nya samhällsstrukturer,
syftar avhandlingen till att ifrågasätta och vidga nuvarande uppfattningar
om välbefinnande och samhällelig framsteg. Perspektiv inspirerade av ursprungsbefolkningar
berikar berättelserna ytterligare. De framhäver hållbara synsätt som
kontrasterar med och samtidigt visar sätt att omforma västerländska relationer till
varandra och övriga naturen. Genom att dra paralleller till förcolumbianska Amerika,
belyser även forskningen att samhällsstrukturers utveckling inte är enkelriktad eller
oundviklig.
I grund och botten betonar denna avhandling berättelsers kraftfulla roll i att väcka
empati och ifrågasätta dominanta synsätt. Den uppmanar läsare att delta i det
gemensamma ansvaret att skapa visioner och föreställningar om en hållbar och
inkluderande framtid.

Main title:Glimpses of sustainability
Subtitle:four short stories to expand perceptions of the future
Authors:Iglesias Söderström, Nina
Supervisor:Peterson, Anna
Examiner:Wirdelöv, Johan and Nordius, Arne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM006 Landscape Architecture 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:sustainable futures, storytelling, worldviews, well-being, indigenous knowledge, landscape architecture, scenarios, beyond GDP growth, envisioning, societal change
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19599
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19599
Language:English
Deposited On:28 Nov 2023 08:57
Metadata Last Modified:01 Dec 2023 14:40

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics