Home About Browse Search
Svenska


Carlsson, Julia, 2023. Transport utav nötkreatur till slakt : vilka är de vanligaste bristerna i Sverige och hur påverkar det djurvälfärden?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)


Full text not available

Abstract

De flesta nötkreatur i Sverige åker en gång i sitt liv transport och då oftast när de
ska till slakt. Transport anses vara ett stressfullt moment som har stor skaderisk för
djuren och bidrar till en sämre djurvälfärd för nötkreaturen som transporteras. Stress
som är ett vanligt djurvälfärdsproblem innan och under transport ger inte bara dålig
djurvälfärd utan är även dåligt gällande den ekonomiska aspekten eftersom stress
påverkar köttkvalitén negativt. Transportens utformning, transporttiden, förarens
körsätt, överbeläggning och hanteringen av djuren är faktorer som påverkar hur
nötkreaturens välfärd kommer vara under transporten.
Syftet med detta arbete är att se vad som framgår om transport av nötkreatur från
vetenskapliga artiklar mot hur det ser ut i Sverige och hur djurvälfärden påverkas.
Det har gjorts en litteraturstudie på transport och hantering av nötkreatur och deras
djurvälfärd. Litteraturstudien jämfördes sedan med en kvalitativ intervjustudie som
gjorts av två myndigheter och ett slakteri i Sverige. Myndigheterna som intervjuats
i denna studie är livsmedelsverket och länsstyrelsen. Valet av myndigheter beror på
att både livsmedelsverket och länsstyrelsen har till uppgift att kontrollera djur vid
transport. Livsmedelsverket kontrollerar främst skador när djuret är slaktat och
dokumenterar var skador på slaktkropparna kan ha uppstått. Länsstyrelsen utför
kontroller av transportfordonen för att se om de är godkända för djurtransport.
Den kvalitativa intervjustudien bestod utav nio frågor. Slakteriet fick fem extra
frågor att svara på som rör slakteriernas syn på transport. De nio frågorna är
utformade för att få svar på de frågeställningar som finns och de fem extra frågorna
för att få en bättre inblick om hur transportprocessen till slakt ser ut i Sverige.
Från intervjuerna framgick det att de vanligare bristerna gällande transport av
nötkreatur är djur som ej är i lämplig kondition att transporteras, halta djur, djur
som får sår och blåmärken under färd samt överbeläggning. Som lösning på detta
problem önskas en mer tydlig instruktion om hur djuren ska bedömas innan de får
åka transport. Det förenklar för både lantbrukaren och föraren. Lantbrukaren gör
den första bedömningen av djuren och föraren gör sedan en andra bedömning. Bra
bedömningar är viktigt för att inte låta djur som är i dålig kondition åka med och
riskerar att bli sämre under färd.
Förutom brister som sker på transporten brister det även gällande lagstiftningen.
Lagen om kör- och vilotider krockar med djurskyddslagen som ger problem för
transportörerna att kunna följa djurskyddslagen. Djurens välfärd påverkas negativt
genom att ventilationen blir sämre när fordonet står still.
Även om brister förekommer vid transport i Sverige och påverkar nötkreaturens
djurvälfärd är de relativt få och hanteringen av djuren är ofta bra och lugn. Det finns
stor kunskap hos dem som transporterar nötkreatur och intresse för djurens välfärd.

,

Most cattle in Sweden travel by transport once in their lives, usually when they are
going to slaughter. Transport is considered to be a stressful element that has a high
risk of injury to the animals and contributes to poorer animal welfare for the cattle
that are transported. Stress, which is a common animal welfare problem before and
during transport, not only results in poor animal welfare but is also bad in terms of
the economic aspect because stress affects the meat quality negatively. The design
of the transport, the transport time, the driver's driving style, overcrowding and the
handling of the animals are factors that affect the cattle welfare during the transport.
The purpose of this work is to see what is stated about the transport of cattle
from scientific articles, what it looks like in Sweden and how animal welfare is
affected. A literature review has been conducted on the transport and handling of
cattle and their animal welfare. The literature study was then compared with a
qualitative interview study conducted by two authorities and a slaughterhouse in
Sweden. The authorities interviewed in this study were the National Food Agency
and the County Administrative Board. The choice of authorities is due to the fact
that both the National Food Agency and the County Administrative Board are
tasked with inspecting animals during transport. The National Food Agency mainly
checks injures on the animal when the animal is slaughtered and documents where
lesions on the carcasses may have occurred. The County Administrative Board
carries out inspections of the transport vehicles to see if they are approved for
animal transport.
The qualitative interview study consisted of nine questions. The slaughterhouse
was given five extra questions to answer concerning the slaughterhouses' views on
transport. The nine questions are designed to get answers to the questions that exist
and the five extra questions to get a better insight into how the transport process to
slaughter looks like in Sweden.
From the interviews, it emerged that the most common shortcomings regarding
the transport of cattle are animals that are not in suitable condition to be transported,
lame animals, animals that get wounds and bruises during travel and overcrowding.
As a solution to this problem, there is a desire for clearer instructions on how the
animals are to be assessed before they are allowed to travel on transport. This makes
life easier for both the farmer and the driver. The farmer makes the first assessment
of the animals and the driver then makes a second assessment. Good assessments
are important in order not to let animals that are in poor condition go on the
transport and risk getting worse during the journey.
In addition to shortcomings in transport, there are also shortcomings in current
legislation. Two laws stand against each other, the Driving Time and Rest Periods
Act against the Animal Welfare Act, which causes problems for transporters to
comply with the Animal Welfare Act. Animal welfare is negatively affected by
poorer ventilation when the vehicle is stationary.
Although shortcomings occur during transport in Sweden and affect the animal
welfare of the cattle, they are relatively few and the handling of the animals is often
good and calm. There is a great knowledge among those who transport cattle and
an interest in animal welfare.

Main title:Transport utav nötkreatur till slakt
Subtitle:vilka är de vanligaste bristerna i Sverige och hur påverkar det djurvälfärden?
Authors:Carlsson, Julia
Supervisor:Magnusson, Madeleine and Nordström, Karl
Examiner:Jeppsson, Knut-Håkan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:djurtransport, transporttider, djurskyddslagen, transportfordon, hantering av nötkreatur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19597
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19597
Language:Swedish
Deposited On:28 Nov 2023 07:41
Metadata Last Modified:01 Dec 2023 15:19

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics