Home About Browse Search
Svenska


Friberg, Edward and Polfjärd Larsson, Erik, 2023. Minskad bekämpningsanvändning och dess påverkan på svensk spannmålsodling. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)


Full text not available

Abstract

Den Europeiska Kommissionen har tagit fram ett lagförslag om en minskning av växt-skyddsmedel bland alla unionens medlemsländer. Växtskyddsanvändningen skall minska med 50 % till år 2030. Dock får inget medlemsland i den Europeiska unionen understiga en sänkning på 35 %.
Detta beslut kommer att påverka spannmålsbönder i Sverige och andra medlemsländer. Detta arbete tar upp hur det påverkar en viss del av svenska spannmålsproducenter samt undersöker vilka lösningar som kan finnas för att minska den kemiska växtskyddsanvänd-ningen.
I studien utreds tekniken och en möjlig växtodlingsförändring. Odlingsstrategier som t.ex. radhackning och mellangrödor tas fram som möjliga strategier för en minskad använd-ning av kemiskt växtskydd.
En kvalitativ intervjustudie har gjorts med fyra spannmålsproducenter och en växtod-lingsrådgivare för att kunna ta reda på hur det arbetas i praktiken samt hur de ser på en framtid med minskad möjlighet till kemiskt växtskydd. Intervjuobjekten valdes ut för att sedan deltaga i en semistrukturerad intervju. Objekten som valdes ut skulle vara aktiva spannmålsproducenter med varierande odlingsmetoder. Intervjuerna har sammanfattats skriftligt och analyserats i detta arbete.
Detta arbete har visat att det kan vara möjligt att minska dagens användning av aktiva substanser i spannmålsodlingen. ör att nå målet med 50 % minskad kemanvändning inom en 10 års period kommer dock spannmålsproducenterna behöva använda sig av många olika lösningar. Tekniska innovationer och användning av ny teknik, samt förändrade växtföljder, kommer vara några av de viktigaste åtgärderna för att kunna nå målen.

,

The European Union has decided on a reduction of plant protection products among all member states of the Union. Plant protection use must be reduced by 50% by the year 2030. However, no member in the European Union may fall be-low a reduction of 35%. This decision will affect farmers in Sweden and other member countries.
This work addresses how it affects a certain part of Swedish grain producers and examines what solutions there may be to reduce the use of chemical plant protec-tion.
The study investigates technology and a possible change in plant cultivation. Cul-tivation strategies such as row chopping, catch crops and much more are being de-veloped as possible strategies for a reduced use of chemical plant protection.
A qualitative interview study was conducted with four cereal producers and one crop cultivation advisor to gain insights into their practical work and how they view a future with reduced opportunities for chemical plant protection. The inter-view objects were selected to participate in semi-structured interviews and were chosen to be active cereal producers with varying farming techniques. After the interviews, their responses were summarized and documented for this work.
This work has shown that it may be possible to reduce the current use of active substance in cereal farming. To achieve the goal of a 50 % reduction in chemical use within a 10-year period, cereal producers will need to employ various solu-tions. Technological innovations and the use of new technology as well as changes in crop rotations, will be some of the most crucial measures to achieve these goals.

Main title:Minskad bekämpningsanvändning och dess påverkan på svensk spannmålsodling
Authors:Friberg, Edward and Polfjärd Larsson, Erik
Supervisor:Nilsson, Daniel
Examiner:Albertsson, Johannes
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Kemikalier, växtföljd, bekämpningsmedel, jord till bord, EU
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19565
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19565
Language:Swedish
Deposited On:27 Oct 2023 08:07
Metadata Last Modified:28 Oct 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics