Home About Browse Search
Svenska


Tyllström, Jenny, 2023. Effekter av tre potentiella växtskyddsmedel på Alternaria solani i potatis.. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Plant Breeding (from 130101)


Full text not available

Abstract

Torrfläcksjuka som orsakas av svampen Alternaria solani är en vanlig skadegörare i potatis och angreppen ger stora skördebortfall årligen. A. solani angriper flera arter i Solanaceae-familjen och med en stor genetisk variation och hög reproduktionshastighet kan infektionen utvecklas snabbt om förutsättningarna är de rätta. Idag används fungicider som en av de huvudsakliga växtskyddsåtgärderna för att begränsa angrepp i potatis vilket inte är långsiktigt hållbart. Ett sätt som kan minska infektionsgraden är behandling med biologiska växtskyddsprodukter, som på olika sätt stimulerar växtens eget immunförsvar.
I den här studien har tre preparat applicerats på två potatissorter som sedan infekterats med A. solani, i syfte att se om någon av behandlingarna gav en ökad skyddseffekt. Potatissorterna Bintje och Kuras behandlades med två koncentrationer melatonin samt två koncentrationer av NoMo (ett preparat baserat på essentiella oljor) samt en koncentration kaliumfosfit. Efter fyra spraybehandlingar inokulerades blad med A. solani och sedan mättes skadorna. I samband med varje spraytillfälle mättes även klorofyllfluorescensen med en multispektrometer för att följa plantornas hälsotillstånd. Parallellt gjordes in vitro-försök för att se hur tillväxten av A. solani påverkades vid olika koncentrationer hos två av preparaten, melatonin och NoMo.
Resultaten visade skyddseffekt för tre av behandlingarna för Bintje och en av behandlingarna för Kuras. Det fanns även en sortskillnad där Kuras hade fler antal skadade blad och större uppmätt skadearea än Bintje. In vitro-försöken visade hämmande effekter för A. solani vid alla koncentrationer av NoMo. Resultaten av fotosyntesvärdena visade på stabila värden för SPAD (den relativa klorofyllhalten). Även NPQ(T) (den ljusenergi som omvandlas och avges som värme för att skydda växten vid hög ljusintensitet) och Fv’/Fm’ (den maximala effektiviteten hos PSII) visade stabila värden utom vid ett av mättillfällena. Orsakerna till dessa variationer kräver ytterligare undersökningar.

,

Early blight is a common disease in potato, caused by the fungus Alternaria solani. Major yield losses are reported annually as a result of heavy infection rates causing defoliation. A. solani has several species in the Solanaceae family as host plants and with a large genetic variation and high reproduction rate, the fungi can develop quickly if the conditions are right. The disease is usually controlled by repeated fungicide treatments which affects the climate and increases fungicide resistance. Treatments with plant biologicals, plant resistance inducers (PRIs) and other biological plant protection agents which enhances plant’s own immune system, are developing.
In this study, two potato cultivars were treated with one of three different (potential) plant protections agents and finally infected with A. solani to see if any of the treatments had a protective effect.
The potato cultivars Bintje and Kuras were treated with two concentrations of melatonin, two concentrations of NoMo (a commercial product based on essential oils) and one concentration of potassium phosphite. After four foliar applications, leaves were inoculated with A. solani and the lesions were measured. In addition to this, three photosynthetic parameters (NPQ(T), Fv’/Fm´and SPAD) were measured with MultispeQ device three hours after each application to monitor the health status of the plants. In addition to this, in vitro plate assays were conducted to see how the growth of A. solani was affected by different concentrations of melatonin and NoMo
The results showed a protective effect for three of the treatments for Bintje and one of the treatments for Kuras. There was also a difference between the two varieties where Kuras had a higher number of lesions and larger lesions sizes than Bintje. The in vitro plate assays showed inhibitory effects on A. solani in high concentrations of NoMo.
The results of the photosynthetic parameters showed stable values for SPAD (the relative chlorophyll content) but variations in NPQ(T) (the light energy converted and emitted as heat to protect the plant at high light intensity) and Fv'/Fm' (the maximum the effect of PSII in light adapted conditions) on the third measurement which needs to be further investigated.

Main title:Effekter av tre potentiella växtskyddsmedel på Alternaria solani i potatis.
Authors:Tyllström, Jenny
Supervisor:Alexandersson, Erik and Radha Sivarajan, Sajeevan
Examiner:Khalil, Sammar
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)
Keywords:Alternaria solani, melatonin, essentiella oljor, EO, kaliumfosfit, potatis, torrfläcksjuka, biologiskt växtskydd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19493
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19493
Language:Swedish
Deposited On:14 Sep 2023 10:55
Metadata Last Modified:25 Sep 2023 14:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics