Home About Browse Search
Svenska


Bodell, Rickard and Vestlund, Emanuel, 2023. Gransågspån som odlingssubstrat för tall-, gran- och björkplantor. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Torv är idag i många sammanhang klassad som ett fossilt bränsle och utdikade torvmarker släpper ut koldioxid. Även lämpligheten med att i samma utsträckning som idag fortsätta använda torv i odlingssammanhang ifrågasätts.

Syftet med denna studie var att undersöka huruvida det var möjligt att odla skogsplantor i ren gransågspån eller i en blandning av gransågspån och torv. Skillnader mellan de olika substraten gällande plantors tillväxt registrerades kontinuerligt och under odlingsperioden följdes även pH-värdena för de olika substraten.

Odlingsförsöket genomfördes i Skogsmästarskolans försöksväxthus där tall-, gran- och björkfrön såddes för vidare odling under 11 veckor. Plantorna gödslades regelbundet enligt rekommendationer för odling i torv. Höjdtillväxten var generellt störst för kontrollplantorna som odlats på konventionellt sätt i torv och lägst tillväxt registrerades för plantor odlade i enbart spån. Skillnaderna i höjdtillväxt var för barrträdsplantorna relativt små vid jämförelser mellan konventionellt torvsubstrat och substrat som bestod av 50 % spån och 50 % torv.

Björkplantor odlade i torv hade störst rothalsdiameter medan tallplantor odlade i sågspån hade lägst rothalsdiameter. För försöksplantorna som odlats i en blandning av 50 procent sågspån och 50 procent torv hade gran den lägsta rothalsdiametern. Rot/skott-kvoten var högst (46 procent) för både granplantor (46 %) och björkplantor (39 %) odlade i sågspån medan skillnaderna var små mellan olika substrat när det gällde tall. Gran odlad i torv hade den lägsta en rot/skott-kvoten (21 %) av alla försöksled. För tall var kväveinnehållet högst (3,61 %) efter odling i 100 % spån. För övriga trädslag var motsvarande skillnader mindre. Skillnader förekom även mellan substrat när det gällde plantornas innehåll av fosfor, kalium, mangan och järn.

Resultaten visar lovande möjligheter för ökad användning av alternativa odlingssubstrat. Dock verkar en viss inblandning av torv behövas för att få en acceptabel tillväxt i gransågspån vid konventionella gödslingsnivåer. Nya försök bör utvärdera fler blandningar med varierande proportioner av sågspån och torv och effekterna av en större kvävegiva till plantor odlade i sågspån bör även undersökas.

,

Today, peat is classified as a fossil fuel in many contexts and drained peatlands emit carbon dioxide. The appropriateness of continuing to use peat as growing media to the same extent as today is also questioned.

The purpose of this study was to investigate whether it was possible to grow forest tree seedlings in pure spruce sawdust or in a mixture of sawdust and peat. Differences between the substrates regarding plant growth were continuously measured and during the growing period, pH levels for the different substrates were monitored.

The experiment was carried out in the laboratory at the School for Forest Management, where pine, spruce and birch seeds were sown and cultivated for 11 weeks. The seedlings were fertilized according to a standard protocol originally intended for cultivation in regular peat. Height growth was generally higher for control seedlings grown in peat and lower for seedlings grown in sawdust only. However, when comparing height growth in conventional peat with the mix of 50% sawdust and 50% peat, differences were generally small for the conifer seedlings. Birch seedlings grew well in all substrates. At the end of the trial, birch seedlings grown in peat had developed the largest root neck diameter while pine seedlings grown in sawdust had the smallest root neck diameter. In the mixed substrates of 50% peat and 50% sawdust, spruce had the lowest root neck diameter. The highest value for the root/shoot ratio was found for cultivation in sawdust both for spruce (46%) and birch seedlings (39%) while differences between substrates were small for pine in terms of root/shoot ratio. Spruce grown in peat had the lowest root/shoot ratio in the trial. For Scots pine, the highest nitrogen content levels (3.61%) were found after cultivation in 100% sawdust. These differences were less pronounced for the spruce and birch seedlings. Some differences could also be observed between substrates in terms of the seedlings’ phosphorus, potassium, manganese and iron content.

The results show promising opportunities for increased use of the studied alternative substrate. However, at least a limited proportion of peat mixed with sawdust seems to be required to achieve acceptable growth when using standard levels of fertilizer intended for conventional cultivation in peat. Additional mixtures consisting of varying proportions of sawdust and peat should be evaluated and the possibilities of an increased nitrogen supply to seedlings grown in sawdust should be investigated.

Main title:Gransågspån som odlingssubstrat för tall-, gran- och björkplantor
Authors:Bodell, Rickard and Vestlund, Emanuel
Supervisor:Gräns, Daniel and Wallin, Elisabeth
Examiner:Sundstedt, Eric
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2023:18
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:substrat, sågspån, torv, plantor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19490
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19490
Language:Swedish
Deposited On:13 Sep 2023 08:55
Metadata Last Modified:25 Sep 2023 14:10

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics