Home About Browse Search
Svenska


Ullberg, Malin and Knuts, Johan, 2023. Trendspaning på skogsintressenter – Lärk. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
763kB

Abstract

Med en medeltemperatur som ökar och ett torrare klimat till följd av klimatförändringar står det svenska skogsbruket inför utmaningar. Det torrare klimatet medför en ökning av skadeinsekter som gynnas av högre temperaturer och angriper de trädslag som utgör majoriteten av det svenska skogsbruket. Med detta i åtanke söker sig många skogsägare efter alternativa trädslag som tolererar klimatförändringarna.

Miljökrav hos producenter och produkter inom alla branscher ökar. Konsumenter har blivit mer miljömedvetna och därför efterfrågas miljövänligare produkter mer frekvent än tidigare. Tryckimpregnerat virke innehåller mycket kemikalier för att kunna motstå röta och svampangrepp, som försämrar virkets kvalitet avsevärt. Restriktionerna kring kemisk behandling är redan väldigt strikta och återvinningen av impregnerat virke kräver extra hantering. Lärk är ett trädslag som med sin höga kärnvedsandel är naturligt impregnerat och rötbeständigt vilket innebär att det ej behöver någon kemisk behandling.

Denna studie grundar sig på djupintervjuer där det är sex respondenter i tre olika intressentkategorier som alla är anknutna till skogsbruket, hur det bedrivs och de skogliga produkterna som levereras från skogen. Intervjuerna baseras på hur de intervjuade tycker och tänker kring trädslaget lärk, dess virkesegenskaper, marknadsmässigt, dess framtida roll och allmänna uppfattningar. Slutligen genomförde varje respondent en SWOT-analys där de fick utmärka lärkens styrkor, svagheter, möjligheter och hot samt utveckla sina tankar.

Resultatet från studien visar att det finns ett intresse kring lärk både från skogsägare, sågverk och bygghandlare där de anser det är ett väldigt bra trädslag med dess goda virkesegenskaper där fokus ligger på dess höga kärnvedsandel som gör det naturligt rötbeständigt och med detta ett miljövänligt alternativ. Detta går som en röd tråd i alla intervjuer som genomförts. Det intressanta i resultatet är, varför inte skogsägaren väljer att plantera mer lärk och varför sågverken inte sågar större volymer av lärk. Skogsägaren planterar inte lärk eftersom de tycker avsättningen är alldeles för osäker i dagsläget medan en stor anledning till att sågverken inte sågar större volymer lärk är den bristande tillgången på råvara och att de större sågverken ogärna tar emot små partier.

De slutsatser som framgick av studien är att inom skogssverige är det ett ”moment 22” där skogsägaren inte planterar lärk på sitt skogsinnehav eftersom det i regel inte finns någon säker avsättning, förutom i Södra Sverige. Medan de större sågverken inte tar emot lärk eftersom det i dagsläget är låg tillgång och då blir lärken mest ett ”problem” som beblandas in med gran och tall. Det är små, specialiserade sågverk som sågar lärk i störst utsträckning. En utav de intervjuade skogsägarna som har ett lärkinnehav i Mellansverige sammanliknar det med en aktie. ”Det är inte idag som lärkvirket ska säljas, utan det är om ungefär 50 år”.

Avslutningsvis bör nämnas att hela samhället blir mer klimatsmart där miljön står mer och mer i fokus, så även skogsbruket och dess produkter. Samhällsomställningen tillsammans med ett framtida klimat som drabbar dagens homogena svenska skogsbruk står till grund för att skogsindustrins alla intressenter bör sprida sina risker.

,

With an average temperature increasing and a drier climate because of climate change the Swedish forestry is facing challenges. The drier climate leads to an increase in insect pests that benefit from higher temperatures and attacks the tree species that make up most of the Swedish forestry. Many forest owners are looking for alternative tree species that tolerate the climate change
.
Environmental requirements for producers and products in all industries are increasing. Consumers have become more environmentally conscious and therefore more environmentally friendly products are in demand more frequently than before. Pressure-treated timber contains a lot of chemicals to be able to resist rot and fungus, which significantly deteriorates the quality of the wood. The restrictions on chemical treatment are already very strict and the recycling of impregnated timber requires extra handling. Larch is a tree species that, with its high heartwood content, is naturally impregnated and rot-resistant, which means it does not need any chemical treatment.

This study is based on in-depth interviews where there are six respondents in three different stakeholder categories who are all linked to forestry, how it is conducted and the forest products delivered from the forest. The interviews are based on how the interviewees think about the tree species larch, its timber properties, market terms, its future role and general perceptions. Finally, each respondent conducted a SWOT analysis in which they were asked to distinguish the larch’s strengths, weaknesses, opportunities, and threats as well as develop their thoughts.

The results of the study show that there is an interest in larch both from forest owners, sawmills and builders' merchants where they consider it to be a very good tree species with its good timber properties where the focus is on its high heartwood proportion that makes it naturally rot-resistant and with this an environmentally friendly alternative. This is a common thread in all interviews that have been conducted. The interesting thing in the results is, why the forest owner does not choose to plant more larch and why the sawmills do not saw larger volumes of larch. The forest owner does not plant larch because they think the market is far too uncertain at present, while a major reason why the sawmills do not saw larger volumes of larch is the lack of access to raw material and that the larger sawmills are reluctant to accept small batches.

The conclusions that emerged from the study are that within forest Sweden there is a "catch-22" where the forest owner does not plant larch on his forest holdings because there is usually no secure outlet, except in southern Sweden. While the larger sawmills do not accept larch because there is currently low supply and then larch becomes mostly a "problem" mixed in with spruce and pine. It is small, specialized sawmills that saw larch to the greatest extent. One of the forest owners interviewed who has a larch holding in central Sweden likens it to a share. "It is not today that the larch wood will be sold, but it is in about 50 years".

Finally, it should be mentioned that the whole society is becoming more climate-smart where the environment is more and more in focus, as well as forestry and its products. The societal transition, together with a future climate that affects today's homogeneous Swedish forestry, is the basis for all stakeholders in the forest industry to spread their risks.

Main title:Trendspaning på skogsintressenter – Lärk
Authors:Ullberg, Malin and Knuts, Johan
Supervisor:Sundstedt, Eric
Examiner:Törnblom, Johan
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2023:14
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:samhällsvetenskaplig studie, djupintervju, miljövänligt, alternativt träslag, klimatförändring, skogsbruk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19488
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19488
Language:Swedish
Deposited On:13 Sep 2023 08:05
Metadata Last Modified:25 Sep 2023 14:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics