Home About Browse Search
Svenska


Ramberg, Håkan and Sjöqvist, Kaj, 2023. Föryngring med hägn : effekten av viltbete på självföryngrad ädellövskog i tre skånska naturreservat. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Ädellövskogens artsammansättning styrs av flera naturliga processer, en av dessa processer är viltbete. Bete kan leda till att trädslagsfördelningen förändras och att föryngring blir problematiskt, speciellt i områden med stora viltstammar och för de mer betesbegärliga trädarterna. Skog som under en längre tid utsätts för högt betestryck kan av denna anledning komma att helt ändra struktur och utseende då få eller inga träd får en chans att bli vuxna och växa in i krontaket. För att dessa utsatta skogar ska gå att föryngra är det vanligt att hägn, som stänger ute viltet och därmed stoppar betesskador, används.

Studiens syfte är bygga vidare på den kunskap som finns kring den kortsiktiga inverkan bete från vilt har på trädföryngring samt att få större förståelse för effekterna som hägn kan ha på skogens struktur och artsammansättning. Detta genom att jämföra naturlig föryngring, skyddad av hägn med oskyddad föryngring som utsatts för bete. Detta har studerats i naturreservaten Hästhagen, Fyledalen och Maltesholm. De tre naturreservaten är belägna i Skåne och har, jämfört med varandra, ett varierande betestryck. Varje reservat har 20 provytor vardera. Provytorna har storleken 7 x 7 m varav hälften är inhägnade och den andra hälften saknar hägn och fungerar som kontrollytor. Hägnen och kontrollytorna är utlagda i direkt anslutning till varandra i par. Studien genomfördes genom inventering av provytorna som sedan jämfördes med inventeringsresultat från samma provytor från 2019. Inom varje provyta räknades alla vedväxter med en höjd över 10 cm. Dessa artbestämdes, höjden mättes och det noterades om de blivit betade under senaste året eller ej.

Resultaten visar att bete i stor utsträckning påverkar föryngringen i ädellövskog och att effekten av hägn har en positiv inverkan på plantors överlevnad. Tydligast syns detta i Maltesholm där betestrycket är högt. Inom kontrollytorna påträffades ett fåtal plantor medan det inom hägnen påträffades tusentals. Även en tydlig höjdtillväxt för bok- och askplantor kan konstateras inom hägnen. I Hästhagen och Fyledalen, som har ett lägre betestryck, saknas signifikanta skillnader för antalet plantor mellan hägn och kontrollytor. I Hästhagen kan effekter i höjdtillväxt konstateras för bokplantor inom de hägnade områdena då dessa är signifikant högre än i kontrollytorna. Slutsatsen av denna studie är att mindre hägn kan ha en avgörande effekt för överlevnaden av plantor i områden där betestrycket är högt medan det i områden med lägre betestryck verkar saknar denna funktion.

,

The composition of deciduous forests is controlled by several natural processes, one of these processes is browsing by ungulates. Browsing can change the distribution of tree species and make regeneration problematic, especially in areas with large populations of ungulates and for the more palatable tree species. For this reason, forests that are exposed to high levels of browsing for prolonged periods of time can completely change their structure and appearance, as few or no trees get a chance to grow into the canopy and become old. For these vulnerable forests to be regenerated, it is common practice that fences are used that completely shut out animals and cancel browsing damages.

The purpose of this research is to study the effects that browsing has on the structure and composition of deciduous forest. This is done by comparing natural regeneration in plots protected by fences with plots exposed to browsing. This has been studied in the nature reserves Hästhagen, Fyledalen and Maltesholm. The reserves are all located in Sweden in the county of Scania and have, compared to each other, varying intensities of browsing. Each reserve has 20 paired sample plots each. These plots are 7 x 7 m in size, one of which is fenced, the other unfenced which serves as a control area. Fenced and unfenced plots were placed in pairs near one another. This study was carried out by an inventory of the plots, which were then compared with inventory results from the same plots in 2019. Within each plot, all woody plant seedlings with a height above 10 cm were included. For each one of these seedlings the species was determined, height above ground was measured and it was noted if the seedlings were browsed or not in the recent year.

The results show that browsing has a great impact on regeneration in deciduous forest and that the effect of fencing has a positive impact on seedling survival. This can clearly be seen in Maltesholm, where the browsing intensity has been high. A few seedlings were found within the control plots, while thousands were found within the fenced plots. A clear increase in height for beech and ash seedlings could be observed within the fenced plots. In Hästhagen and Fyledalen, which have lower browsing pressure, this effect cannot be ascertained as there is no significant difference between the control area and the fenced area for the number of seedlings. In Hästhagen, effects in height growth can be observed for beech seedlings inside the fenced plots as they are significantly taller than in the control plots. The conclusion of this study is that fencing can have a decisive effect on the survival of tree seedlings in areas with high browsing pressure, in areas with lower browsing pressure this effect seems to be absent.

Main title:Föryngring med hägn
Subtitle:effekten av viltbete på självföryngrad ädellövskog i tre skånska naturreservat
Authors:Ramberg, Håkan and Sjöqvist, Kaj
Supervisor:Hedwall, Per-Ola
Examiner:Egnell, Gustaf
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2023:23
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Bokskog, naturlig föryngring, betesbegärlighet, viltbete, strukturförändring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19477
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19477
Language:Swedish
Deposited On:11 Sep 2023 08:17
Metadata Last Modified:12 Sep 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics