Home About Browse Search
Svenska


Bylander, Anneli, 2010. Landsbygdsutveckling och hästnäringen : en fallstudie av Vellinge ridstigsprojekt, från teori till handling. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Sveriges landsbygd har länge präglats av följderna av en
ökande urbanisering. Förändringar i samhället har bland
annat gjort att jord- och skogsbruket har rationaliserats
och människorna har sökt sig till städerna för att finna
arbete och utbildning. Nu finns det dock tecken på att trenden med landsbygdens avbefolkning har börjat vända i och med att fokus har flyttats från enbart produktion till
att även inbegripa rekreation.

,

I takt med att vi gått från att ha ett produktionslandskap till att mer och mer få ett rekreationslandskap har även
användningen av hästen förändrats. Från att förr främst ha varit ett nyttodjur för transport och användning inom jord- och skogsbruket har hästen blivit en älskad kamrat för rekreation och sport.

,

Hästnäringen är en näring som i mångt och mycket speglar den utveckling vi kan se i speciellt den tätortsnära landsbygden. Det är en växande näring som genom sin påverkan på bland annat jordbruksverksamhet, sport, rekreation, kulturarv, landskapsbild, lokalt företagande
och en regional planering främjar det multifunktionella
landskapet och därigenom landsbygdsutvecklingen. Därav utgör den ett gott exempel att studera för att få en
bredare bild av hur landsbygdsutvecklingen ser ut i dag och för att nå en hållbar framtida utveckling.

,

Som ett led i att främja en hållbar utveckling av den svenska landsbygden har Sverige i samarbete med EU tagit fram landsbygdsprogrammet som ska hjälpa till att nå målen med EU:s gemensamma landsbygdspolitik. I landsbygdsprogrammet ingår bland annat Leader som ett viktigt instrument. Leader är en metod för landsbygdsutveckling där man utgår från de lokala behoven och förutsättningarna för att nå en hållbar utveckling. Genom Leader är det möjligt att söka stöd för att driva projekt som utvecklar den egna hembygden.

,

I enlighet med den trend som råder i Sverige likt många andra länder i Europa och västvärden stiger intresset för hästnäringen stadigt. Som ett led i detta ökar antalet hästar och den ökande exploateringen av jordbrukslandskapet skapar nya behov av rekreativa stråk. Ett problem som följer med detta behov är hur man planerar för ridstigar i ett intensivt odlat jordbrukslandskap där mötet mellan hästhållning och jordbruk kantas av konflikter och där planeringen idag inte har en naturlig del av utvecklingsarbetet. I Vellinge kommun har man för att undvika konflikter mellan ryttare och lantbrukare, med stöd genom Leader och i samarbete med den för ändamålet startade ridstigsföreningen, utvecklat en ny arbetsmodell för att tillmötesgå behovet av rid- och vandringsleder.

,

Denna rapport belyser ett ämne inom vilket tidigare studier är begränsade men som har blivit allt mer aktuellt i och med den ökande hästnäringen. I en litteraturstudie undersöks hästnäringens påverkan på landsbygdens utveckling i stort för att sedan övergå i en fallstudie av Vellinge ridstigsprojekt. Fallstudien är tänkt att utvärdera ett projekt i vilket man utgår från ett lokalt initiativ och engagemang för att utveckla den egna hembygden. De enomförda intervjuerna visar bland annat på vikten av att jobba just utifrån ett underifrånperspektiv, men även
på ett behov av koordinering uppifrån.

,

The urbanization process has for a long time been affecting
the rural areas of the Swedish landscape. Changes in society have made the agricultural- and forest industries
become rationalized, and people are in a higher degree moving to the cities for labor and education. As the focus
in the rural areas changes from only production toward also including recreation the tendency of decreasing inhabitant number have started to turn.

,

The rural areas have gone from being a productional
landscape toward a more recreational landscape and in the same time the usage of horses have gone from a productional towards a recreational. Earlier the horse was used as a helpful working tool, while today it is a beloved friend for recreation and sports.

,

The equine industry is an industry that in many ways reflects the development in the peri-urban countryside.
It is a growing industry that supports a multifunctional
land use as it affects the agricultural industry, recreation, sports, landscape scenery, cultural heritage and local enterprises. This also makes it a good example to study to get a wider perspective of the rural development and how to reach a sustainable development.

,

To support a sustainable development of the rural areas and to reach the mutual goals of the rural politics, Sweden has developed a program called “Landsbygdsprogrammet”. This has been done in collaboration with EU and in this program Leader is an important instrument. Leader is a method to reach rural development by working with local needs and conditions. It is a system for applying for economical support to develop the own home district.

,

The growing interest of keeping horses is a trend that you can find in Sweden as well as other European and high developed countries. The number of horses is growing and the exploitation of farmland creates new needs of
recreational passages.

,

Today there often are conflicts between farmers and
horse keepers, due to the occurrence of prohibited
riding on farmland. As a result of this and the insufficient
planning system for the rural areas, Vellinge municipality
have been trying to meet the needs of riding paths by
developing a new method to get accessibility to privately
owned land.

,

This report puts light on a topic that haven’t been explored
that much, but due to the growth in the equine industry have got a higher importance. The equine industries affect
on the rural development is investigated in a literature
study. After that a case study of the riding path project
in Vellinge have been carried through, showing that it is
of big importance to work from a bottom up perspective but also that there is a need of coordination from the top.

Main title:Landsbygdsutveckling och hästnäringen
Subtitle:en fallstudie av Vellinge ridstigsprojekt, från teori till handling
Authors:Bylander, Anneli
Supervisor:Peterson, Anna and Elgåker, Hanna
Examiner:Qviström, Mattias
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LARKA Landscape Architecture - Master's Programme, Alnarp (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:landsbygdsutveckling, hästnäring, ridstigar, planering, häst, tillgänglighet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-4-337
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-4-337
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:26 Oct 2010 11:49
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:16

Repository Staff Only: item control page