Home About Browse Search
Svenska


Tabell, Emma, 2023. Mykorrhiza i sandbäddar. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Syftet i denna studie var att undersöka om arbuskulär mykorrhiza förekommer hos Klinta trädgård där perenna växtslag odlas i sandbäddar. Sand är naturligt näringsfattig och ingen gödsling görs på odlingen vilket kan påverka växternas etablering på platsen. Rötter från valda växtslag samlades in och Spurwayanalyser gjordes av sanden. Därefter utreddes det genom mikroskopstudier om mykorrhiza fanns i rötterna hos växtslagen och om det fanns näring tillgängligt i sandbäddarna för växternas utveckling. Resultat påvisade att det finns lite tillgänglig näring i bäddarna med små skillnader mellan växtslag. Vidare resultat visade på flera olika rotsvampar i rötterna och Allium senescens och Salvia nemorosa i äldre odlingsbäddar påvisade möjliga strukturer av arbuskulära mykorrhizasvampar. Det fanns även enstaka strukturer som förmodligen tillhör arbuskulär mykorrhiza i Allium senescens 2-årig bädd och i Baptisia australis 2-årig bädd.
Det sker mycket markstörning på odlingen då växterna förs bort och ogräsrensning görs vilket kan leda till störning av marksubstratet. Det är faktorer som kan påverka att mykorrhizasvampar har svårt att etableras. Trasig markduk är en faktor som kan vara positiv för växterna och kan ha bidragit till mykorrhizakolonisering och att tillväxt och plantkvalitet är hög då rötterna når underliggande lerjord som är mer näringsrik och har ett större biologiskt mikroliv än sanden. Även sanden som används i odlingen kan bidra positivt på tillväxten för växterna. Den vattenhållande kapaciteten kan påskynda vittringsprocessen och nedbrytningen av organiskt material vilket bidrar till tillgänglig näring för växterna. För att utröna när och om mykorrhiza kolonisering sker och för att vara säker på vilka arter som koloniserar odlingen behöver fler rotprover tas och molekylära metoder tillämpas.

,

The purpose of this study was to investigate whether arbuscular mycorrhiza occurs at Klinta garden where perennial plant species are grown in sand beds. Sand is naturally low in nutrients and no fertilization is done on the cultivation, which can affect the establishment of the plants on the site. Roots from selected plant species were collected and Spurway analyzes were made of the sand.
It was then investigated through microscopic studies whether mycorrhizae were present in the roots of the plant species and whether there was nutrition available in the sand beds for the development of the plants. Results showed that there is little available nutrition in the beds with small differences between plant species. Further results showed several different root fungi in the roots and Allium senescens and Salvia nemorosa in older cultivation beds demonstrated possible structures of arbuscular mycorrhizal fungi. There were also single structures that probably belong to arbuscular mycorrhizal fungi in the Allium senescens 2-year bed and in the Baptisia australis 2-year bed.
There is a lot of soil disturbance on the cultivation when the plants are removed and weeding is being done, which can lead to disturbance of the sand substrate. These are factors that can lead to mycorrhizal fungi having difficulty establishing. Broken soil cover is a factor that can be positive for the plants and may have contributed to mycorrhizal colonization and that growth and plant quality are high as the roots reach the underlying clay soil which is more nutritious and has a greater biological micro life than the sand. Even the sand used in the cultivation can contribute positively to the growth of the plants. The water-holding capacity can speed up the weathering process and the breakdown of organic material, which contributes to available nutrition for the plants. In order to find out when and if mycorrhizal colonization occurs and to be sure which species colonize the cultivation, more rootsampels need to be examined and molecular methods need to be applied.

Main title:Mykorrhiza i sandbäddar
Authors:Tabell, Emma
Supervisor:Caspersen, Siri
Examiner:Nordmark, Lotta
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:odling, symbios, Glomus, Glomeromyceter, arbuskulär mykorrhiza, rotsvampar, sand, Mucoromycotina
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19464
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19464
Language:Swedish
Deposited On:08 Sep 2023 08:36
Metadata Last Modified:09 Sep 2023 04:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics