Home About Browse Search
Svenska


Ohlin, Rebecca and Sedenborg, Thilde, 2023. Att göra hinder till språng : en studie om tränares sätt att hantera elevers mentala hinder. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
810kB

Abstract

Då ridsporten i Sverige och metoderna för att utbilda ryttare förändrats avsevärt de senaste årtiondena har även kulturen kring undervisningen och den mentala inställningen förändrats. Tränarens roll idag inkluderar inte bara kunskap om ridning och hästar utan även god pedagogik och förmåga att undervisa olika individer. Tränare idag förväntas coacha ryttare på ett annat sätt och således inte bara lära ut ridning utan även hur ryttaren ska prestera framgångsrikt. Syftet med denna studie var att intervjua välmeriterade tränare kring hur de arbetar med sina elever utifrån ett idrottspsykologiskt perspektiv. Studien genomfördes med målet att besvara frågeställningarna; “Hur hanterar en tränare sin elevs olika mentala hinder?” samt “Hur får tränarna sina elever att prestera med optimalt mindset?”. Den metod som användes var kvalitativa intervjuer som genomfördes utifrån en intervjumall. Nio intervjuer genomfördes med A- och B-tränare inom disciplinerna dressyr, hoppning och paradressyr. Dessa intervjuer spelades in, transkriberades och analyserades sedan. Intervjuerna kunde sammanställas till sex olika huvudteman; Förberedelse, Förståelse, Relationen till hästen, Relationen till eleven, Rädsla eller respekt? och Bekräftelse. Resultatet som framkom av intervjuerna visade att de två avgörande faktorerna för att tränarna skulle kunna hjälpa sina elever i deras mentala utveckling var Dialog och Kunskap. Slutsatsen av denna studie är att tränarna hanterar sina elevers mentala hinder och optimerar deras mindset inför prestation genom en öppen och ärlig dialog samt genom kunskap och den förståelse som den ger. Kunskapen om bakomliggande faktorers betydelse innebär dels att förbereda ryttaren för prestationen och dels att ta reda på varför ryttaren upplever negativa känslor för att kunna hantera dessa. Dialogen i sin tur är tränarens främsta verktyg för att kunna uppnå ett lyckat samarbete med sina elever. Sammanfattningsvis visar denna studie att tränarna ansåg att de allra bäst kunde hjälpa sina elever både med mentala utmaningar och med att optimera sitt mindset genom en ärlig och öppen dialog samt genom att skaffa sig själva kunskap och förståelse. Detta i sin tur ger dem möjlighet att kommunicera med sina elever och därigenom överföra kunskap för att ge möjlighet till förståelse.

,

In Sweden, the sport of horseriding and the methods of teaching riders have changed a lot during the past decades. Therefore, the culture of teaching horseriding and the attitude towards the mental challenges that comes with it has changed as well. The role of the coach does not only include riding and horsemanship skills but also knowing how to educate the rider and the different individuals the coach will meet. Today´s coach need to adopt a more modern style of coaching and not only teach riding skills but how to perform as well. The purpose of this study was to conduct interviews with well-merited coaches about how they work with their students from a psychological point of view. The goal of the study was to answer the questions “How does a coach handle their students’ mental challenges?” and “How do coaches make their students perform with an optimal mindset?”. The method chosen for the study was qualitative interviews whose starting-point was a standard-questionnaire. Nine interviews were conducted with A- or B-level coaches in the discipline’s dressage, showjumping and paradressage. The interviews were recorded and later transcribed. After transcription the content of the interviews were analysed and six major themes were detected. The six themes were Preparation, Understanding, The relationship with the horse, The relationship with the student, fear or respect? and Confirmation. The result of the interviews show that the two main factors when it came to coaches helping their students develop mentally was Dialogue and Knowledge. In conclusion, the study shows that the coaches ability to help their students were at its finest when the coach had a good dialogue with the student, and when the coach gained both knowledge and understanding in the teaching-process. This gave them the opportunity to communicate with their students, through communication transfer knowledge, and it gave the student the opportunity to understand. The conclusion of this study is that coaches will handle their students’ mental challenges and optimize their mindset by having an open and honest dialogue and through knowledge and the understanding that goes with it. Knowledge and understanding of contributing factors and their impact means preparing the rider to perform but also knowing what is behind the riders’ feelings and handling them. During these different processes the dialogue will be the trainers’ foremost tool in achieving a successful cooperation with the student.

Main title:Att göra hinder till språng
Subtitle:en studie om tränares sätt att hantera elevers mentala hinder
Authors:Ohlin, Rebecca and Sedenborg, Thilde
Supervisor:Lundesjö Kvart, Susanne
Examiner:Gelinder Viklund, Åsa
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K157
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK004 Bachelor of Science in Equine Studies 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:tränare, idrottspsykologi, ryttarutveckling, mental träning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19414
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19414
Language:Swedish
Deposited On:31 Aug 2023 12:55
Metadata Last Modified:01 Sep 2023 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics