Home About Browse Search
Svenska


Pruth, Leo and Larsson, Elin, 2023. Skogsbrukets syn på jämställdheten i yrkesrollen virkesköpare. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
592kB

Abstract

Skogsbranschen har ofta ansetts ha dålig jämställdhet med en stor andel män. Trots olika arbeten för att öka jämställdheten och få in fler kvinnor, är det fortfarande en lång väg kvar innan jämställdheten är där företagen skulle vilja ha den. En stor orsak till den skeva fördelningen tros vara att det historiskt sett varit en mansdominerad bransch, vilket gör att få kvinnor vågat gå in i den. Detta kan bero på att de kan känna sig exkluderade på arbetsplatser med nästan bara män.

Företagen i skogen arbetar med att öka jämställdheten i olika mån, både genom positiv särbehandling vid rekrytering och genom att prata om och uppmärksamma problemet som finns. Bland virkesköparna är en väldigt stor andel män, och det största problemet, enligt företagen, är att det är för få kvinnor som söker. Det framkom även i intervjuerna i denna studie, att företagen anser sig arbeta hårt med jämställdhet, men med olika lyckade resultat. Andelen kvinnliga virkesköpare har gått upp de senaste åren tack vare olika satsningar och arbeten med det. Företagen är generellt sett inte nöjda med andelen kvinnor, men vissa menar att baserat på de förutsättningar som finns med ett lågt antal sökande, så anser de sig ha gjort vad de kan.

För att lösa problemet använder sig företag av genusmedveten rekrytering, där annonser anpassas för att kvinnor ska lockas till att söka jobben. En annan viktig del kan vara kvinnliga förebilder som gör att unga kvinnor våga söka sig till branschen, då de kan se att det inte bara är män som arbetar och de känner sig då inte lika exkluderade.

Det finns inga mål för hur stor andel kvinnliga virkesköpare det ska finnas, utan ofta finns mål för hela företaget där inköpare då inkluderas. Detta kan leda till att det inte vidtas lika många åtgärder som skulle behövas för att få in fler kvinnor som inköpare, då argumentet är att det helt enkelt är för få sökande.

Ledningen i de skogliga företagen behöver fortsatt öka engagemanget och kunskapen kring jämställdhetsarbetet och belysa fokuset både bland personal, på skogliga utbildningar och i samhället. Detta för att locka fler kvinnor till den mansdominerade skogsbranschen och virkesköpare, men även för att kunna förändra rådande kulturer och strukturer i sektorn.

,

The forestry sector has often been considered to have poor gender equality with a large proportion of men. Despite various efforts to increase gender equality and bring in more women, there is still a lot of work before gender equality is as good as companies would like it to be. A major reason for the skewed distribution is believed to be that it has historically been a male-dominated industry, which means that few women dare to enter it. This may be because they may feel excluded in a workplace with almost only men.

All companies in the forest work to increase gender equality with various efforts, both through positive differential treatment in recruitment and by talking about and drawing attention to the problem that exists. Among the buyers, a very large proportion are men, and the biggest problem, according to the companies, is that there are not enough women who apply. It also emerged in the interviews conducted that the companies consider themselves to be working hard on gender equality, but with different results. The proportion of female timber-buyers has increased in recent years thanks to various initiatives and work. The companies are generally not satisfied with the proportion of women, but some believe that based on the conditions that exist with a low number of applicants, they consider themselves to have done what they can.

To solve the problem, companies use gender-aware recruitment, where advertisements are adapted to attract women to apply for the jobs. Another important part can be female role models who make young women dare to apply for the industry, as they can see that they are not alone as females in the industry, and then not feel as excluded as if it were only men.

There are no targets for what percentage of female timber-buyers there should be, but there are often targets for the entire company where buyers are then included. This can lead to not taking as much action as would be needed to bring in more women as buyers, as the argument is that there are simply too few applicants.

Management in the forestry companies needs to continue to increase commitment and knowledge about gender equality work and highlight the focus both among staff, on forestry education and in society. Both to attract more women to the male-dominated sector such as timber-buying, also to be able to change prevailing cultures and structures in the sector.

Main title:Skogsbrukets syn på jämställdheten i yrkesrollen virkesköpare
Authors:Pruth, Leo and Larsson, Elin
Supervisor:Sándor, Carina
Examiner:Sundstedt, Eric
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2023:04
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:virkesköpare, jämställdhet, rekrytering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19385
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19385
Language:Swedish
Deposited On:18 Aug 2023 07:09
Metadata Last Modified:19 Aug 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics