Home About Browse Search
Svenska


Olsson, Linus and Månsson, Erik, 2023. Poppelns tillväxt på granåker i Götaland. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Forskning angående poppel finns i dagsläget i mindre omfattning. Poppeln befinner sig i grundforskningsstadie och mer kunskap behövs för att bemästra ”Sveriges eukalyptus”. I studien har det utförts insamling av datamaterial från poppelbestånd som vuxit på två olika marktyper i Götaland. Marktyperna som undersöktes var jordbruksmark där både betesmark och åkermark ingår. Den andra marktypen som undersöktes var granåkermark. Definitionen av granåkermark är marker som tidigare varit åker men som planterats med en generation gran. Poppeln fick ett uppsving för tio till 15 år sedan och denna åldersgrupp har därför valts att analyseras. Enligt Skogsstyrelsens konsekvensanalys (2022) har efterfrågan av skogsråvara i Sverige stadigt ökat under många år och kommer troligtvis öka fram till 2035. Avverkningstakten har ökat och generellt avverkas träden i en lägre ålder idag än för 20 år sedan (Skogsstyrelsen u.å.b). I Sverige finns en stor del outnyttjad jordbruksmark som inte är av ekonomiskt värde för jordbruket. Genom att plantera poppel på dessa marker kan markägaren få en bättre ekonomi och öka skogsförrådet samtidigt som koldioxid binds, vilket hjälper till att nå klimatmålen.

Syftet med studien är att undersöka poppelns potential för granåkermark. Finns någon skillnad i höjd- och volymproduktion för jordbruksmark kontra granåkermark, om så är fallet, hur mycket skiljer det?

Datainsamlingen har ägt rum i Götaland. De län som är med i studien är Halland, Västergötland, Kalmar, Kronoberg och Skåne. Störst koncentration av bestånd fanns i Skåne. I bestånden har en yta på 0,0625 hektar uppmätts och totalklavats. Höjd och jordartsprover har också samlats in från ytorna. Tester om statistisk säkerhet har utförts för att stärka trender och samband.

Totalt analyserades 22 olika poppelbestånd, elva från marktypen jordbruksmark och elva på granåkermark. Enligt studiens utförda signifikanstester kan höjdtillväxten för poppelbestånd på jordbruksmark påvisas ha en bättre höjdtillväxt än bestånd på granåkermark (p < 0,05). Det finns även andra trender som indikerar att tillväxten i skogskubikmeter per hektar (m3sk) på jordbruksmark är bättre än hos granåker, men detta kunde inte fastställas som statistisk signifikant i studien. Granåkrar har i denna studie 15 procent lägre höjdtillväxt än bestånden på jordbruksmark och volymproduktionen är 28 procent lägre för granåkrar jämfört med jordbruksmark.

Poppel trivs på finkorniga marker som lera och finare moräner. Poppel kan dock även trivas på grusiga och sandiga marker som ofta har finkorniga jordar i botten. Viltbetning har förekommit i viss mån, men poppeln har en god förmåga att överleva och reparera både fejningsskador och hård betning. Poppel har även en god förmåga att etablera sig med hjälp av sticklingar.

Studien indikerar ett samband om att poppel som växer på granåkermark har en lägre höjd- och volymtillväxt än på jordbruksmark. Samplet i studien är litet och vissa osäkerheter finns, men tydliga trender kan ändå utläsas från datamaterialet som stärker resultatet. Poppeln befinner sig i ett grundforskningsstadium och det finns fortfarande mycket kunskap som fattas gällande trädslaget. Det gäller kunskap kring grundläggande frågor som exempelvis skötsel, planteringsförband och viltbetning.

,

Research regarding poplar is currently to a lesser extent. The poplar is in the basic research stage and more knowledge is needed to master “Sweden's eucalyptus”. In the study, the collection of data from poplar stands that grew on two different soil types in Götaland was carried out. The land types investigated were agricultural land where both pasture and arable land are included. The second soil type that was examined was spruce field. The definition of spruce field is land that was previously arable but planted with one generation of spruce. The poplar has had a boost in the last ten years. The demand for raw forest materials in Sweden has steadily increased for many years and will increase until 2035. The felling rate has increased, and trees are generally felled at a lower age today than for 20 years ago. In Sweden, there is a large amount of unused agricultural land that is not of economic value for agriculture. By planting poplar on these lands, the landowner can get a better economy and increase the forest supply while sequestering carbon dioxide, which helps to reach the climate goals.

The purpose of the study is to investigate poplar's potential for spruce fields. Is there a difference in height and volume production for agricultural land vs. spruce fields, and if so, how much is the difference.

The data collection took place in Götaland, Sweden. The landscapes included in the study are Halland, Västergötland, Kalmar, Kronoberg and Skåne. The largest concentration of samples was in Skåne. In the chosen forests, an area of 0.0625 hectares has been measured and the diameter of all trees has been taken. Height and soil samples have also been collected from the surfaces. Statistical confidence tests were performed to strengthen trends and correlations that may appear in the study.

A total of 22 different poplar stands were analyzed, eleven from the land type agricultural land and eleven on spruce field. The result shows that with 95 percent certainty, stocks on agricultural land have better height growth than stocks on spruce fields. There are also other trends indicating that the growth in m³sk per hectare on agricultural land is better than in spruce fields, but this is not established by statistical significance. Spruce fields in this study have 15 percent lower height growth than stands on agricultural land and the volume production is 28 percent lower for spruce fields compared to agricultural land.

Poplar thrives on fine-grained soils such as clay and finer moraines. However, poplar can also thrive on gravelly and sandy soils that often have fine-grained soils at the bottom. Game grazing has occurred to some extent, but the poplar has a good ability to survive and repair both sweeping damage and hard grazing. Poplar also has a good ability to establish itself with the help of cuttings.

The study shows a connection that poplars growing on spruce fields have a lower height and volume growth than for stands on agricultural land. The sample in the study is small and certain uncertainties exist, but clear trends can be deduced from the data material which strengthens the results. The poplar is in a basic research stage and there is still a lot of knowledge missing regarding the tree species. Science about basic questions about care, planting connections and game grazing is still lacking.

Main title:Poppelns tillväxt på granåker i Götaland
Authors:Olsson, Linus and Månsson, Erik
Supervisor:Böhlenius, Henrik and Stenhag, Staffan
Examiner:Törnblom, Johan
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2023:11
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:snabbväxande, lövträd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19378
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19378
Language:Swedish
Deposited On:17 Aug 2023 09:23
Metadata Last Modified:18 Aug 2023 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics