Home About Browse Search
Svenska


Berg, Viktor, 2023. Hur användbara är apparna Arboreal och Trestima för en virkesköpare vid skogsinventering?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Ett aktiebolags viktigaste uppgift är att ge hög avkastning till sina aktieägare. Skogsbolagen har som mål att maximera värdeutnyttjande av sin skogsråvara. För att få en uppfattning om rotstående lager måste skogsbolagen inventera sitt skogsinnehav och kontrakterade avverkningsrätter. Inventering kostar tid och pengar och ju bättre och noggrannare inventering bolagen önskar ju dyrare blir den. Att kunna effektivisera inventeringen och få ett bättre resultat på en kortare tid är någonting som efterfrågas hos bolagen.

Syftet med detta examensarbete är att jämföra och testa hur användbara apparna Arboreal och Trestima är för en virkesköpare vid fältinventering. Försöken utförs för att utröna om apparna kan förbättra precisionen i virkesköparens bedömning av viktiga skogliga data för att få bättre prognoser av virkesutfall och avverkningskostnad vid avverkning, utan att inventeringstiden ökar.

Arbetet är uppdelat i två försök. I det första försöket ska apparnas mätnoggranhet testas. Detta görs i mindre bestånd där inventerarens subjektiva utläggning av provytor spelar mindre roll. Det andra försöket är mer inriktat mot praktisk användning. I detta försök görs även en tidsstudie av apparna för att mäta skogliga data. Sedan görs också en jämförelse om virkesköparna redan mäter skoglig data bra eller om det blir bättre med hjälp av apparna.

Resultatet visar att apparna är bäst på att mäta de skogliga data de är framtagna för. Arboreal mäter Dgv, Hgv och volym bättre än Trestima då Arboreal har fler mätningar som hamnat inom spannet ± 10 procent avvikelse till verkligt värde för dessa parametrar. Trestima mäter grundytan bättre än Arboreal där Trestima har fler mätningar inom spannet ± 10 procent avvikelse till verkligt värde för grundytan.

Tidsmässigt går en mätning snabbare att göra med Trestima än med Arboreal. Om man utför en mätning på en medeltrakt om 7,5 ha tog i studien en mätning, om man utför den enligt apparnas rekommendationer, 13 min för Trestima och 20 min för Arboreal.

Jämförelsen hur virkesköparna mäter skoglig data med och utan apparna visar att erfarna virkesköpare mäter skoglig data bra som de gör redan idag. De skattar Dgv och volym bättre utan apparna. Virkesköparna skattar även Hgv bra men en skattning med Arboreal blir något bättre.

Sammanfattningsvis betyder det att mätningar med apparna inte gör virkesköparnas skattningar bättre. Dock finns det en användningsmöjlighet för apparna för nyanställda virkesköpare som inte har någon större erfarenhet av att skatta skogliga data. Om man tar ut det bästa ur båda apparna så kan den oerfarna virkesköparen göra uppskattningar lika bra som den rutinerade virkesköparen.

,

A limited company´s most important task is to provide a high income to its members. Therefore, forest companies want to be able to get maximum value out of their raw material. In order to know how much raw material is available, forest companies must take inventory of their holdings. Inventory costs time and money, and the better and more accurate inventory the companies want, the more expensive it becomes. Being able to make more effective inventory and get a better result in a shorter time is something that is inquired for by the companies.

The purpose of this survey is to compare and test how useful and how profitable the apps Arboreal and Trestima are for a timber buyer during field inventory. This is done by testing whether the apps can improve the precision of the timber buyer's assessment of important forestry data in order to obtain better forecasts of timber yield and logging cost during felling without increasing the inventory time.

The survey is divided into two parts. In the first part, the measuring accuracy of the apps is to be tested, it is done in smaller areas where the subjective interpretation of the inventor plays less of a role. The second part is more oriented towards practical use. In this experiment, the time it takes for the apps to measure forest data will be reported and then a comparison will also be made if the timber buyers already measure forest data well or if it will be better with the help of the apps.

The results show that the apps are the best at measuring the forest data they are adapted for. Arboreal measures Dgv, Hgv and volume best. Arboreal measures Dgv, Hgv and volume better than Trestima as Arboreal has more measurements that fell within the range ± 10 percent deviation from true value for these parameters. Trestima measures the basal area better than Arboreal, where Trestima has more measurements within the range ± 10 percent deviation from the true value of the basal area.

In terms of time, a measurement can be made faster with Trestima than with Arboreal. If you perform a measurement on an average tract of 7.5 ha a measurement, if you perform it according to the apps' recommendations, takes 13 minutes for Trestima and 20 minutes for Arboreal.
When the apps were compared to how the timber buyers measure forest data without the apps, it can be seen that the timber buyers measure forest data well and estimate Dgv and volume better without the apps. The timber buyers also estimate Hgv well, but an approximation with Arboreal is slightly better.

According to the result the timber buyers make good estimates as it is already today. This means that measurements with the apps can supplement the estimates, but the estimates will not improve. But one potential use for the apps is for inexperienced and newly employed timber buyers who do not have the routine to estimate forest data. If you take the best out of both apps, then the inexperienced can estimate forestry data just as well as experienced timber buyers and get a sense of security in the measurements.

Main title:Hur användbara är apparna Arboreal och Trestima för en virkesköpare vid skogsinventering?
Authors:Berg, Viktor
Supervisor:Larsson, Richard
Examiner:Stenhag, Staffan
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2023:10
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:skogsbruk, utveckling, digitalisering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19377
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19377
Language:Swedish
Deposited On:17 Aug 2023 09:15
Metadata Last Modified:18 Aug 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics