Home About Browse Search
Svenska


Olofsson, Sarah and Östlund, Felix, 2023. Differens i volym mellan skördardata och laserdata i slutavverkningsbestånd. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Sedan den flygburna nationella laserskanningen påbörjades 2009 har Skogliga grunddata blivit ett viktigt verktyg för de verksamma i skogsbranschen både tidsmässigt, praktiskt och ekonomiskt. Lantmäteriet, Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet påbörjade 2018 en andra nationell skanningsomgång.

Syftet med denna studie var att undersöka om det finns en skillnad i volym mellan laserdata och det verkliga utfallet från skördardata i slutavverkningsbestånd. Resultatet från arbetet kan ge en bra grund för berörda parter inom skogsbranschen gällande inhämtande av information.

De 25 slutavverkningsobjekt som besöktes i trakterna kring Sunne i Värmland skannades 2020. Den kvarvarande volymen i form av hänsynsytor, högstubbar, vindfällen och evighetsträd mättes och volymen adderades till datamaterialet från skördaren och kunde sedan jämföras med uppgifterna i Skogliga grunddata. Studiens resultat visar att metoden med laserskanning i genomsnitt överskattar volymen för de 25 trakterna med 0,46 m3fub/ha vilket motsvarar 0,2 procent. Metoden visade en viss tendens till överskattning om det dominerade trädslaget var tall. Även vid en lägre arealstorlek, medelstam och stamtäthet finns en tendens till överskattning. Volymen från laserskanningen är i samtliga 25 fall inom intervallet ± 16 procent av utfallet från vad skördardata och kvarlämnad volym visar.

Det finns ingen statistisk signifikant skillnad mellan de två mätmetoderna. Studien påvisar inte att laserskanningen är behäftad med något systematiskt fel. Slutsatsen är att laserskanningens volym i medeltal stämmer väl överens med utfallet från skördardata i slutavverkningsbestånd.

,

Since the start of the airborne national laser in 2009, basic data has become an important tool for those working in the forest industry in terms of time, practice and economy. In 2018, the National Land Survey, the Swedish Forest Agency and the Swedish University of Agricultural Sciences began a second national scanning round.

The purpose of this study was to investigate whether there is a difference in volume between laser data and the actual outcome from harvester data in final felling stands. The results of the work can provide a good basis for stakeholders in the forest industry regarding the collection of information.

The 25 final felling sites visited in the area around Sunne in Värmland were scanned 2020. The remaining volume in the form of consideration areas, high stumps, windfalls and perpetual trees was measured and the volume was added to the data material from the harvester and could then be compared with the data in Forest Basic Data. The results of the study show that the method with laser scanning on average overestimates the volume of the 25 sites by 0,46 m3fub/ha, which corresponds to 0,2 percent. The method showed a certain tendency to overestimate if the dominant tree species was pine. There is also a tendency for overestimation of a lower area size, average strain and trunk density. The volume from the laser scan is in all 25 cases within the range ± 16 percent of the outcome from what the harvester data and the volume left behind show.

There is no statistically significant difference between the two measurement methods. The study does not show that laser scanning is affected by any systematic error. The conclusion is that the average volume of laser scanning corresponds well with the outcome from harvester data in final felling stands.

Main title:Differens i volym mellan skördardata och laserdata i slutavverkningsbestånd
Authors:Olofsson, Sarah and Östlund, Felix
Supervisor:Norman, Lars
Examiner:Stenhag, Staffan
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2023:09
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:flygburen laserskanning, fjärranalys, slutavverkningsbestånd, skördare
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19376
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19376
Language:Swedish
Deposited On:17 Aug 2023 08:40
Metadata Last Modified:18 Aug 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics