Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Felix and Meyer-Bothling, Soeren, 2023. En jämförelse av föryngringsmetoderna mekanisk sådd av tall och naturlig föryngring av tall. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Föryngring med mekanisk sådd och naturlig föryngring är välbeprövade föryngringsmetoder i svenskt skogsbruk och uppgår idag till tre respektive åtta procent av den totala föryngringsarealen. För att ge en god kvantitativ effekt på plantornas överlevnad och höjdtillväxt används det i stor omfattning någon form av markberedning för att blottlägga mineraljorden och skapa en bättre groningspunkt för plantan. Sådd med förädlat frö är ett bra alternativ om markägaren vill använda genetiskt förädlat material för bättre tillväxt samtidigt som denne inte behöver invänta goda fröår och korta ner kalmarksperioden. Vid naturlig föryngring är tall ett utmärkt trädslag med egenskaper som lämpar sig bra för friställning och något som kan ge upphov till höga plantantal med jämn spridning över föryngringsarealen.

Syftet med denna studie är att analysera hur mekanisk sådd med förädlat material och naturlig föryngring av tall skiljer sig åt i föryngringsresultatet för givna trakter i närheten av den 59:e breddgraden. Mer specifikt ska arbetet analysera höjdskillnad, vitalitet, plantantal och åldersfördelning.

Studien bygger på en introducerande litteraturstudie och en fältstudie där sammanlagt 160 objektiva provytor manuellt inventerades. Provytorna är jämnt fördelade över åtta trakter (20 provytor per trakt), fyra föryngrade med metoden mekanisk sådd och fyra med naturlig föryngring av tall. Trakterna filtrerades fram ur Sveaskogs traktdatabas och förbereddes i programmet ArcMap. Under hela fältinventeringen användes en fältblankett som vidare analyserades i Microsoft Excel där även hypotesprövningarna genomfördes.

Totalt inventerades 1 629 plantor varav 84 procent var tall, 13 procent gran och 3 procent löv. Studien visar att naturlig föryngring på området åstadkom ett högre plantantal per kvadratmeter markpåverkad areal i området, jämfört med mekanisk sådd efter tre växtsäsonger för föryngringsåret 2020 (p < 0,001). Vidare visar studien att fler treåriga tallplantor är friska vid naturlig föryngring än vid mekanisk sådd (p < 0,001). Slutligen kunde studien på försöksområdet bevisa att friska treåriga tallplantor är signifikant längre vid mekanisk sådd med förädlat material jämfört med naturlig föryngring (p < 0,001).

Studiens slutsats är att för växtsäsongen 2020 i norra Bergslagen så genererar mekanisk sådd av förädlat tall signifikant längre tallplantor vid analys utav tre år gamla friska plantor. Vidare kunde studien bevisa att på olika signifikansnivåer så åstadkommer naturlig föryngring fler friska plantor och ett högre plantantal.

,

Regeneration with mechanical sowing and natural rejuvenation are well-proven regeneration methods in Swedish forestry and currently amount to three and eight percent of the total regeneration area. To provide a quantitative effect on the survival and height growth of the seedlings, some form of soil preparation is widely used to expose the mineral soil and create a better germination point for the seedling. Sowing with improved seeding is a favorable alternative if the forest owner wants to use genetically improved material for better growth while not having to wait for good seed years and shorten the bare ground period. In natural regeneration, pine is an excellent tree species with characteristics that are well suited for as an overstorey tree species which can produce high number of plants with even distribution over the regeneration area.

The aim of this study is to analyze how mechanical seeding with improved material and natural regeneration of pine differ in regeneration results for given areas near the 59th latitude. More specifically, the work will analyze height difference, vitality, plant number and age distribution.

The study is based on an introductory literature study and a field study where a total of 160 objective sample plots were manually inventoried. The sample plots are evenly distributed over eight tracts (20 plots per tract), four rejuvenated with the mechanical seeding method and four with natural rejuvenation of Scots pine. The tracts were filtered from Sveaskog's tract database and prepared in the program ArcMap. During the entire field inventory, a field form was used which was further analyzed in Microsoft Excel where the hypothesis tests were also carried out. Finally, the results were compared and discussed with the help of previous studies.

A total of 1 629 plants were inventoried, of which 84 percent were Scots pine, 13 percent Norway spruce and 3 percent deciduous tree species. The study proves that on the test site natural regeneration achieves a higher number of seedlings per square meter of soil prepared land area compared to mechanical seeding after three growing seasons for the regeneration year 2020 (p < 0,001). Furthermore, the study shows that more three-year-old pine seedlings are healthy in natural regeneration than mechanical seeding (p < 0,001). Finally, the study was able to prove that on the site, healthy three-year-old pine seedlings are significantly longer in mechanical seeding with genetically improved material compared to natural regeneration (p < 0,001).

The study concludes that for the 2020 growing season in northern Bergslagen, mechanical seeding of improved Scots pine generates significantly taller pine seedlings when analyzing three-year-old healthy seedlings. Furthermore, the study could prove that at different significance levels, natural regeneration produces more healthy seedlings and a higher seedling number.

Main title:En jämförelse av föryngringsmetoderna mekanisk sådd av tall och naturlig föryngring av tall
Authors:Johansson, Felix and Meyer-Bothling, Soeren
Supervisor:Abrahamsson, Tommy
Examiner:Sundstedt, Eric
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2023:08
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:höjdskillnad, Pinus sylvestris, återbeskogning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19375
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19375
Language:Swedish
Deposited On:17 Aug 2023 08:24
Metadata Last Modified:18 Aug 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page