Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Hugo, 2023. Skogsägares intresse för kompletterande markanvändning hos några skogsägare i Kalmar län. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Dagens skogsbruk ifrågasätts och alternativa skötselmetoder efterfrågas. Ett variationsinriktat skogsbruk är en viktig förutsättning för ett hållbart skogsbruk där ekonomiska-, ekologiska-, samt sociala värden ska tas tillvara och samspela. Samtidigt har lönsamheten i skogsbruket sjunkit de senaste åren och alternativa inkomstkällor blir en aktuell fråga för skogsägaren.

Syftet med detta examensarbete var att undersöka olika skogsägares intresse för en kompletterande markanvändning på deras skogsinnehav. Undersökningen hade som mål att dels ta reda på hur skogsägare ser på sitt skogsbruk idag, dels hur man tror att ens skogsbruk kan förändras med hänsyn till hållbarhetsaspekterna och slutligen undersöka hur, enligt skogsägaren, framtiden kommer att se ut.

Undersökningen har gjorts i samarbete med Thomas Andersson Värdering & Ekonomi AB som har bistått med kontakten med skogsägare. Arbetet var avgränsat till att endast omfatta skogsfastigheter i Kalmar län. Undersökningen genomfördes genom att i första steget skicka ut en enkät. I andra steget kompletterades enkäten med djupintervjuer med några av de skogsägare som hade besvarat denna.

Resultatet visade att respondenterna har en medvetenhet om att en kompletterande markanvändning kan bidra till ett mer hållbart skogsbruk. Vidare tror skogsägare att hyggesfritt skogsbruk, i framtiden kommer att öka. De anser också att det behövs mer forskning och information om ämnet. Framför allt är det ekonomin i hyggesfritt skogsbruk som de anser att det behöver forskas vidare på. För att höja lönsamheten och de ekonomiska värdena på sin skogsfastighet uppges utarrendering av mark till vindkraftverk och solceller vara ett möjligt komplement till skogsbruk. Även naturturism och rekreation ser skogsägarna som en möjlighet till att öka sina intäkter.

,

The forestry practises of today are questioned, and alternative management methods are demanded. Variation oriented forestry is an important prerequisite for sustainable forestry where economical-, ecological-, and social values are accounted for and interacting. At the same time the economical yield in forestry is declining and alternative sources of income becomes a current subject for the forest owner.

The purpose of this thesis was to examine forest owners’ interest in a complementary land-use on their estate. The aim of the survey was to partly find out how forest owners view their forestry today, partly how they think that one's forestry can change with regard to sustainability aspects, and finally what, according to the forest owner, the future holds.

The survey has been done in collaboration with Thomas Andersson Värdering & Ekonomi AB, which has assisted with contact with forest owners. The survey was carried out by sending out a questionnaire, the questionnaire was then supplemented with in-depth interviews with forest owners who had answered it. The work was limited to only forest properties in Kalmar county.

The results of the survey showed that forest owners are aware that complementary land use can contribute to more sustainable forestry. Furthermore, forest owners think that continuous cover forestry will increase in extent in the future. They, however, would like more research and information on the topic. Above all, it is the economy of continuous-cover forestry that needs further research. In order to increase the profitability and economic values of their forest property, leasing out land for wind turbines and solar cells is stated to be a possible complement to forestry. The forest owners also see nature tourism and recreation as an opportunity to increase their income.

Main title:Skogsägares intresse för kompletterande markanvändning hos några skogsägare i Kalmar län
Authors:Andersson, Hugo
Supervisor:Sundstedt, Eric
Examiner:Stenhag, Staffan
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2023:07
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:enkät, intervju, hyggesfritt skogsbruk, mångbruk, differentiering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19374
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19374
Language:Swedish
Deposited On:17 Aug 2023 08:12
Metadata Last Modified:18 Aug 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics