Home About Browse Search
Svenska


Wickberg, Karl-Anders and Eliasson, Mattias, 2023. Effekten av gödsling med arGrow® granulat på barrplantors tillväxt efter de första två växtsäsongerna. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Tillgången på näringsämnen i marken är mycket stort i förhållande till växternas behov, men ändå är näringstillförseln ofta en tillväxtbegränsande faktor för växterna. De näringsämnen som behövs i störst mängd är kväve, som ofta är hårt bundet i svårlösliga kemiska föreningar. Länge troddes mineralisering vara en förutsättning för att växterna skulle kunna tillgodogöra sig det bundna kvävet. Under 1940-talet påvisade studier att växter också kan tillgodogöra sig organiskt kväve i form av aminosyror. Idag finns en del studier som pekar mot att större delar utav markens kväveförråd består av aminosyror och att organiskt kväve är en viktig del av kvävets kretslopp i boreala skogar.

arGrow® Granulat är ett långtidsverkande organiskt gödselmedel i kristallform som består utav aminosyran arginin. Medlet har tagits fram av det svenska företaget SweTree Technologies i samarbete med olika skogsbolag och används nu i kommersiell plantering främst i Norden. Effekten av arGrow® Granulat går ut på att stimulera plantornas egna tillväxtprocesser genom att tillföra en liten mängd argininfosfat vid utplantering i fält.

Huvudsyftet med detta försök var att studera rottillväxten hos gran och tallplantor gödslade med arGrow® Granulat och jämföra med ogödslade kontrollplantor efter de första två växtsäsongerna i fält. Även data om plantornas höjdtillväxt, diametertillväxt, skador, rot/toppkvot samt barrens kväveinnehåll samlades in och analyserades.

På grund av undermålig uppmärkning av det två år tidigare anlagda försöket kunde endast fyra av totalt 18 block återfinnas, vilket gav ett möjligt sampel om 20 plantor per försöksled. Resultaten visade endast marginella skillnader mellan de gödslade och de ogödslade försöksleden och inga skillnader i de tillväxtparametrar som undersöktes kunde statistiskt säkerställas. Något som troligtvis härleds till den lilla sampelstorleken. Dock framträdde vissa tendenser som pekar på att gödslingen ändå haft någon form av påverkan på de undersökta tillväxtparametrarna. De gödslade tallplantorna hade en torrvikt som var 16 procent högre än de ogödslade tallplantorna. De gödslade granplantornas rotvikt var 28 procent högre än kontrollplantorna.

Den markanta skillnaden som förväntades mellan de gödslade och de ogödslade plantorna uteblev men det är viktigt att poängtera att vi inte kan dra några långtgående slutsatser eftersom dataunderlaget för studien är litet. I framtida studier skulle fokus kunna vara på att undersöka på vilka marker där gödsling med arGrow® Granulat lämpar sig, samt att studera om gödslingseffekten avtar med ökande bonitet.

,

The availability of nutrients in the soil is exceedingly high in relation to plant needs, yet nutrient supply is often a limiting factor for plant growth. The nutrient most needed is nitrogen, which is often tightly bound in insoluble chemical compounds. For a long time, mineralization was believed to be a prerequisite for plants to use the bound nitrogen. In the 1940s, studies showed that plants can also utilize organic nitrogen in the form of amino acids. Today there are studies that indicate that larger parts of the soil's nitrogen supply consist of amino acids and that organic nitrogen is an important part of the nitrogen cycle in boreal forests.

ArGrow Granules® is a long-acting organic fertilizer in crystal form consisting of the amino acid arginine. The agent has been developed by the Swedish company SweTree Technologies in collaboration with various forestry companies and is now used in commercial planting in the Nordic countries. The effect of arGrow® Granules is to stimulate the plants' own growth processes by adding a small amount of arginine phosphate when planting in the field.

The main objective of this trial was to compare the root growth of spruce and pine seedlings fertilized with arGrow® Granules with unfertilized control seedlings after the first two growing seasons in the field. Data on plant height growth, diameter growth, damage, root/top ratio, and nitrogen content in needles were also collected and analysed.

Due to inadequate marking of the two-year-old trial, only four of the 18 blocks could be found, resulting in a possible sample size of 20 plants per trial. The results showed only marginal differences between the fertilized and unfertilized trials and no differences in the growth parameters investigated could be statistically confirmed. This is probably due to the small sample size. However, certain tendencies emerged that indicate that fertilization still had some kind of influence on the growth parameters investigated. The fertilized pine plants had a dry weight that was 16 percent higher than the unfertilized pine plants. The root weight of the fertilized spruce plants was 28 percent higher than the control plants.

The significant difference that was expected between the fertilized and the unfertilized plants did not occur, but it is important to point out that we cannot draw any far-reaching conclusions because the data base for the study is small. In future studies, the focus could be on investigating on which soils where fertilization with arGrow® Granules is suitable, and to study whether the fertilization effect decreases with increasing quality.

Main title:Effekten av gödsling med arGrow® granulat på barrplantors tillväxt efter de första två växtsäsongerna
Authors:Wickberg, Karl-Anders and Eliasson, Mattias
Supervisor:Stenhag, Staffan and Wallin, Elisabeth
Examiner:Törnblom, Johan
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2023:06
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:arginin, plantgödsling, aminosyror
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19373
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19373
Language:Swedish
Deposited On:17 Aug 2023 07:57
Metadata Last Modified:18 Aug 2023 01:01

Repository Staff Only: item control page