Home About Browse Search
Svenska


Lundqvist, Julia, 2023. Gestaltning för ökad biologisk mångfald : ett gestaltningsförslag i grönområde, med fokus på pollinerande insekter och fåglar. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)


Full text not available

Abstract

I detta arbete undersöker jag hur ett estetiskt tilltalande gestaltningsförslag utifrån premissen att
öka biologiskt mångfald. Biologisk mångfald är viktigt ur många synpunkter. Bland annat eftersom
det genererar ekosystemtjänster. Exempel på ekosystemtjänster kan vara pollinering för en fungerande
matproduktion. Eller att gröna miljöer gynnar människans välmående, vilket leder till bättre folkhälsa.
Trots alla dessa positiva faktorer som biologisk mångfald bidrar med sker det idag en stor art död av
både djur, insekter och växter. En av anledningarna till minskad biologiskt mångfald är på grund av en
expanderade urban miljö som ersätter viktiga levnadsmiljöer för insekter och växter.
Arbetet är baserat på en litteraturstudie som undersöker insekter och fåglars levnadsmiljöer samt
vilka växter och habitat som gynnar dem. Den mest påtagliga åtgärden för ökad biologisk mångfald i
urban miljö enligt litteraturstudien verkar vara att skapa blomsterrika och varierande habitat. Samt att
inte tillrättlägga alla platser, utan låta vissa platser få vara mer vilda.
SAMMANFATTNING
Trots att biologisk mångfald återfinns i mindre tillrättalagda områden, betyder det inte att en måste skapa en vild miljö för att öka mångfalden. En myt som boken Fåglarnas trädgård (Stenvång &
Aronsson, 2013) lyfter och menar att man kan skapa både en vacker och gynnsam trädgård. En föregångare för en vacker trädgård med stort biologiskt mångfald är trädgården, Great Dixter, där ekologer först var tveksamma till förekomst av biologiskt mångfald men som efter undersökning visade sig
blomstra (Gardenillustrated, 2020). Boken Perenner (Hansson & Hansson, 2022) understryker även
vikten av blomning under lång tid för att gynna pollinatörer. För att gestalta en miljö för ökat biologisk
mångfald är därför slutsatsen av litteraturstudien att det behövs:
-Mångfald av växter som blommar under lång tid.
-Mångfald av olika levnadsmiljöer.
Gestaltningsförslaget mynnade därför ut i en tydlig struktur för att skapa en plats som inte upplevs
stökig, utan estetiskt tilltalande. Det var också viktigt att skapa en stor mångfald av olika växter och
miljöer i gestaltningen. Biodiversitetsmurar uppbyggda av död ved skapar boplatser för insekter. Buskage med hög artrikedom ger både föda och skydd för fåglar, samt växtarter som under lång tid kan
producera pollen och nektar.

,

In this work, I examine how an aesthetically pleasing design proposal based on the premise of increased biodiversity can be designed. Biodiversity is important from many points of view. Among, because it generates
ecosystem services. Examples of ecosystem services can be pollination for a functioning food production. Or
that green environments benefit human well-being, which leads to better public health. Despite all these positive factors that biological diversity contributes, there is today a large species death of both animals, insects and
plants. One of the reasons for reduced biodiversity is due to an expanded urban environment that replaces important habitats for insects and plants.
The work is based on a literature study that examines the habitats of insects and birds and which plants and
habitats benefit them. According to the literature study, the most tangible measure for increased biodiversity in
urban environments seems to be to create flower-rich and varied habitats. And not to prepare all the places, but
to let some places be more wild.
Although biodiversity is found in less developed areas, it does not mean that one must create a wild
environment to increase diversity. A myth that the book, Fåglarnas trådgård (Stenvång & Aronsson,
2013) lifts and suggests that you can create both a beautiful and beneficial garden. A forerunner of
a beautiful garden with great biodiversity is the garden, Great Dixter. Where ecologists were at first
doubtful of the existence of biodiversity but which after investigation turned out to be flourishing
(Gardenillustrated, 2020). The book, Perenner (Hansson & Hansson, 2022) also emphasizes the importance of flowering for a long time to benefit pollinators. In order to shape an environment for increased
biological diversity, the conclusion of the literature study is therefore that it is necessary:
-Variety of plants that bloom for a long time.
- Diversity of different living environments.
The design proposal therefore resulted in a clear structure to create a place that is not perceived as
messy, but aesthetically pleasing. It was also important to create a great diversity of different plants
and environments in the design. Biodiversity walls built from dead wood create habitats for insects.
Shrubland with a high species richness provides both food and shelter for birds. As well as plant species that can produce pollen and nectar for a long time.

Main title:Gestaltning för ökad biologisk mångfald
Subtitle:ett gestaltningsförslag i grönområde, med fokus på pollinerande insekter och fåglar
Authors:Lundqvist, Julia
Supervisor:Haaland, Christine
Examiner:Nordius, Arne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:biologiskt mångfald, hållbar gestaltning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19341
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19341
Language:Swedish
Deposited On:17 Aug 2023 08:13
Metadata Last Modified:18 Aug 2023 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics