Home About Browse Search
Svenska


Lagerstedt, Jacob and Rappe Nilsson, Jacob, 2023. Fysiskt eller juridiskt ägande? : en studie om hur det motiveras att förvärva lantbruksfastigheter i Sverige som juridisk person. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics


Full text not available

Abstract

Sverige är ett land med stora arealer jord- och skogsbruksmark som uppgår till hela 75% av landets totala yta. Juridiska personer har under ett sekel haft möjligheten att förvärva lantbruksfastigheter. Jordförvärvslagen, som är den lagstiftning som reglerar förvärv av lantbruksfastigheter, uppkom i syfte att hindra att stora aktiebolag skulle köpa upp mark som rena investeringar. Lagstiftningens främsta syften är att bevara balansen mellan fysiska och juridiska ägare, rationalisera den omarronderingsverksamhet som pågår i delar av landet samt främja boendet i glesbygdsområden. Den svenska skogen ägs till största del av fysiska personer, även om det minskat de senaste åren i samband med att antalet juridiska skogsägare har ökat.

Den här studien syftar till att bidra med förståelse för svensk jordförvärvslagstiftning och hur det motiveras att förvärva lantbruksfastigheter i Sverige som juridisk istället för fysisk person. Därför kommer studien att fokusera på att endast undersöka förvärv i Sverige. Studiens teoretiska ramverk består av två teorier: Den deskriptiva beslutsteorin samt SWOT-analys.

Den valda metoden för studien är en kvalitativ forskningsmetod med en narrativ litteraturgenomgång. Författarna har genomfört semistrukturerade intervjuer där tre respondenter har intervjuats. Respondenterna utgörs av en fastighetsmäklare, en skattekonsult samt en före detta VD på Skogssällskapet tillika gårdsägare. Studiens resultat presenteras under empirin i kapitel 5.

Resultaten i studien visar att det är ett antal faktorer som spelar in när en förvärvare ska besluta om vilken ägandeform förvärvaren ska äga sin lantbruksfastighet i. För det första visar sig att det inte enbart handlar om ekonomiska faktorer utan även tradition och lagstiftning. För det andra kan det konstateras att det inte finns någon äganderättsform som är bättre än den andra, utan att det bör ske en grundlig analys utifrån det specifika fallet, för att kunna fatta ett beslut som ger den största nyttan i den specifika situationen. Slutligen vid en undersökning av olika hinder och möjligheter vid en förvärvstillståndsprocess kan det konstateras att myndigheterna har en stor påverkan i ärendet och i vissa fall sker hanteringen av beslutet inte helt objektivt, där personliga åsikter från tjänstemän speglas i beslut.

,

Seventy-five percent of Sweden's total land area is made up of agricultural and forestry land. Legal entities have had access to purchasing agricultural properties for a century. The Property Acquisition Act, a piece of legislation that governs the purchase of agricultural assets, was developed with the intention of discouraging big businesses from acquiring property purely for investment purposes. The legislation's main goals are to promote living in sparsely populated areas, to rationalize the rezoning activities taking place in some parts of the country, and to maintain the balance between physical and legal owners. Although physical persons still make up most of the ownership, this has changed recently as legal ownership of agricultural holdings has expanded.

The purpose of the study is to better understand the Land Acquisition Act, what drives a buyer to legally acquire an agricultural property, the opportunities and challenges associated with the acquisition permit procedure. As a result, the essay will exclusively look at Swedish acquisitions. The two theories that make up the theoretical framework of the article are SWOT analysis and decision theory, with a concentration on descriptive decision theory.

The qualitative research method with a narrative literature review was selected as the approach for the essay. Three respondents were interviewed by the authors using semi-structured interviews. The results of the respondents, who included farm owners, a real estate agent, a tax adviser, and a former CEO of a forest firm, are shown in chapter 5's empirical evidence. The essay's findings demonstrate that a variety of variables must be taken into consideration when deciding how an acquirer should own their agricultural property. As it turns out, custom and law are equally important as economic ones. One could argue that there isn't a particular type of ownership that is superior to another, but that each scenario needs to be thoroughly examined in order to arrive at the choice that will be most advantageous. Examining the different challenges and opportunities in an acquisition permission procedure, it can be said that the authorities have a significant impact on the case and that, occasionally, the management of the decision is not entirely objective, where personal opinions from officials are reflected in choices.

Main title:Fysiskt eller juridiskt ägande?
Subtitle:en studie om hur det motiveras att förvärva lantbruksfastigheter i Sverige som juridisk person
Authors:Lagerstedt, Jacob and Rappe Nilsson, Jacob
Supervisor:Johed, Gustav
Examiner:Langendahl, Per-Anders
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1540
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY008 Agronomprogrammet ekonomi 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:jordförvärvslagen, förvärvstillstånd, fysisk person, juridisk person, beslutsteori, SWOT-analys, lantbruksfastigheter, jordförvärvslagen, acquisition permit, physical person, legal person, decision theory, SWOT- analysis, agricultural properties
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19320
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19320
Language:Swedish
Deposited On:16 Aug 2023 06:48
Metadata Last Modified:17 Aug 2023 01:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics