Home About Browse Search
Svenska


Emilsson, Annie and Fornander, Martin, 2023. The Impact of Data-Sharing Technology on Farmers’ Sustainability Work : a study of Arla’s climate calculation tool. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The food industry and agriculture are facing pressure to implement sustainable processes and reduce environmental impact while meeting the needs of a growing population. The European Union has adopted the new Corporate Sustainability Reporting Directive, putting pressure on corporations to adopt more sustainable practises and become more sustainable. The agricultural sector is experiencing an increase in digitisation, which has enabled farms to use data to develop initiatives aimed at increasing sustainability in their businesses. However, the heavy reliance on data, digital solutions, and systems that do not interact with each other makes it difficult for farmers to keep track of and measure sustainability performance and climate impact. Data-sharing technology is addressed as a crucial aspect of developing more sustainable practises and increased profitability in agriculture. However, few studies have addressed the use of data-sharing technology on a farm level and its correlation to increased sustainability. This study aims to gain a deeper understanding of how data-sharing technology is affecting small-firm behaviour and sustainability work.

To fulfil the aim of this study, a case study of farmers using Arla Food’s climate calculation tool has been conducted. Arla is a global dairy corporation and has implemented a digital tool that uses data-sharing technology as part of its sustainability strategy to achieve net zero greenhouse gases in the entire value chain by 2050. The tool calculates the carbon footprint of an agricultural business by collecting data on animals, feed, plant cultivation, energy use etc.

The study has an exploratory design based on a qualitative case study. The empirical results have been collected through four interviews with farmers using Arla’s climate calculation tool. The collected data has been analysed with thematic analysis to find commonly emerging themes and produce a nuanced result. The empirical findings have been analysed using a conceptual framework addressing the triple bottom line framework, sustainability reporting, and benchmarking theory.

It is concluded that farmers have implemented sustainability practises and made improvements in their sustainability work by using the tool. The findings indicate that data-sharing technology has a positive impact on small firms’ behaviour and their sustainability work, but it is unclear whether data-sharing technology itself has enabled the improvements. The farm businesses have mostly been affected by the possibility of collecting and storing data in a comprehensive system that offers an overall understanding of the farm’s data and sustainability performance. This study, therefore, contributes to a deeper understanding of data-sharing technology in agriculture and its correlation to sustainability.

,

Livsmedelsindustrin och jordbruket pressas ständigt för att implementera hållbara processer och minska sin miljöpåverkan samtidigt som de ska tillgodose behoven hos en växande befolkning. Europeiska unionen har antagit nya direktiv om hållbarhetsrapportering, vilket sätter press på företag att implementera hållbara metoder och ta ansvar för hållbarhet. Lantbrukssektorn upplever en ökad digitalisering, vilket har gjort det möjligt för gårdar att använda sin data för att utveckla initiativ som syftar till att öka hållbarheten i sin verksamhet. Det stora beroendet av data, digitala lösningar och system som inte interagerar med varandra gör det svårt för lantbrukare att styra och mäta hållbarhetsprestanda och klimatpåverkan. Olika tekniker för datadelning tas upp som en avgörande aspekt av utvecklingen av mer hållbara metoder och ökad lönsamhet inom jordbruket. Få studier har behandlat användningen av datadelningsteknik på gårdsnivå och dess samband med ökad hållbarhet. Denna studie syftar till att få en djupare förståelse för hur datadelningsteknologi påverkar småföretags beteende och hållbarhetsarbete.

För att uppfylla syftet med denna studie har en fallstudie av lantbrukare som använder Arla Foods klimatberäkningsverktyg, som kan ses som en typ av datadelningsteknologi genomförts. Arla är ett globalt mejeriföretag och har implementerat detta digitala datadelningsverktyg som en del av sin hållbarhetsstrategi för att uppnå “nettonoll”-växthusgaser i hela värdekedjan år 2050. Verktyget beräknar koldioxidavtrycket för ett jordbruksföretag genom att samla in data om bland annat djur, foder, växtodling och energianvändning.

Studien har en utforskande design baserad på en kvalitativ fallstudie. Den empiriska datan har samlats in genom fyra intervjuer med lantbrukare som använder klimatberäkningsverktyget. Den insamlade datan har analyserats med tematisk analys för att hitta vanligt förekommande teman för att ge nyanserade resultat. De empiriska resultaten har analyserats med hjälp av ett konceptuellt ramverk som inkluderar hållbarhetsramverket “Triple Bottom Line”, hållbarhetsrapportering och benchmarkingteorin.

Studiens slutsatsen påvisar att lantbrukarna har implementerat hållbarhetsmetoder och gjort förbättringar i sitt hållbarhetsarbete genom att använda verktyget. Resultaten tyder på att datadelningsteknologi har en positiv inverkan på småföretags beteende och deras hållbarhetsarbete, men det är inte är helt tydligt om datadelningsteknologi i sig har möjliggjort de uppnådda förbättringarna. Bönderna har mestadels påverkats av möjligheten att samla in och lagra data i ett heltäckande system som ger en övergripande förståelse för gårdens data och hållbarhetsprestanda. Denna studie bidrar därför till en djupare förståelse av datadelningsteknologi inom lantbruk och deras samband med hållbarhet.

Main title:The Impact of Data-Sharing Technology on Farmers’ Sustainability Work
Subtitle:a study of Arla’s climate calculation tool
Authors:Emilsson, Annie and Fornander, Martin
Supervisor:Ferguson, Richard
Examiner:Langendahl, Per-Anders
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1539
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY008 Agronomprogrammet ekonomi 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Data-sharing, Sustainability, Sustainable Agriculture, Agricultural Data, Arla Foods, Triple Bottom Line, Sustainability Reporting, Benchmarking
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19315
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19315
Language:English
Deposited On:11 Aug 2023 06:34
Metadata Last Modified:12 Aug 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics