Home About Browse Search
Svenska


Hilton, Rebecca and Hagard, Maja Elly Ida, 2023. Överföring av karprofen från tik till diande valpar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
939kB

Abstract

Den dräktiga eller lakterande tiken kan drabbas av diverse komplikationer som kan
ge upphov till smärta, exempelvis dystoki eller mastit och vid dessa
sjukdomstillstånd kan det vara aktuellt med smärtbehandling. Däremot är frågan
om lämplig smärtlindring för dräktiga eller lakterande tikar svårbesvarad. Detta
beror på att det för närvarande finns för få studier angående utsöndring av nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) i mjölken hos tikar. Syftet med
pilotstudien var därmed att undersöka överföringen av karprofen (NSAID) från
tikens mjölk till diande valpar.
Studien är ett kandidatarbete inom djuromvårdnad och utformades som en
pilotstudie med litteraturöversikt. Pilotstudiens data kom från en tik och hennes sju
valpar som ägs av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Tiken förlöstes genom
assisterad valpning och smärtbehandlades därefter med en subkutan injektion av
karprofen (4 mg/kg), följt av en per oral (p.o.) dos av karprofen (2 mg/kg) två
gånger dagligen under en behandlingsperiod av fem dagar. Insamlingen av data
skedde under tre provtagningstillfällen. Vid det första provtagningstillfället, dag 2
post partum (p.p.), samlades mjölk- och blodprover in från tiken vid specifika tider
efter dosering av karprofen. Blod- och urinprover samlades även in från valparna
efter doseringen vid bestämda tider. Ytterligare ett provtagningstillfälle
genomfördes när tiken fick mastit och mjölkprover togs från friska juverdelar och
juverdelen med mastit under en period av tio dagar. Vid provtagningstillfället när
valparna var 30 dagar gamla samlades enbart urinprover från valparna.
Den högsta koncentrationen av karprofen som uppmättes i tikens plasma var 13
900 ng/ml och 35,4 ng/ml i valparnas plasma. Den högsta koncentrationen av
karprofen i tikens mjölk uppmättes till 67,6 ng/ml. Under de tio behandlingsdagarna
som tiken smärtlindrades med karprofen på grund av mastit var den högsta
uppmätta koncentration av karprofen i mjölken från juverdelen med mastit 70,4
ng/ml som observerades vid första behandlingsdagen och för de resterande dagarna
var koncentrationen < 30 ng/ml. Koncentrationen av karprofen i mjölken från de
friska juverdelarna var ≤ 20,4 ng/ml.
Pilotstudiens resultat indikerar att det möjligtvis är säkert för den neonatala
valpen att dia från en tik som blir behandlad med karprofen. Det var dock ett för
lågt antal individer i pilotstudiens urvalsgrupp för att kunna dra några tillförlitliga
slutsatser kring om förtäringen av karprofen via tikens mjölk medför risker för den
neonatala valpen. Mer forskning behövs inom området för att säkerställa att
smärtbehandling med karprofen för den lakterande tiken inte medför några risker
för tikens diande valpar.
Nyckelord: Dystoki, Immunitet, Karprofen, Laktation, Mjölk, NSAID, Tik, Valp

,

The pregnant or lactating bitch can suffer from various complications that can give
rise to pain, for example dystocia or mastitis. Therefore, pain treatment may have
to be administered to the bitch when these complications arise. However, the
question regarding suitable pain relief for pregnant or lactating bitches is difficult
to answer within veterinary medicine. This is because there are currently too few
studies regarding the degree of excretion of non-steroidal anti-inflammatory drugs
(NSAID) in the milk of bitches. The aim of the pilot study was therefore to
investigate the transfer of carprofen from the bitch’s milk to the nursing puppies.
The study is a bachelor's thesis in veterinary nursing and consisted of a pilot
study with a literature overview. The pilot study’s data came from a bitch and her
seven puppies that are owned by Swedish University of Agricultural Sciences
(SLU). The bitch whelped by assisted birthing and was afterwards treated with a
subcutaneous injection of carprofen (4 mg/kg) and thereafter a per oral (p.o) dose
of carprofen (2 mg/kg) twice daily for a period of five days. The collection of data
took place during three sampling occasions. At the first sampling occasion, day 2
post-partum (p.p), milk and blood samples were collected from the bitch at specific
times after the p.o dose of carprofen. Blood and urine samples were also collected
from the puppies after the p.o dose of carprofen at set times. Another sampling
occasion occurred when the bitch had mastitis and milk samples were taken from
healthy mammary glands and the mammary gland with mastitis during a ten-day
period. At the sampling occasion when the puppies were 30 days old, only urine
samples from the puppies were collected.
The highest concentration of carprofen measured in the bitch’s plasma was 13
900 ng/ml and 35,4 ng/ml in the puppies’ plasma. The highest concentration of
carprofen in the bitch’s milk was 67,6 ng/ml. During the ten treatment days that the
bitch was administered carprofen as pain-relief for mastitis, the highest measured
concentration of carprofen in the milk of the mammary gland with mastitis was 70,4
ng/ml which was observed during the first day of treatment and for the remaining
days the concentration was < 30 ng/ml. The concentration of carprofen in the milk
from the healthy mammary glands was ≤ 20.4 ng/ml.
The results of the pilot study indicate that it is possibly safe for the neonatal
puppy to nurse from a bitch treated with carprofen. However, the number of
individuals in the pilot study sample group was too small to allow drawing any
reliable conclusions from the results. More research is needed within this field of
study to establish if carprofen as pain treatment for the lactating bitch poses any
risk to the nursing puppies.
Keywords: Bitch, Carprofen, Dystocia, Immunity, Lactation, Milk, NSAID, Puppy

Main title:Överföring av karprofen från tik till diande valpar
Authors:Hilton, Rebecca and Hagard, Maja Elly Ida
Supervisor:Rydén, Anneli and Ferrari, Desiree
Examiner:Hedenqvist, Patricia
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:dystoki, immunitet, karprofen, laktation, mjölk, NSAID, tik, valp
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19307
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19307
Language:Swedish
Deposited On:10 Aug 2023 11:34
Metadata Last Modified:04 Jun 2024 01:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics