Home About Browse Search
Svenska


Khan, Abir and Clinton Svensson, Thula, 2023. Aktivt ansvarstagande genom hållbara investeringar : en fallstudie om Storebrand. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Det senaste decenniet har hållbara investeringar vuxit fram som ett sätt för investerare att arbeta med hållbarhet. Det finns ett stort behov av att finansmarknaden inte enbart bidrar till att främja hållbar utveckling utan aktivt arbetar för att säkerställa en hållbar framtid. Investor impact är ett sätt för investerare att uppnå verklig förändring genom att influera de företag som de investerar i. Investor Impact som begrepp är relativt nytt även om de mekanismer den omfattar till synes inte är det.

Denna uppsats syftar till att förstå hur företag inom finansbranschen, med särskilt fokus på investerare, kan ta ett aktivt ansvar och påverka för en hållbar utveckling. Storebrand är en finansmarknadsaktör som har arbetat med aktivt ansvarstagande och påverkan genom deras investeringar i över 30 år. Genom en fallstudie på Storebrand undersöker studien vad som driver och/eller försvårar ett aktivt hållbarhetsarbete samt hur ett aktivt påverkansarbete kan bidra till hållbar utveckling.

Empiriinsamlingen grundar sig huvudsakligen på semistrukturerade intervjuer med fyra personer ansvariga för olika områden, inom Storebrand koncernen. Ytterligare empiri har insamlats från Storebrands hemsidor och publicerade material.

Studiens resultat tyder på att den dominerande drivkraften bakom Storebrands aktiva hållbarhetsarbete är miljömässigt engagemang. Motiv för konkurrenskraft och legitimitet påvisas i mindre grad. Studien påvisar hur Storebrand utvecklat en strategi som syftar till att integrera hållbarhetsrelaterade faktorer i sina investeringar samt hur de utövar aktivt ansvar och påverkansarbete genom deras investeringar.

Uppsatsen bidrar till djupare förståelse för hur investerare kan utöva sin influens för att bedriva ett aktivt och ansvarsfullt hållbarhetsarbete. Detta genom att studera Storebrand ger detta arbete en inblick i hur ett företag aktivt kan arbeta med hållbarhet och påverka företag genom sina investeringar för att främja hållbar utveckling.

,

Over the past decade, sustainable investments have emerged as a means for investors to engage with sustainability. It is of the utmost importance that the financial market not only contributes to sustainable development but actively work towards ensuring a sustainable future. One way for investors to effect real change is through Investor Impact, by which investors influence the companies they invest in. While the concept of Investor Impact is relatively new, the mechanisms it encompasses appear to be well-established.

This paper aims to understand how companies in the financial industry, specifically investors, can take active responsibility and influence sustainable development. Storebrand, a financial market player, has been engaged in active responsibility and impact through its investments for over 30 years. By conducting a case study on Storebrand, this research investigates the driving forces and barriers behind active sustainability efforts, as well as how active impact initiatives can contribute to sustainable development.

The empirical data collection for this study primarily relies on semi-structured interviews with four individuals responsible for various departments within Storebrand. Additional data has also been gathered from Storebrand’s websites and published materials.

The findings of this study suggest that the prevailing driving force behind Storebrand’s active sustainability efforts is environmental engagement. Motives related to competitiveness and legitimacy are demonstrated to a lesser extent. The study shows how Storebrand has developed a strategy that aims to integrate sustainability-related factors into its investments, highlighting how they exercise active responsibility and impact through their investments.

This paper contributes to a deeper understanding of how investors can exert their influence to engage in active and responsible sustainability efforts. By studying Storebrand as a case study, this research provides insights into how a company can actively work with sustainability and influence other companies through its investments, thereby promoting sustainable development.

Main title:Aktivt ansvarstagande genom hållbara investeringar
Subtitle:en fallstudie om Storebrand
Authors:Khan, Abir and Clinton Svensson, Thula
Supervisor:Astner, Hanna
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1511
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK011 Business and Economics Sustainable Development , 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:hållbara investeringar, Investor Impact, struktureringsteori, drivkrafter, investerare
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19267
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19267
Language:Swedish
Deposited On:07 Aug 2023 08:46
Metadata Last Modified:08 Aug 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics