Home About Browse Search
Svenska


Kivelä, Anna and Thoresson, Linnéa, 2023. Kan fast fashion bli hållbart? : en studie om samhällsstrukturers påverkan på omställningen mot en hållbar klädindustri. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Klädindustrin är en av de produktionsgrenar som orsakar störst utsläpp och föroreningar i världen, vilket påverkar såväl de miljömässiga som sociala aspekterna. Omställningen inom denna bransch är därmed viktig för att framtida generationer och naturen inte ska behöva betala för den överkonsumtion som sker i världen idag. För att kunna ställa om behöver företagen ta hänsyn till många olika intressenter samt förhålla sig till befintliga strukturer som finns i samhället. CSR och cirkulära affärsmodeller har blivit allt mer aktuellt för företag att använda sig av för att underlätta arbetet med hållbar utveckling och att ta mer ansvar. Därmed har författarna valt att utgå från intressentteorin, CSR och cirkulära affärsmodeller i uppsatsen för att kunna analysera den insamlade empirin.

Uppsatsen har som syfte att ta reda på vilka såväl externa som interna samhällsstrukturer påverkar klädföretags hållbarhetsarbete. Studien tillämpar en kvalitativ metod som är baserad på en semistrukturerad intervju med en sakkunnig från Naturvårdsverket och en innehållsanalys av tre H&M-Groups hållbarhetsrapporter. Vid analys av empirin utgår författarna från fyra teman: omställning, intressenter, CSR och cirkulära affärsmodeller.

Resultatet av studien visar på att det behövs global lagstiftning som skapar gemensamma spelregler för alla eftersom det inte går att ställa om som en ensam aktör på marknaden. Samarbete upplevs som en viktig lösning på problematiken kring omställning av befintliga linjära affärsmodeller. Det krävs även förändringar både på konsumtions- och produktionssidan. Slutligen kan framtiden av klädindustrin se ljus ut, men det kommer att ta mycket tid och arbete för att lyckas.

,

The clothing industry is one of the production branches that causes the largest emissions and pollution in the world, which affects both the environmental and social aspects. The transition within this industry is therefore important so that future generations and nature do not have to pay for the overconsumption that is happening in the world today. In order to change, companies need to take into account many different stakeholders and relate to existing structures that exist in society. CSR and circular business models have become increasingly relevant for companies to use to further work with sustainable development and to take more responsibility. Thus, the authors have chosen stakeholder theory, CSR and circular business models in the essay in order to analyze the collected empirical evidence.

The aim of the essay is to find out which external and internal social structures affect the sustainability work of clothing companies. The study applies a qualitative method that is based on a semi-structured interview with an expert from the Swedish Environmental Protection Agency (Naturvårdsverket) and a content analysis of three H&M Group sustainability reports. When analyzing the empirical evidence, the authors apply four themes: transition, stakeholders, CSR and circular business models.

The results of the study show that there is a need for global legislation that creates a leveled plainfield for everyone, as it is not possible to change as a single actor on the market. Collaboration is seen as an important solution to the problem of changing existing linear business models. Changes are also required both on the consumption and production side. Finally, the future of the clothing industry may look bright, but it will take a lot of time and work to succeed.

Main title:Kan fast fashion bli hållbart?
Subtitle:en studie om samhällsstrukturers påverkan på omställningen mot en hållbar klädindustri
Authors:Kivelä, Anna and Thoresson, Linnéa
Supervisor:Melin, Erik
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK011 Business and Economics Sustainable Development , 180.0hp, NY008 Agronomprogrammet ekonomi 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Klädindustri, hållbar utveckling, cirkulära affärsmodeller, intressenter, strukturer, Clothing industry, sustainable development, circular business models, stakeholders, structures
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19239
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19239
Language:Swedish
Deposited On:07 Jul 2023 06:41
Metadata Last Modified:08 Jul 2023 01:01

Repository Staff Only: item control page