Home About Browse Search
Svenska


Flarup, Lise and Peiro, Anton, 2023. En flerfallsstudie av svenska marknadens arbete med gröna obligationer. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Marknaden för gröna obligationer har haft stor framväxt under de senaste åren, i Sverige såväl som internationellt. Detta beror på hållbarhetens stora roll på de finansiella marknaderna. Trots att de gröna obligationerna ses som ett nyckelinstrument för hållbar finansiell omställning är marknaden liten i förhållande till den traditionella obligationsmarknaden.

Syftet med denna studie är att undersöka vad som motiverar aktörer att engagera sig på marknaden för gröna obligationer i Sverige. Forskning visar tydligt att marknaden för gröna obligationers tillväxt hindras av bristen på en gemensamt överenskommen definition och väletablerad standard. Det är därför studien vidare ämnar undersöka hur aktörer på marknaden arbetar för att erhålla legitimitet. För att besvara studiens frågeställningar har ett teoretiskt ramverk baserat på motivations- och legitimitetsteorin använts. Detta för att undersöka och få en förståelse för vad som driver aktörer till att engagera sig på marknaden och hur de arbetar för att erhålla legitimitet. Studien ses som ett komplement till Maltais & Nykvist (2021) arbete med motivationsfaktorer på marknaden för gröna obligationer.

Denna flerfallsstudie är en kvalitativ studie med induktiv ansats. Insamlingen av empiri baseras i huvudsak på tre semistrukturerade intervjuer med tre intervjupersoner från olika företag som är aktiva på marknaden för gröna obligationer i Sverige. De tre företag som intervjupersonerna arbetar på är; Nordea, Lantmännen och Vasakronan. Vidare har empiri hämtats från respektive företags hemsidor samt publicerade dokument relaterade till gröna obligationer.

Studiens slutsatser tyder på att de främsta drivkrafterna är kopplade till affärsmässiga fördelar. Drivkrafter kopplade till legitimitet och direkta ekonomiska fördelar är inte lika omfattande. Studien visar även på legitimitetsskapande aktiviteter såsom hur alla deltagande aktörer använder sig av samma ramverk, Green Bond Principles (GBP) från International Capital Market Association (ICMA) och att rapportering är ett viktigt verktyg för legitimitet. En oberoende andrahandsgranskning är också förväntat av aktörerna.

,

The market for green bonds has seen great growth in recent years, in Sweden as well as internationally. This is due to the growing importance of sustainability in the financial markets. Despite seeing green bonds as a key instrument for sustainable financial transition, the market is small in relation to the traditional bond market.

The purpose of this study is to investigate what motivates actors to participate in the market for green bonds in Sweden. There is evidence that the growth of the green bond is hindered by the lack of a commonly agreed definition and well-established standard. Therefore the study furthermore intends to investigate how actors on the market work to obtain legitimacy. To answer the study's questions, a theoretical framework based on motivation and legitimacy theory has been used. This is to investigate and gain an understanding of what drives actors to participate in the market and how they work to obtain legitimacy. The study should be seen as a complement to the study by Maltais & Nykvist (2021) work on motivational drivers on the market for green bonds.

This multiple case study is a qualitative study with an inductive approach. The collection of empirical data is mainly based on three semi-structured interviews with three interviewees from different companies that are active in the market for green bonds in Sweden. The three companies that the interviewees work for are Nordea, Lantmännen and Vasakronan. Furthermore, empirical evidence has been taken from the respective companies' websites.

The study's conclusions indicate that the main drivers are linked to the business case. Driving forces linked to legitimacy and financial benefits are not as extensive. The study also shows legitimacy-creating activities such as how all participating actors use the same framework, the Green Bond Principles (GBP) of the International Capital Market Association (ICMA) and that reporting is an important tool for legitimacy. An independent second party opinion is also expected by the actors.

Main title:En flerfallsstudie av svenska marknadens arbete med gröna obligationer
Authors:Flarup, Lise and Peiro, Anton
Supervisor:Gottlieb, Uliana
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1514
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK011 Business and Economics Sustainable Development , 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:gröna obligationer, legitimitet, motivation, drivkrafter, green bonds, legitimacy, motivation, drivers
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18985
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18985
Language:Swedish
Deposited On:07 Jul 2023 12:43
Metadata Last Modified:08 Jul 2023 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics