Home About Browse Search
Svenska


Mandal Hreggvidsdóttir, Elsa and Eriksson, Jerry, 2023. Äta som en häst, en osmaklig kostnad i vår samtid : en fallstudie om hur ridskolor hanterar kostnadsökningar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Det är ett ansträngt ekonomiskt läge i Sverige, både för hushåll och näringsverksamheter som drabbats av höjda kostnader till följd av inflation, energikris och kriget i Europa. Lantbrukarna är några av dem som drabbats hårt då priset på insatsvaror inom jordbruket ökat kraftigt (Jordbruksverket 2022). Följaktligen har Sveriges ridskolor som är beroende av varor från lantbrukarna i sin tur drabbas hårt när priset på foder och strömaterial stigit till följd av det höjda priset på insatsvaror. Ridskolorna uppges vilja hålla nere ridavgifterna nu när köpkraften hos hushållen minskat, för att ge så många som möjligt chansen att rida, men måste samtidigt klara av att bedriva en hållbar verksamhet (SVT 2023a). Således är syftet med uppsatsen att diskutera samt analysera hur ridskolor strategiskt kan bemöta utmaningar och möjligheter vid ökade kostnader.

För att besvara studiens syfte har vi i denna undersökning använt oss av beslutsteori och strategic cost management (SCM), då ekonomiska företagsbeslut ofta är förknippade med effektiv hantering och kontroll av kostnader. I uppsatsen har en kvalitativ forskningsmetod använts där semistrukturerade intervjuer genomförts med tre ridskoleverksamheter för att öka förståelsen för vilket sätt ridskoleverksamheterna drabbats av kostnadsökningarna samt vilka strategier de använder sig av. Efter att ha analyserat respondenternas svar genom en tematisk analysmetod vittnar alla tre verksamheterna om tuffa tider med stora kostnadsökningar där det finns både likheter och skillnader i hur de väljer att hantera de ökade kostnaderna. Gemensamt för verksamheterna är att kunder, medlemmar och långsiktiga relationer utgör viktiga komponenter för att klara svåra ekonomiska tider och att det emotionella värdet till verksamheten är större än kostnadsmarginalerna.

,

There is a strained economic situation in Sweden, both for households and businesses that have been affected by increased costs as a result of inflation, the energy crisis and the war in Europe. Farmers have been affected as the price of input goods in agriculture has increased (Jordbruksverket 2022). Consequently, Sweden's riding schools, which are dependent on goods from farmers, have also been affected when the price of feed and bedding material rose because of the increased price of input goods. The riding schools want to keep the fees low now that the purchasing power of households has decreased in order to give as many people as possible the chance to ride horses. At the same time, they must manage to maintain a sustainable business (SVT 2023a). Thus, the purpose of the essay is to discuss and analyze how riding schools can strategically respond to challenges and opportunities in the event of increased costs.

In order to answer the purpose of the study, this thesis has used decision theory and strategic cost management (SCM), as financial business decisions are often associated with effective management and control of costs. A qualitative approach was used where semi-structured interviews were conducted with three riding school businesses to increase the understanding of how the riding school businesses were affected by the cost increases and which strategies they use. After analysing the respondents' answers through a thematic analysis, all three businesses agree that times are tough with todays increased costs. The analysis also shows that there are both similarities and differences in how they choose to handle the increased costs. What the businesses have in common is that customers, members, and long-term relationships are important components for managing difficult economic times and that the emotional value to the business is greater than the cost margins.

Main title:Äta som en häst, en osmaklig kostnad i vår samtid
Subtitle:en fallstudie om hur ridskolor hanterar kostnadsökningar
Authors:Mandal Hreggvidsdóttir, Elsa and Eriksson, Jerry
Supervisor:Jonsson, Josefina
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1513
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK011 Business and Economics Sustainable Development , 180.0hp, NY008 Agronomprogrammet ekonomi 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Beslutsfattande, strategi, kostnadsökning, strategisk ledning, ridskolor, Decision making, strategy, cost increase, strategic management, riding schools
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19236
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19236
Language:Swedish
Deposited On:07 Jul 2023 12:35
Metadata Last Modified:08 Jul 2023 01:01

Repository Staff Only: item control page