Home About Browse Search
Svenska


Malmsten, Klara and Olsson, Filippa, 2023. Arbetsmiljö på operationsavdelningen : anledningar till att legitimerade djursjukskötare väljer att lämna eller stanna kvar på operationsavdelningen. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
772kB

Abstract

Att vara legitimerad (leg.) djursjukskötare innebär ett stort ansvar för omvårdnaden av djur inom
djursjukvården. En leg. djursjukskötare som arbetar på operationsavdelningen behöver kunna sköta
avancerade arbetsuppgifter såsom omvårdnad av djuret under hela narkosen, kontroll av teknisk
utrustning som anestesiapparatur samt kunna arbeta med ett aseptiskt förhållningssätt. Syftet med
studien var att undersöka vilka anledningar som finns till att leg. djursjukskötare vill lämna
respektive stanna på operationsavdelningen. Tidigare forskning inom humanvården samt
djursjukvården i andra länder visar bland annat att resursbrist på arbetsplatsen är kopplat till
emotionell utmattning samt att relationen till chefer och kollegor har en stor inverkan på huruvida
anställda stannar på eller lämnar arbetsplatsen. Enligt författarnas vetskap saknas kvalitativa studier
inom djursjukvården i Sverige. Vidare forskning behövs därmed för att kunna identifiera
arbetsmiljörelaterade framgångsfaktorer och risker. Studien är en kvalitativ intervjustudie med
induktiv ansats. Sju leg. djursjukskötare intervjuades om arbetsmiljön på sin nuvarande och/eller
föregående arbetsplats för att analyseras med en manifest och latent innehållsanalys. En avsaknad
av utvecklingsmöjligheter, stress och att inte känna sig uppskattad är anledningar till att leg.
djursjukskötare lämnar operationsavdelningen. Studiens respondenter beskriver trivsel med
kollegor, bra arbetsledning samt en utvecklande och inspirerande arbetsplats som anledningar att
stanna på operationsavdelningen. Resultatet i studien ger en anvisning om vilka områden som bör
vidareutvecklas för att få en djupare förståelse för leg. djursjukskötares arbetssituation och vilka
förändringar branschen behöver genomgå för att möta den påfrestande arbetsmiljön.

,

Being a licensed veterinary nurse entails big responsibility for the care of animals in animal health
care. A licensed veterinary nurse working in the surgical ward needs to be able to handle advanced
assignments such as caring for the animal during anesthesia, control of technical equipment such as
anesthetic machines as well as working with an aseptic approach. The purpose of this study was to
investigate the reasons behind licensed veterinary nurses' decision to leave or stay in the surgical
ward. Earlier research in human healthcare as well as animal healthcare in other countries has shown
that lack of resources at the workplace has ties to feelings of emotional exhaustion and that managers
and colleagues have a big impact on whether employees decide to stay or leave the workplace. No
qualitative studies about work environment in animal healthcare have been conducted in Sweden
according to the authors previous knowledge. Further research is therefore needed to be able to
identify the work environment-related success factors and risks. The study is a qualitative interview
study with an inductive approach. Seven licensed veterinary nurses were interviewed about the work
environment at their current and/or previous workplace and the data was then analyzed with a
manifest and latent content analysis. A lack of opportunities for personal development, stress and
the feeling of underappreciation are reasons why licensed veterinary nurses leave the surgical ward.
The respondents in this study describe satisfaction with colleagues, good work management and an
evolving and inspiring workplace as reasons to stay in the surgical ward. The result of this study
provides some direction of which areas should be further explored to maintain a deeper
understanding of licensed veterinary nurses’ work situation and what changes the industry needs to
make to provide for the demanding work environment.

Main title:Arbetsmiljö på operationsavdelningen
Subtitle:anledningar till att legitimerade djursjukskötare väljer att lämna eller stanna kvar på operationsavdelningen
Authors:Malmsten, Klara and Olsson, Filippa
Supervisor:Rydén, Anneli and Bakri, Hafiz
Examiner:Erkas, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:Anledningar att lämna, Anledningar att stanna, Arbetsmiljö, Djursjukskötare, Kvalitativ studie, Operationsavdelning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19233
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19233
Language:Swedish
Deposited On:07 Jul 2023 11:34
Metadata Last Modified:08 Jul 2023 01:01

Repository Staff Only: item control page