Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Elliot and Lindholm, Anton, 2023. Investering i skogsbilvägar : en kvalitativ intervjustudie om investering i skogsbilvägar i det småskaliga skogsbruket. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Economics

[img]
Preview
PDF
806kB

Abstract

Skogsbilvägar är en förutsättning för att bedriva dagens skogsbruk eftersom transportkostnaden i terräng är ca 50 ggr högre än motsvarande sträcka på väg med lastbil (Filipsson & Grahn 1999). I Sverige finns ungefär 469 200 km enskild väg.
Trots det upplever Skogsstyrelsen (2022) att det finns en kunskapsbrist vad gäller nybyggnation, upprustning och underhåll av skogsbilvägar inom skogssektorn. Syftet med rapporten är att få en bättre förståelse för investeringar i skogsbilvägar inom det småskaliga skogsbruket ur ett företagsekonomiskt perspektiv.

Studien är kvalitativ och baseras på intervjuer som var semistrukturerade och individuella. Totalt fem informanter med erfarenheter inom vägbyggnation och planering intervjuades från Mellanskog samt Skogforsk. Därefter transkriberades och sammanställdes intervjuerna innan de slutligen analyserades genom tematisk analys. Resultatet av analysen gav tre övergripande teman, vilka är att välutbyggda vägnät är avgörande för skogsbrukets lönsamhet samt ökar markägarnas tillgänglighet till marken, skogsbilvägars lönsamhet är direkt relaterad till de
områden de byggs i och hur väglinjerna dras och att förkalkyler är effektiva beslutsunderlag men att det finns andra försvårande faktorer vid beslutsfattandet i
det småskaliga skogsbruket

Utöver de övergripande temana pekar resultatet på några tillhörande underteman som slutsatser kan dras från. De minskade drivningskostnader som skogsbilvägar medför är den främsta nyttan för privata markägare. Det finns även flera andra nyttor, som att vägarna ökar tillgängligheten för markägarna till sina skogar och underlättar även för rekreation, skogsvård samt uppföljningar.

Att hålla kostnader nere vid byggnation samt att maximera båtnadsområdet är viktiga aspekter för en skogsbilvägs lönsamhet inom det småskaliga skogsbruket. Ett sätt att göra det för privata ägare är att samarbeta med grannar för att maximera båtnadsområdet och fördela kostnaderna. Det största hindret i det småskaliga skogsbruket för att bygga lönsamma skogsbilvägar är dock att få flera markägare att samarbeta och investera i samägda vägar. En möjlig orsak till denna svårighet kan till vis del vara på grund av låg förståelse för de nyttor skogsbilvägar medför bland privata markägare. Resultaten pekar mot att dagens markägare i det privata
skogsbruket har varierade förutsättningar att förstå skogsbilvägar då de kan vara distansägare eller ha svaga anknytningar till sina marker och skogsbruk. En annan
vanlig svårighet som identifierades är att privata markägare ofta har dålig framförhållning med vägprojekt. Möjligheterna att investera i väg är nämligen något som markägare vanligen kommer på i samband med avverkningar, fast det egentligen bör påbörjas några år i förväg.

,

Forestry roads are a prerequisite in today's forestry as the transport cost in terrain is about 50 times higher than the corresponding distance on road and by truck (Filipsson & Grahn 1999). In Sweden, there are approximately 469,200 km of privately owned roads; despite this, the Swedish Forest Agency, (Skogsstyrelsen, 2022) communicates that there is a lack of knowledge regarding the construction, upgrade, and maintenance of forestry roads within the Swedish forestry sector. The purpose of this report is to gain a better understanding of investments in forestry roads for privately owned forest properties from a business perspective.

The study used a qualitative approach. Five semi-structured, individual interviews were held with informants from the forest owners’ association Mellanskog and the forestry research institute Skogforsk. The interviews were transcribed and analysed by a thematic analysis. The result of the analysis yielded three overarching themes. First, well-developed road networks are crucial for the profitability of private forestry and landowners’ access to their forestlands. Secondly, the profitability of forestry roads is directly related to the area where they are built and how the road line is drawn. Finally, profitability analyses are effective foundations for private forest owners’ decision-making, but there are other complicating factors that affect this process.

Additionally, some other conclusions were drawn. The main benefit for private landowners is the reduced operating costs of terrain transport which forestry roads allow. There are more benefits however, such as increasing the landowner’s accessibility to their land and facilitating recreation, forestry operations and followups.

Keeping the cost low when building roads and ensuring that the roads affect a maximal amount of forestland are the most important aspects for the profitability of forestry roads for private landowners. One way to achieve this is to cooperate with neighbouring properties to maximise the affected forestlands and to distribute the costs. Yet, the main challenge with building profitable forestry roads in smallscale forestry is to get landowners to cooperate and invest in a shared road project. The challenge seems to be the fact that some private landowners can have poor
understandings of the long-lasting benefits regarding forestry roads. This poor understanding is described as probably being a result of some private landowners
living far from their lands or having weak connections to their lands and forestry. A common problem that was identified is the poor anticipation of private landowners regarding investments in forestry roads. Oftentimes, landowners only become attentive of the possibility of investing in road projects during cutting operations, although such projects should begin a couple of years ahead.

Main title:Investering i skogsbilvägar
Subtitle:en kvalitativ intervjustudie om investering i skogsbilvägar i det småskaliga skogsbruket
Authors:Eriksson, Elliot and Lindholm, Anton
Supervisor:Gong, Peichen
Examiner:Widmark, Camilla
Series:Kandidatarbeten / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsekonomi
Volume/Sequential designation:34
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Economics
Keywords:Båtnadsområde, företagsekonomi, förkalkyl, privata markägare, skogsbilvägar, småskaligt skogsbruk, vägdragning, vägprojekt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19211
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19211
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2023 06:17
Metadata Last Modified:06 Jul 2023 01:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics