Home About Browse Search
Svenska


Starck, Jennelie and Tjernström, Sofia, 2023. Den inskrivna kattens utfodringsrutiner och uppvisade inappetens, samt diagnosens påverkan på nutrition och inskrivningslängd : en observationsstudie på ett svenskt djursjukhus. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img] PDF
Full text restricted to: Library staff only
Full text under embargo, will be available 4 June 2024.

991kB

Abstract

Inappetens hos katter med systemisk sjukdom som vårdas på djursjukhus är vanligt förekommande.
Inskrivna katter skiljer sig ofta gällande diagnos, men att inappetens uppkommer sekundärt till dess
primära sjukdomstillstånd förekommer frekvent oavsett diagnos. I kliniska sammanhang prioriteras
nutritionella insatser allt mer och nutritionen ses idag som en viktig del i behandlingen av olika
sjukdomsdiagnoser. Trots nutritionens ökade kliniska tillämplighet har tidigare studier visat att djur
som är inlagda på djursjukhus inte får i sig tillräckligt med energi under inskrivningstiden. Syftet
med kandidatarbetet var att genom en litteraturgenomgång kombinerat med en observationsstudie
av 27 individer på ett svenskt djursjukhus, undersöka vilka diagnoser som främst kunde kopplas till
inappetens hos katter som vårdas på en stationärvårdsavdelning. Syftet var även att undersöka hur
sjukdomstillstånden påverkar foderordinationer avseende fodersort och resting energy requirement
(RER) liksom möjligheter och begränsningar att påverka inskrivningstid och tillfrisknande genom
nutritionella insatser.
Litteraturen visade att katter har specifika näringsbehov och att perioder av svält påverkar dem
negativt. I litteraturen framkom att ett flertal underliggande sjukdomstillstånd samt andra faktorer
kan ge upphov till inappetens och nutritionen kan ha stor betydelse i behandling av olika diagnoser.
Resultatet från observationen visade att gastrointestinal sjukdom var den sjukdomskategori med
flest antal rapporterade fall av inappetens hos inskrivna katter (41 %). Andra diagnoser som
noterades bland katter med inappetens var multifaktoriell systemisk sjukdom (10 %), övriga
sjukdomstillstånd inkluderat smärta och feber (9 %), leversjukdom (6%), tumörsjukdom (6 %),
urinvägssjukdom (3 %), njursjukdom (3 %), ortopedisk sjukdom (3 %) samt respiratorisk sjukdom
(3 %). En stor andel av inskrivna katter (43 %) ordinerades foderintag på 25 % av RER samt en
valfri kost utan restriktioner (64 %). Skonkost var den foderkategori som användes mest frekvent
vid utfodring oberoende av sjukdomstillstånd. Katter som var inskrivna på vårdavdelningen under
flest antal dagar (n=5) hade det högsta medelvärdet (32,5 %) intaget RER/dag.
Katter med en diagnos kopplad till gastrointestinal sjukdom behöver i högre grad åtgärder som
syftar till att öka foderintag på grund av inappetens. Katter med gastrointestinal sjukdom utfodras
inledningsvis med mindre mängd RER med hänsyn till det gastrointestinala systemet. Utökad
kunskap bland legitimerade djursjukskötare gällande utfodringens inverkan på sjukdomstillstånd
gynnar både patienter och yrkesgruppen legitimerade djursjukskötare.

,

Cats with systemic disease that are showing signs of inappetence while treated in animal hospitals
are a common occurrence. In-patient cats often differ regarding their diagnosis, but the fact that cats
show signs of inappetence secondary to a primary medical condition is something they often have
in common regardless of diagnosis. In clinical contexts, nutritional interventions are prioritised to a
greater extent, and nutrition in today's practice is increasingly being viewed as an important part in
treatment of various diseases. Despite the increased importance of nutrition in clinical practice,
previous studies have shown that animals admitted to an animal hospital do not have an optimal
energy intake during hospitalisation. The purpose of this bachelor thesis was to, through a literature
review combined with an observational study of 27 individuals at a Swedish animal hospital,
investigate which diagnoses could primarily be related to inappetence amongst in-patient cats at a
care unit, how the clinical condition affects prescriptions regarding feed and resting energy
requirement, RER, as well as possibilities and limitations to affect hospitalisation time and recovery
through nutritional support.
The literature showed that cats have specific nutritional needs and a period of starvation has a
negative impact on the species. In the literature, it became evident that several underlying diseases
and other factors can lead to inappetence, and nutrition can be of great importance in the treatment
of various diagnoses.
The results from the observation showed that the disease category most frequently associated
with inappetence amongst in-patient cats was gastrointestinal disease (41 %). Other occurring
diagnoses were multifactorial systemic disease (10%), other diseases including pain and fever (9
%), liver disease (6 %), tumour disease (6 %), urinary tract disease (3 %), kidney disease (3 %),
orthopaedic disease (3 %) and respiratory disease (3 %). A large number of hospitalised cats (43 %)
were prescribed a feed intake of 25 % of their RER and an optional diet without any restrictions (64
%). A highly easily digestible bland diet was the feed category most frequently used in practice,
regardless of diagnosis. Cats admitted in the care unit for the highest number of days (n=5) had the
highest mean (32,5 %) intake of RER/day.
Cats with a diagnosis related to gastrointestinal disease need nutritional support to a higher extent
due to inappetence. Initially, cats with a diagnosis related to gastrointestinal disease are fed with a
smaller amount of feed with respect to the gastrointestinal system. A wider understanding and
knowledge among veterinary nurses regarding the effects of nutritional support on different diseases
is beneficial both for the patients and for the profession of licensed veterinary nurses.

Main title:Den inskrivna kattens utfodringsrutiner och uppvisade inappetens, samt diagnosens påverkan på nutrition och inskrivningslängd
Subtitle:en observationsstudie på ett svenskt djursjukhus
Authors:Starck, Jennelie and Tjernström, Sofia
Supervisor:Fischer, Hanna and Söder, Josefin
Examiner:Lindroth, Katrin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:inappetens, inskrivningstid, katt, nutrition, RER, sjukdomstillstånd, utfodring, vårdpatient
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19193
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19193
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2023 09:33
Metadata Last Modified:05 Jul 2023 01:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics