Home About Browse Search
Svenska


Berg, Alex and Siegrist Jönsson, Klara, 2023. En jämförande studie av engångs- och flergångstextiler på operationsavdelningen : med fokus på aseptik och miljöpåverkan. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
617kB

Abstract

Miljöförändringar är ett globalt problem som påverkar både människor och djur.
Klimatförändringar blir allt vanligare och leder till allvarliga konsekvenser som höjda havsnivåer,
extremväder och negativ inverkan på den biologiska mångfalden. Veterinärmedicinska- och
humanvårds anläggningar har en stor inverkan på miljön, där operationsavdelningen är en
bidragande faktor. En anledning till detta är att operationsavdelningar kräver hög aseptik, vilket
medför en hög konsumtion av sterila engångsartiklar. Vid varje operation används operationsrockar
och operationslakan för att upprätthålla en god barriär mot mikroorganismer. Det är av största vikt
att operationsrockar och operationslakan bibehåller dess aseptiska nivå oavsett mängden vätskor
som kontaminerar operationstextilerna. En vanlig postoperativ komplikation är vårdrelaterade
infektioner (VRI) som kan vara en konsekvens av bristande vårdhygien. Detta kandidatarbete syftar
till att jämföra engångs och flergångsoperationstextiler ur ett miljömässigt och aseptisks perspektiv
för att underlätta djurvårdspersonals val av operationstextiler.
Enligt resultatet från litteraturstudien sågs att mängden koldioxidutsläpp och den
vattenanvändning som krävs vid produktion av operationstextiler berodde på textilens vikt, där
miljöpåverkan ökade parallellt med vikten på operationsrockarna. Vidare beror textilens
miljöpåverkan på vilket material den består av, vilket ofta är ett syntetmaterial. Flera studier pekar
på att 100 % bomull bör undvikas som produktionsmaterial på grund av damm och risk för ökad
mikrobiell tillväxt. Somliga studier visade även att mikroorganismer hade mindre benägenhet att
växa på textiler gjorda av syntetfibrer, exempelvis polyester och polypropen. Dock har studier funnit
att det sker en högre tillväxt av mikroorganismer på flergångsoperationsrockar jämfört med
engångsoperationsrockar, trots att båda rockar varit gjorda av syntetfiber. Gällande
operationstextilers permeabilitet är flera studier överens om att de flergångsoperationstextiler som
presterade bäst var de som bestod av flera lager. Resultaten från flera studier menar att
flergångsoperationstextiler ger en mindre miljöpåverkan i förlängningen inom kategorierna
koldioxidutsläpp, vattenanvändning och mängden avfall vid kassering. Detta förutsätter dock att
flergångsoperationstextilerna används ett adekvat antal gånger. Enligt litteraturen bör en
flergångsoperationstextil genomgå högst 50 – 75 tvättcykler innan dess aseptiska förmåga blir
bristfällig.
Det är relevant att utföra mer forskning kring flergångsoperationstextiler då det finns ett
begränsat antal studier och livscykelanalyser (LCA) att tillgå. Om en klinik bör övergå från engångstill flergångsoperationstextiler har inte ett självklart svar. Flergångsoperationstextilers
miljöpåverkan och aseptiska kvalitéer är beroende på dess material och produktion. En klinik eller
ett djursjukhus måste själv undersöka vilka flergångsoperationstextiler som finns tillgängliga för
dem och hur dessa presterat i aseptiska tester. Vidare bör klinker undersöka hur tvätt- och
steriliseringsprocessen av dessa textiler ska ske. Avslutningsvis bör kliniker även betänka vilka
operationer de utför och vilken mikrobiell överföring som bedöms acceptabel vid dessa.

,

Environmental change is a global problem which affects both humans and animals. Climate
changes are becoming more prominent and has serious consequences such as increased sea levels,
extreme weather and negative impact on biodiversity. Veterinary and human care facilities both
have a major impact on the environment, where the operating room is a contributing factor. One of
the reasons for this is that operating rooms require a high aseptic level, which leads to a large
consumption of sterile disposable items. During each surgery, surgical gowns and sheets are used to
maintain a good barrier against microorganisms. It is therefore of the utmost importance that the
surgical gowns and sheets maintain their aseptic level regardless of the amount of fluids that
contaminate the surgical textiles. A common postoperative complication is healthcare-associated
infections, which can be a consequence of poor healthcare hygiene. This bachelor's thesis therefor
aims to compare disposable and reusable surgical textiles from an environmental and aseptic
perspective, in order to facilitate animal care personnel's choice of surgical textiles.
According to the results from the literature study the amount of carbon dioxide emissions and
water use required in the production of surgical textiles depended on the weight of the textile, where
the environmental impact increased for heavier surgical gowns. Furthermore, the textile's
environmental impact depends on the material it is made of, which is often a synthetic material.
Several studies indicate that 100 % cotton should be avoided as a production material due to dust
and the risk of increased microbial growth. Some studies have also showed that microorganisms
were less likely to grow on textiles made of synthetic fibers, for example polyester and
polypropylene. But despite that, studies have found that there is a higher growth of microorganisms
on reusable surgical gowns compared to disposable surgical gowns, even though both gowns were
made of synthetic fibers. Regarding the permeability of surgical textiles, many studies agreed that
the reusable surgical textiles that performed the best were those that consisted of several layers. The
results indicates that reusable operation textiles have a smaller environmental impact in the long run
in the categories of carbon dioxide emissions, water use and the amount of waste at disposal.
However, for this to be true the reusable surgical textiles are to be used an adequate number of times.
According to the literature, a multi-use surgical textile should undergo a maximum of 50 – 75
washing cycles before its aseptic ability becomes deficient.
More research is needed on reusable surgical textiles as there where a limited number of studies
and life cycle analyzes (LCAs) available. Whether a clinic should switch from disposable to reusable
surgical textiles does not have an obvious answer. The environmental impact and aseptic qualities
of reusable surgical textiles are dependent on its material and production. A clinic or animal hospital
must investigate which reusable surgical textiles are available to the clinic and how these have
performed in aseptic testes. Furthermore, clinics should investigate how the washing and
sterilization process of these textiles should take place. In conclusion, clinics should also consider
which surgeries they perform and which microbial transmission are acceptable during these
surgeries.

Main title:En jämförande studie av engångs- och flergångstextiler på operationsavdelningen
Subtitle:med fokus på aseptik och miljöpåverkan
Authors:Berg, Alex and Siegrist Jönsson, Klara
Supervisor:Redander, Jennie
Examiner:Alsing Johansson, Todd
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:aseptik, engångsoperationsrockar, flergångsoperationsrockar, livscykelanalys (LCA), miljöpåverkan, operationslakan, operationstextiler, vårdrelaterad infektion (VRI)
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19177
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19177
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2023 07:37
Metadata Last Modified:05 Jul 2023 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics