Home About Browse Search
Svenska


Reiner, Josefine and Svensson Rosenlund, Julia, 2023. Hundägares identifiering av tecken på smärta hos hundar baserat på inspelat videomaterial. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Hundägare söker ofta veterinärvård när deras hund har smärta, vid dessa möten är det av vikt att
djurhälsopersonal har kunskapen att utföra en god smärtbedömning och besluta om lämplig
smärtlindring. Likväl har hundägares förmåga att identifiera tecken på smärta en stor roll i att
minska hundars lidande och öka deras välfärd. Vid tidig detektering av smärta i en hemmiljö kan
vård uppsökas tidigare och troligtvis leda till en bättre prognos av sjukdomstillståndet med tidigare
insatt behandling. Det är även visat att somliga hundar döljer sin smärta i en klinisk miljö, därav är
det viktigt att kunna använda sig av hundägares smärtbedömning från hemmiljön. Även vid
läkemedelsbehandling av hund hemma är hundägarens smärtbedömning ett viktigt verktyg, detta
för att djurhälsopersonal ska kunna utvärdera läkemedel eller dos. Det är alltså av stor betydelse
att utbilda hundägare i vilka tecken på smärta som ska uppmärksammas i ett tidigt stadie för att
förbättra välbefinnandet för hundar i Sverige.
Detta arbete är en kandidatuppsats inom djuromvårdnad med syfte att undersöka hur väl
svenska hundägare identifierar tecken på smärta hos hundar baserat på inspelat videomaterial samt
undersöka vilka tecken på smärta som kräver mer utbildning. Arbetet består av en
litteraturöversikt och insamlat filmmaterial på hundar som använts i en enkätundersökning.
Filmmaterialet bestod av hundar i stillastående, i skritt och i trav från olika vinklar som antingen
uppvisade tecken på ortopedisk smärta eller var smärtfria. Enkätundersökningen riktade sig endast
till tidigare eller nuvarande hundägare där respondenterna först fick svara på generella frågor om
sin erfarenhet av hundar och smärta hos hundar för att sedan få se fyra videor på hundar och svara
på tillhörande frågor. 243 respondenter besvarade enkäten varav 103 slutförde den, de slutförda
enkäterna är de som legat till grund för resultatet till detta arbete.
Resultatet visade att de vanligaste tecknen på ortopedisk smärta som svenska hundägare
identifierade på videorna var: förändringar i aktivitet, hälta, rörelseavvikelser, ändringar i
kroppsspråk, beteendeförändringar och ansiktsuttryck som tyder på smärta. Respondenternas
gradering av smärtan hos de olika hundarna stämde till viss del överens med graderingen från
expertgruppen bestående av veterinärer. Dock tyder även resultatet på att respondenterna tolkade
normalt beteende eller rörelsemönster som smärta, och även att hundar med mycket päls var
svårare att smärtbedöma. Enkätsvaren visade att de tecken som kräver mer utbildning för att
hundägare ska lyckas identifiera dem är mindre uppenbara tecken på smärta såsom: förändrat
kroppsspråk och kroppshållning. För att dra en slutsats om svenska hundägares förmåga att utföra
en smärtbedömning hos hundar krävs fler studier som undersöker detta.

,

Dog owners often seek veterinary care when their dog is in pain, when this happens it is important
that animal health care personnel have the ability to perform a good pain assessment and decide on
appropriate analgesia. Nevertheless the ability of dog owners´ recognition of pain plays a major
role in reducing dogs suffering and increasing their welfare. Early detection of pain in a home
environment can lead to care being sought up earlier and a better prognosis of the affliction with
early onset treatment. It is also shown that some dogs hide their pain in a clinical environment,
therefore it is of great importance to use the dog owners´ pain assessment in a home environment.
Also when treating a dog with medication at home, the dog owner's pain assessment is an
important tool, so that animal health personnel can evaluate the medication or dose. It is therefore
of great importance to educate dog owners in pain recognition to improve the well-being of dogs
in Sweden.
This study is a bachelor thesis in veterinary nursing with the aim of investigating how well
Swedish dog owners identify signs of pain in dogs based on recorded video material and examine
which signs of pain require more education. This study has been carried out through a literature
review and collection of film material on dogs which was then used in a survey. The footage
consisted of dogs standing still, walking and trotting from different angles that either showed signs
of orthopedic pain or were pain-free. The survey was only aimed at former or current dog owners,
where the respondents had to answer general questions about their experience with dogs and pain
in dogs and then got to see four videos on dogs and answer the associated questions. 243
respondents answered the survey, of which 103 completed the survey, the completed surveys are
the ones that have been used to create a result for this study.
The results showed that the most common signs of orthopedic pain that Swedish dog owners
identified in the videos were: changes in activity, lameness, movement abnormalities, changes in
body language, behavioral changes and facial expressions indicating pain. The respondents'
grading of the pain in the different dogs agrees to some extent with the grading from the expert
group consisting of veterinarians. However, the results also indicate that the respondents interpret
normal behavior or movement patterns as pain, also that dogs with a lot of fur were more difficult
to assess. The survey shows that the signs that need more education for dog owners’ to
successfully identify are the less obvious signs of pain such as: changes in body language and
posture. To draw a conclusion about Swedish dog owners’ ability to perform a pain assessment in
dogs, more studies are required in this field.

Main title:Hundägares identifiering av tecken på smärta hos hundar baserat på inspelat videomaterial
Authors:Reiner, Josefine and Svensson Rosenlund, Julia
Supervisor:Pedersen, Anja
Examiner:Redander, Jennie
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:smärtbedömning, hund, tecken på smärta, ortopedisk smärta, kronisk smärta, smärtprotokoll, smärttecken
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19167
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19167
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2023 05:43
Metadata Last Modified:05 Jul 2023 01:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics