Home About Browse Search
Svenska


Eliasson, Alva and Nystås, William, 2023. Kaninägares kunskap om otit och eventuella upplevda svårigheter vid behandling av sällskapskaniner : med fokus på hängörade kaniner. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Kaniner är ett av de vanligaste sällskapsdjuren i Sverige. Det förekommer bristfällig kunskap om
kaninens normala beteende och behov bland kaninägare, vilket kan leda till att tecken på sjukdom
inte uppmärksammas i ett tidigt skede och kan vara en bidragande faktor till utveckling av sjukdom.
Otit är en av de vanligaste sjukdomarna hos kaniner. I litteraturen finns en generell uppfattning om
att hängörade kaniner drabbas av otit i större utsträckning än ståörade kaniner. Behandling av otit
sker ofta i hemmet. Sannolikheten att kaninägare upptäcker och söker vård för otit ökar om
kaninägarna har kunskap om otit och dess symptom.
Syftet med arbetet var att undersöka kunskapsnivån om otit hos kaninägare i Sverige och
kartlägga kaninägarens upplevelse av samt eventuellt upplevda svårigheter vid behandling av otit i
hemmet. Arbetet syftade även till att undersöka om hängande öron hos kanin är en predisponerande
faktor till otit.
En digital enkätstudie genomfördes där kaninägare fick svara på frågor om symptom på otit samt
kaninernas öronställning. De fick även besvara huruvida de har eller har haft kaniner som drabbats
av otit samt deras upplevelse av behandlingen i hemmet och eventuella svårigheter de upplevt.
Det var 236 respondenter som svarade på enkäten varav 163 gav fullständiga svar. Studien visade
att majoriteten av kaninägarna uppskattade sin kunskap om otit som 5 eller mer på en 10-gradig
skala. Symptomen på otit de angav stämde huvudsakligen överens med angivna symptom inom
litteraturen. Ungefär hälften av respondenterna upplevde svårigheter vid behandling, främst
relaterade till hantering av kaninen samt lokal behandling i öronen. Oral behandling upplevdes
däremot som lätt. Majoriteten av kaninerna som var drabbade av otit hade hängande öron. I
framtiden skulle en minoritet av respondenterna välja kaniner med hängande öron.
Till skillnad från tidigare studier tyder resultatet på en relativt hög kunskapsnivå om symptom
på otit bland kaninägare. Resultatet går i linje med ett tidigare studentarbete om svenska kaninägares
kunskap om kaniner. De presenterade svårigheterna vid behandling i hemmet tyder på att mer
forskning krävs om lågstress-hantering hos kaniner. Svårigheterna pekar även på ett behov av
stöttning från djurhälsopersonalen vid moment som stressar både kanin och kaninägare.
Kaninägarens val av örontyp hos kaniner påverkas av upplevd sjukdomsproblematik samt personlig
upplevelse av otit hos kanin. Det behövs mer forskning om huruvida avelsarbete kan påverka
frekvensen och uppkomsten av otit hos kaniner med hängande öron.

,

Rabbits are a common pet in Sweden. There is a lack of knowledge among rabbit owners regarding
the normal behaviors and needs of rabbits, which may lead to development of diseases if
abnormalities are not noticed. Otitis is one of the most common diseases in rabbits. According to
literature, lop-eared rabbits are predisposed to otitis compared to erect-eared rabbits. Treatment of
otitis is often performed at home. The likelihood of rabbit owners noticing and seeking care for otitis
increases if the owners have knowledge about otitis and its symptoms.
Therefore, the aim of this study was to investigate the level of knowledge of otitis among rabbit
owners in Sweden, and the possible hardships when treating otitis at home. The purpose was also to
investigate the anatomy of the lop-ear as a possible predisposing factor to otitis.
By a digital survey, rabbit owners were asked to answer questions about symptoms of otitis and
the ear type of their rabbit. They also answered whether they had had rabbits with otitis or not, and
their experience of at-home treatment.
The survey collected 236 answers, whereof 163 were complete. The study showed that the
majority perceived their knowledge about otitis as a five or above, on a scale graded 0 to 10. Their
stated symptoms of otitis aligned with symptoms found in the literature. Half of the respondents
experienced difficulties during treatment at home, mainly related to handling of the rabbit and local
treatment in the ears. However, oral treatment was perceived as easy. The majority of the rabbits
who had had otitis were lop-eared. A minority of the respondents would choose lop-eared rabbits in
the future.
Contrary to previous studies, rabbit owners appear to have a relatively high knowledge about the
symptoms of otitis. These findings are in accordance with a previous Swedish bachelor thesis about
rabbit owner’s knowledge of rabbits in Sweden. The presented difficulties during treatment at home
indicates a need for further research regarding low-stress handling of rabbits. The results also
indicate a lack of support from veterinary professionals regarding stressful tasks for both rabbit and
rabbit owner. The owner´s choice of ear type in rabbits is influenced by perceived susceptibility of
disease and personal experience of otitis in rabbits. More research is needed to investigate whether
breeding may affect the frequency and occurrence of otitis in rabbits with lop-ears.

Main title:Kaninägares kunskap om otit och eventuella upplevda svårigheter vid behandling av sällskapskaniner
Subtitle:med fokus på hängörade kaniner
Authors:Eliasson, Alva and Nystås, William
Supervisor:Erkas, Malin and Olsén, Lena
Examiner:Rydén, Anneli
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:adherence, compliance, information, kanin, oryctolagus cuniculus, symptom, öroninflammation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19163
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19163
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2023 05:30
Metadata Last Modified:05 Jul 2023 01:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics