Home About Browse Search
Svenska


Nordgren, Amanda and Sund, Marie-Louise, 2023. Att motverka luftemboli vid transfusion av blodprodukter : en pilotstudie av produkten AirVault. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

En blodtransfusion kan vara en livsnödvändig behandling vid akut blodförlust, anemi och vid vissa
blödarsjukdomar. Att ge blodtransfusioner är dock inte helt riskfritt, en potentiell fara är att det kan
bildas luftbubblor i blodet inom aggregatslangarna enligt Henrys lag. Det sker när blodprodukten
värms upp inför eller under transfusionen. Luften kan sedan följa med blodprodukten in i patientens
kardiovaskulära system där det kan störa kroppens homeostas vilket kan vara direkt livshotande.
Således kan en luftfiltrerande produkt potentiellt bidra till en mer patientsäker blodtransfusion.
Syftet med detta kandidatarbete var att utvärdera en sådan produkt. Hypotesen var att produkten
kunde avskilja luft från blodprodukter vid simulerade transfusioner. Studien undersökte AirVaultens
förmåga att fånga upp luft som frigörs vid uppvärmning av blodprodukter och vidare diskuterades
produktens eventuella kliniska relevans inom djurens hälso- och sjukvård.
Insamling av data gjordes genom simulerade blodtransfusioner i form av bänktester.
Blodprodukterna som användes i testerna var packade röda blodkroppar (pRBC) och tinad färskfryst
plasma (FFP) som passerat utgångsdatumet och inte längre kunde användas till patienter.
Bänktesterna utfördes som simulerade blodtransfusioner givna över totalt 180 minuter och
akuttransfusioner med fritt flöde. En typpatient valdes ut som en hund med en vikt på 15 kg vilken
dropphastigheterna beräknades efter. Efter transfusionsstart observerades blodprodukten var 30:e
minut visuellt där mängden luft i aggregatet och i den luftuppfångande produkten dokumenterades
i protokollet. I ett annat protokoll noterades även övriga faktorer så som ålder på blodprodukten,
rumstemperatur och transfusionstid.
Analys av insamlade data utfördes med hjälp av Microsoft Excel där låddiagram,
kombinationsdiagram och tabeller användes. Under normaltransfusioner av pRBC uppfångades i
genomsnitt 0,137ml luft/100 ml blodprodukt och vid transfusioner av FFP var genomsnittet 0,126
ml luft/100 ml blodprodukt. Vid akuttransfusioner av pRBC var motsvarande värde 0,061 ml
luft/100 ml blodprodukt.
I diskussionsavsnittet avhandlas påverkande faktorer som eventuellt haft inverkan på resultatet,
produktens användningsområde och dess potentiella kliniska relevans inom djursjukvård.
Sammanfattningsvis kunde studien visa att produkten fångade upp luft vid simulerad transfusion.
Säkra slutsatser av resultatet kring mängden uppfångad luft kunde inte dras på grund av att antalet
bänktester som utfördes var för få och att resultatet varierade. För att tydligare kunna se eventuella
trender och korrelationer bör en mer omfattande studie göras med fler utförda tester. Det kan även
tänkas att produkten kan ha andra användningsområden inom djurens hälso- och sjukvård. Så som
att minska risken för spill vid hantering av toxiska vätskor och minska risken för exponering av
toxiska substanser som är flyktiga hos personal som hanterar substanserna. För att undersöka och
fastställa detta bör ytterligare studier utföras.

,

A blood transfusion can be a life-saving treatment in case of acute blood loss, anemia and for certain
bleeding disorders. A blood transfusion cannot be considered completely risk-free, a potential risk
is that air can form in the transfusion line because of outgassing according to Henrys law, which
happens when blood products are heated. The air can then flow with the blood product into the
patient’s cardiovascular system and disrupt the body’s homeostasis which could be fatal. Thus, an
air-filtering product may be relevant for a more patient-safe blood transfusion.
The purpose of this study was to evaluate such a product. The hypothesis was that the product
could separate air from blood products during simulated transfusions. The study investigated
AirVault’s ability to capture the air that is released when blood products are heated. Furthermore,
the aim was to investigate if the product had any possible clinical relevance in animal healthcare.
The data collection was done through simulated blood transfusions in the form of bench tests.
The used blood products were packed red blood cells (pRBC) and thawed fresh frozen plasma (FFP)
that had passed their expiration date and could not be used in patients. The bench tests were
performed as simulated blood transfusions given over a total of 180 minutes as well as emergency
transfusions with free flow. The hypothetical patient was selected as a dog with a weight of 15 kg,
according to which infusion rates were calculated. The blood products were visually observed every
30 minutes after the start of the transfusion where the amount of air in the transfusion line and the
air trapping product was documented in a protocol. Other influencing parameters such as age of the
blood product, room temperature and transfusion time were also noted in another protocol.
Analysis of the collected data took place with the help of Microsoft Excel where box plots,
combination charts and tables were used. During normal transfusions of pRBC the average amount
of air that was trapped was 0,14 air/100 ml of blood product and for FFP it was 0,13 ml air/100 ml
of blood product. The corresponding value for the emergency transfusions were 0,06 ml air/100 ml
of blood product.
Discussion followed on how influencing factors may have impacted the result, the usability of
the product and its potential relevance in a clinical setting in animal health care.
To summarize; the study shows that the product can capture air during simulated blood
transfusions. Definite conclusions could not be drawn from the result regarding the amount of air
that was captured, as the number of tests performed were too few and the results varied. A more
extensive study with a bigger number of tests performed should be conducted to be able to see trends
and correlations more clearly. The product may be beneficial for some patients who either have
certain underlying medical afflictions or that are of a particular size or species that could make them
vulnerable to air embolism. This product could also predictably have other uses within animal health
care, one example is to minimize spillage when handling toxic fluids and therefore minimize the
risk of exposure to the personnel handling the substances. To determine this, further studies are
needed.

Main title:Att motverka luftemboli vid transfusion av blodprodukter
Subtitle:en pilotstudie av produkten AirVault
Authors:Nordgren, Amanda and Sund, Marie-Louise
Supervisor:Oltegen, Sara and Alsing Johansson, Todd
Examiner:Höglund, Odd
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:AirVault, blodtransfusion, FFP, hund, luftbildning, luftemboli, pRBC
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19160
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19160
Language:Swedish
Deposited On:03 Jul 2023 11:05
Metadata Last Modified:04 Jul 2023 01:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics