Home About Browse Search
Svenska


Mulder Nuorinko, Clarissa and Olivier, Emma, 2023. Hunduppfödares kunskap om förlossning och förlossningsrelaterade komplikationer hos hund i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Förlossningsrelaterade komplikationer, eller dystoki, förekommer i viss mån hos samtliga hundraser
och blandraser och kan i vissa fall försätta både tik och valpar i fara för skada eller död. Det har av
studier framkommit att en tidig upptäckt och intervention är essentiell för att minska mortalitet i
situationen. Av denna anledning bör uppfödare besitta tillräcklig kunskap om både den normala
förlossningen hos hund likväl som förlossningsrelaterade komplikationer och hur dessa på bästa sätt
förebyggs i avelsarbetet samt under dräktigheten. Syftet med detta kandidatarbete var främst att
undersöka svenska hunduppfödares kunskap inom ämnet förlossning hos hund, vilka faktorer som
påverkar kunskapsnivån samt var de huvudsakligen vänder sig för rådgivning.
För att besvara frågeställningarna utfördes en webbaserad enkätstudie bestående av frågor
menade att undersöka uppfödarens kunskap om hundens normalförlossning, förlossningsrelaterade
komplikationer och förebyggande åtgärder. Även generella frågor om hunduppfödarens
avelsverksamhet, hur denne helst inhämtar information om ämnet, förstahandsval vid behov av
rådgivning samt förtroendet denne känner för en del av djurhälsopersonalen inkluderades i enkäten.
I sin helhet besvarades enkäten av 317 respondenter varav samtliga bedrev sin verksamhet i
Sverige och alla förutom två avlade på renrasiga hundar. Det kan därför inte dras några slutsatser
om uppfödare som föder upp blandrashundar från detta arbete. Även om majoriteten av
respondenterna generellt skattade sig högt angående den upplevda kunskapsnivån inom området,
noterades att erfarna uppfödare skattade sin kunskap som högre än de som varit uppfödare i ett färre
antal år. Respondenternas enkätsvar stämde i hög grad överens med vetenskaplig litteratur rörande
förlossning och förlossningsrelaterade komplikationer vilket tyder på att ämneskunskapen inom
studiepopulationen är god. Helst vände sig respondenterna till andra uppfödare för att inhämta
kunskap och vid behov av rådgivning under pågående förlossning svarade flest att de konsulterade
veterinär antingen fysiskt, via telefon eller digitalt. Uppfödare som varit verksamma i mer än tio år
var mindre benägna att söka veterinärvård för vissa kliniska tecken under valpning, jämfört med
uppfödare som varit aktiva i färre antal år. Förtroendet för yrkeskategorin veterinär var större än det
för djursköterskor (leg. djursjukskötare och djurvårdare). Av fritextsvar framkom att de två främsta
anledningarna till detta var att respondenten ansåg att djursköterskor ofta saknar erfarenhet och
kunskap inom området, eller att hunduppfödare innehar större kunskap än djursköterskor.
Vid tid för författandet av detta arbete saknas svenska studier som undersökt hunduppfödares
kunskap om förlossning och förlossningsrelaterade komplikationer hos hund. För att kunna dra
slutsatser om hunduppfödare generellt, både av blandrashundar och renrasiga hundar, krävs en större
och mer heterogen studiepopulation. En sådan studie skulle potentiellt kunna identifiera
kunskapsluckor och därmed användas som ett hjälpmedel vid utformning av utbildningar eller
kurser för uppfödare eller djurhälsopersonal.

,

Complications during labor, or dystocia, currently occur to some extent in both purebred as well as
mixed-breed dogs and can sometimes put both dam and puppies in danger of injury or death. Studies
have shown that an early detection and intervention can help reduce mortality rates in these
situations. Therefore, it is paramount that breeders possess fundamental knowledge of normal
whelping, along with possible complications and how to prevent them during breeding and
pregnancy. The aim of this bachelor’s thesis was to investigate dog breeders’ general knowledge of
canine parturition and factors that may influence the extent of it, as well as where they mainly turn
for advise should the need arise.
A web-based questionnaire was designed to review the dog breeders’ knowledge of said subject,
while also containing questions about their breeding approach, where they prefer to gather
information and where they seek guidance if complications during labor should arise. Moreover,
there were questions about whether the respondents trusted the knowledge possessed by the
veterinary staff regarding canine parturition.
A total of 317 dog breeders answered the questionnaire in its entirety, all of whom were based
in Sweden and all except for two worked with purebred dogs. As a consequence, no conclusions can
be drawn about breeders of mixed-breed dogs from this survey. Even if the majority of the
respondents perceived their knowledge of normal whelping, possible complications and how to
prevent them as high, more experienced breeders estimated their knowledge as higher than those
who were less experienced. A comparison between the results of the questionnaire and current
literature suggests that the general knowledge of canine parturition in the study population is good.
Most respondents preferred to gather their knowledge of canine labor and delivery through other
breeders and in need of counseling during a difficult birth, the greater part turned to a veterinarian.
Breeders with more than ten years of experience were less likely to seek veterinary care for certain
clinical signs during whelping, compared to breeders who had fewer years of experience. The
respondents generally had higher confidence in veterinarians than in veterinary nurses, the reasons
for this being that some dog breeders thought veterinary nurses typically lack knowledge and
experience of whelping, or that the dog breeders themselves hold greater knowledge.
There are currently no Swedish studies on dog breeders’ knowledge of normal whelping and
labor related complications to be found. To be able to draw any general conclusions regarding dog
breeders’ knowledge of the subject, a bigger and more diverse study population is needed. A study
of this sort could potentially help identify the need for education, thus aid in designing classes for
dog breeders or veterinary staff.

Main title:Hunduppfödares kunskap om förlossning och förlossningsrelaterade komplikationer hos hund i Sverige
Authors:Mulder Nuorinko, Clarissa and Olivier, Emma
Supervisor:Oltegen, Sara
Examiner:Gille, Sanna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:avel, djuromvårdnad, dystoki, enkät, förlossning, förlossningskomplikation, kunskapsnivå, uppfödare
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19159
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19159
Language:Swedish
Deposited On:03 Jul 2023 10:54
Metadata Last Modified:04 Jul 2023 01:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics