Home About Browse Search
Svenska


Karlund, Tilda and Kron, Maja, 2023. Djursjukskötarstudenters attityder, erfarenhet och självförtroende inom smådjursodontologi : en enkätstudie. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Hundar och katters munhälsa är mycket viktigt för deras välfärd. Trots detta är tandproblem mycket
vanligt men underdiagnostiserat. Kunskapen hos både djurägare och djurhälsopersonal har visat sig
vara bristande. Studier har tidigare gjorts på veterinärstudenters odontologiutbildning, men inget
liknande har utförts för djursjukskötarstudenter. Denna enkätstudie riktade sig till
djursjukskötarstudenter inom årskurs två och tre på Sveriges Lantbruksuniversitet, samt
legitimerade djursjukskötare examinerade år 2022. Studiens syfte var att undersöka respondenternas
attityder till odontologiutbildningen samt utvärdera utbildningens kapacitet att förbereda dessa inför
deras framtida karriär gällande kunskap och självförtroende.
Antal respondenter var 107 (svarsfrekvens 42%) och resultatet visar att det finns en
förbättringspotential då många studenter saknar självförtroende och upplever sig tveksamma till om
de besitter tillräcklig kunskap för att inleda sin framtida karriär. Den generella uppfattningen är att
kvaliteten av undervisningen är god men kvantiteten saknas. På grund av ett stort bortfall av
examinerade djursjukskötare som ej arbetar/arbetat med smådjursodontologi kunde inga slutsatser
dras från denna respondentgrupp. Vidare studier i form av uppföljningar, större mängd examinerade
djursjukskötare samt undersökning av studenternas faktiska färdigheter krävs för att ge en rättvis
bild av utbildningens förberedande förmåga.

,

The oral health of dogs and cats is very important for their welfare. Despite this, dental problems
are highly prevalent but under-diagnosed. The knowledge of both pet owners and animal health
professionals has been found to be lacking. Studies have previously been carried out on veterinary
students' dental education, but nothing similar has been carried out for veterinary nursing students.
This survey study was aimed at veterinary nursing students in the second and third year at the
Swedish University of Agricultural Sciences, as well as licensed veterinary nurses graduated in
2022. The purpose of the study was to investigate the respondents' attitudes to their dental education
and evaluate the capacity of the education to prepare them for their future career in terms of
knowledge and confidence.
The number of respondents was 107 (response rate 42%) and the results show that there is a
potential for improvement as many students lack self-confidence and feel uncertain whether they
have sufficient knowledge to start their future career. The general perception is that the quality of
teaching is good but the quantity is lacking. Due to a large dropout of graduated veterinary nurses
who do not work/worked with small animal dentistry, no conclusions could be drawn from this
respondent group. Further studies in the form of follow-ups, larger numbers of graduated veterinary
nurses and examination of the actual skills of the students are required to give a fair picture of the
preparatory ability of the education.

Main title:Djursjukskötarstudenters attityder, erfarenhet och självförtroende inom smådjursodontologi
Subtitle:en enkätstudie
Authors:Karlund, Tilda and Kron, Maja
Supervisor:Brunius Enlund, Karolina
Examiner:Pedersen, Anja
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:odontologi, munhälsa, tandvård, tandhälsa, djursjukskötare, djursjukskötarstudenter, vterinärtandvård, enkät, hund, katt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19157
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19157
Language:Swedish
Deposited On:03 Jul 2023 10:40
Metadata Last Modified:04 Jul 2023 01:08

Repository Staff Only: item control page