Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Moa Elsa Carolina, 2023. Djursjukskötarens upplevelse av hemlämning av patienter : efter dagkirurgi inom smådjurssjukvård. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
893kB

Abstract

Hemlämningen av operationspatienter samt utbildning av och kommunikation med djurägare
är en vanlig arbetsuppgift för djursjukskötaren. Trots detta råder det en brist på studier som
handlar om hemlämningen av patienter inom djursjukvården, inklusive studier som fokuserar
specifikt på hemlämningar utifrån djursjukskötarens perspektiv. Syftet med arbetet var att
undersöka hur legitimerade djursjukskötare i Sverige upplever hemlämningen av patienter efter
dagkirurgi inom smådjurssjukvården, vilka faktorer hemlämningen påverkas av samt hur den
skulle kunna förbättras. En enkät riktad till legitimerade djursjukskötare distribuerades under två
veckors tid och en översiktlig litteraturbakgrund gjordes för att ge bakgrund till ämnet.
Totalt erhölls 105 stycken svar på enkäten varav 85 var fullständiga svar och inkluderades i
studien. Resultatet från enkäten visade att det var flera faktorer som påverkade hur de legitimerade
djursjukskötarna upplevde hemgångssituationen. Längre erfarenhet inom djursjukvården och en
ökande ålder ledde bland annat till att respondenterna kände sig tryggare i djurägarmöten, och att
de kände sig bättre rustade att bemöta djurägare. Att ta in djurägaren på ett behandlingsrum och
låta dem läsa hemgångsråden innan djuret hämtades värderades högt av de som svarade på
enkäten. Tillräckligt med tid upplevdes inte vara ett problem och överlag visade det sig att de
svarande djursjukskötarna var nöjda med hur hemlämningarna på arbetsplatserna fungerade.
På grund av tidsbegränsningarna samt storleken på urvalet kan inte några säkra slutsatser dras
utifrån resultaten av studien. Istället ger studien en översiktlig överblick av hemlämningen av
patienter efter dagkirurgi inom smådjursjukvården utifrån den legitimerade djursjukskötarens
perspektiv och öppnar för att genomföra ytterligare studier inom ämnet.

,

The discharge of surgical patients and the education of and communication with pet owners is
an assignment that often falls to the veterinary nurse. Despite this there is a lack of studies focused
on the discharge of patients, in particular studies that focuses on the discharges from the veterinary
nurses’ perspective. The purpose of this study was to examine how licensed veterinary nurses in
Sweden perceive the discharge of patients after day surgery within small animal practice, what
factors affect it and how it can be improved. A survey aimed at licensed veterinary nurses was
distributed for two weeks and articles were reviewed to provide background to the subject.
A total of 105 people took the survey. Out of the 105 that took the survey 85 were fully
completed and were included in the study. The results from the survey showed that there were
multiple factors that affected how licensed veterinary nurses perceived the task of discharging
patients. A longer experience within small animal healthcare and an increasing age led to the
respondents feeling more comfortable and better equipped in meeting pet owners. Bringing the pet
owner into a consultation room and letting them read the discharge instructions before the animal
was collected were highly rated by the licensed veterinary nurses. Lack of time wasn’t perceived
to be an issue and overall the veterinary nurses that responded to the survey were pleased with
how the discharge of patients worked.
No conclusions can be made from this survey as both time and the sample were limiting
factors. However, the study does give a glimpse into how licensed veterinary nurses perceive and
experience the discharge of patients after day surgery within small animal healthcare, and invite
for further studies to be made on the subject.

Main title:Djursjukskötarens upplevelse av hemlämning av patienter
Subtitle:efter dagkirurgi inom smådjurssjukvård
Authors:Johansson, Moa Elsa Carolina
Supervisor:Redander, Jennie
Examiner:Gille, Sanna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:dagkirurgi, djuromvårdnad, enkätstudie, hemlämning, legitimerade djursjukskötare, smådjur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19153
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19153
Language:Swedish
Deposited On:03 Jul 2023 10:21
Metadata Last Modified:04 Jul 2023 01:07

Repository Staff Only: item control page