Home About Browse Search
Svenska


Björnhagen, Emelie, 2023. Interaktion mellan veterinär & djurägare inom stordjursmedicin : hur uppfattas olika veterinärer. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)


Full text not available

Abstract

Djursjukvård är en bransch som genomgått stora förändringar under en förhållandevis kort tids-period. I dagsläget ökar efterfrågan på veterinära tjänster samtidigt som allt högre krav ställs på vården - medan bristen på yrkesverksamma veterinärer är påtaglig. Kommunikation är ett område som är relativt outforskat inom veterinärmedicin men som är av stor relevans för resultatet av interaktionen mellan veterinär och djurägare. Vilka aspekter påverkar hur veterinären upplevs och vad kan göras för att förbättra interaktionen?
För att samla in svar från ägare av lantbrukets djur utformades en enkätundersökning som delades via sociala medier. Utöver bakgrundsfrågor fick respondenterna besvara frågeställningar kring sitt intryck av ett kort slumpmässigt genererat filmklipp. Totalt fanns det 20 versioner som innehöll olika kombinationer av scenarion där veterinärens kön och ålder varierade tillsammans med olika sätt att bemöta djurägaren (en nötkreatursproducent). Svaren sammanfattades i ett nöjdhetsindex.
Fynden visade på en tydlig skillnad mellan hur individer med respektive utan erfarenhet av nöt-kreatur reagerade på veterinärens kön och ålder. Bland djurägare utan erfarenhet av nötkreatur påvisades ett högre utslag på nöjdhetsindex om de fått se en äldre veterinär. Samma samband kunde påvisas i könsvariabeln där respondenterna var nöjdare med en manlig veterinär. Inga sådana kopplingar kunde däremot observeras hos djurägare med erfarenhet av nötkreatur.
Detta är dock ett komplext område att studera och det finns många faktorer som kan ha påverkat utfallet av undersökningen. Trots det indikerar de erhållna resultaten att det finns mer att utforska och denna studie har endast skrapat på ytan av området. Vidare studier är därmed av intresse för att förhoppningsvis kartlägga viktiga aspekter som kan underlätta samarbetet mellan veterinärer och djurägare.

,

Veterinary practice is an area that has undergone major changes during a relatively short period of time. Currently the demand for veterinary service is rising and clients’ expectations of high quality of care are increasing– meanwhile, there is a tangible lack of veterinarians within the profession. Communication is an area which remains relatively unexplored within veterinary research although it is of great importance for the result of the interaction between veterinarians and their clients. Which aspects affect how the veterinarian is perceived and what can be done to improve these interactions?
A questionnaire for owners of production animals was created and shared on social media. In addition to questions regarding their background, respondents were asked about their impressions of a short randomly generated video. In total, there were 20 different versions with different combinations of scenarios, varying the age and gender of the veterinarian and the way the veterina-rian talked to the client (a cattle farmer). The responses were summarised as a satisfaction index.
The results showed a significant difference between how individuals with versus without experience with cattle reacted to the veterinarians’ gender and age. Among animal-owners without experience with cattle there was a significantly higher score on the satisfaction-index if they had seen an older veterinarian. The same connection could be observed regarding gender, where the male veterinarian generated higher satisfaction scores. These associations could however not be observed in animal owners that had experience with cattle.
This is a complex area to study and many factors may have affected the results. Despite this, the findings indicate that there is more to be explored within the area and this study has merely scratched the surface. Further studies are consequently of interest to hopefully discover important aspects that could benefit the collaboration between veterinarians and clients.

Main title:Interaktion mellan veterinär & djurägare inom stordjursmedicin
Subtitle:hur uppfattas olika veterinärer
Authors:Björnhagen, Emelie
Supervisor:Tamminen, Lena-Mari and Sternberg Lewerin, Susanna
Examiner:Alvåsen, Karin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:kommunikation, interaktion, lantbruksdjur, nötkreatur, lantbrukare, djurägare, veterinär, kön, ålder, intryck
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19145
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19145
Language:Swedish
Deposited On:03 Jul 2023 08:40
Metadata Last Modified:04 Jul 2023 01:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics