Home About Browse Search
Svenska


Sjöström, Maja, 2023. Utforskade dataanalys av bäckarna i Undersviks Tillväxtpark före BAG-försök. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Förorening av vatten är ett stort problem både på lokal och global nivå. Övergödning från mänsklig aktivitet såsom jordbruk och industrier utgör ett markant hot mot våra vatten (Rheinheimer 1998), å andra sidan skulle skogsbruket kunna förbättra sin produktion med större nyttjande av gödsel. Ett ökat bruk av gödsel skulle dock kunna leda till ökade utsläpp av näringsämnen i vattendragen (Larsson 2008). BAG, behovsanpassad gödsling är en metod som ämnar förbättra effektiviteten av gödseln och på så vis minska utsläppen. Metoden utgår ifrån trädens förmåga att ta upp näring och växa och att anpassa gödslingens form efter den. Under 2020 påbörjades mätning av vatten i nio stycken bäckar för att under ett kommande BAG-försök kunna följa vattnets tillstånd. I denna rapport redogörs för en explorativ analys av de halter som uppmätts i vattnet innan försöket börjat. Organiskt kol, pH, kväve, fosfat och vattnets elektriska ledningsförmåga har mätts och noterats på en ungefärligt månadsvis basis. Extra fokus lades på att utforska potentiella kopplingar mellan bäckarna och grupperna av bäckar. Med denna undersökning kan referensramar för framtida undersökningar av försöksdatan skapas. Trots vissa försvårande omständigheter med datan kunde tydliga skillnader upptäckas inom grupperna och mellan dem. Detta kan komma att leda till svårigheter i att bedöma effekterna av gödsling på de lokala vattnen i BAG-försöket.

,

Polluted water is a problem on both a local and global scale. Eutrophication stemming from human activities such as farming and industries pose a notable threat to our waters(Rheinheimer 1998). On the other hand, the forestry industry could increase its production greatly by utilizing fertilization more. An increase in fertilizer use could however lead to more leaching into the water (Larsson 2008). BAG, (behovsanpassad gödsling) is a method of fertilizing which aims to improve the efficiency of the fertilizer and reduce the leeching. The method consists of using the trees ability to grow and absorb nutrients as a guide for the fertilizing form. Sampling of nine streams began in 2020 to follow the conditions of the water. In this report an explorative analysis of the pre-trial values will be presented. The focus will be on the contents of organic carbon, pH, nitrogen, phosphate and the electrical conductivity of the water. These were sampled on a monthly basis. Extra attention will be laid on exploring the potential connection between the streams and the groups of streams. By doing this, extra references for future examinations of the trial data may be generated. Despite some data irregularities clear differences were found within groups and between groups. Due to this there may be difficulty in determining the effects of fertilization on the local waters in the BAG-trial.

Main title:Utforskade dataanalys av bäckarna i Undersviks Tillväxtpark före BAG-försök
Authors:Sjöström, Maja
Supervisor:Bishop, Kevin
Examiner:Henriksson, Nils
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2023:20
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:BAG, skogsgödsling, markvatten, näringsläckage, bäckar, barrskog
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19140
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19140
Language:Swedish
Deposited On:07 Jul 2023 12:27
Metadata Last Modified:08 Jul 2023 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics