Home About Browse Search
Svenska


Mölle, Ebba and Fors, Olivia, 2023. Björktimmer i svenskt skogsbruk : en studie över björkens potential i timmerproduktion. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Björk är Sveriges vanligaste lövträd och utgör cirka 13 % av landets stående virkesförråd. Intresset för trädslaget har varierat historiskt men har med tiden ökat på grund av att till exempel certifieringskrav, klimatförändringar och skadegörare fordrar en större variation i trädslagsblandning. Detta för att kunna bedriva ett hållbart skogsbruk samt öka skogens biologiska mångfald. Trots björkråvarans potential att bli sågtimmer omvandlas den främst till massaved och ytterst små volymer sågas till timmer. Denna intervjustudie syftar till att studera timmerproduktion av björk i Sverige och bidra till en djupare förståelse över björktimrets användning idag samt hur marknaden för björkvirke kan utvecklas. Studien baseras på intervjuer med virkesköpare från olika företag och lövsågverk utspridda geografiskt över Sverige.

Studien visar att björkråvara av bra kvalitet påträffas i liten utsträckning i skogen enligt virkesköparna och återfinns generellt i relativt så volymer insprängt med andra barrträd. I Sverige är det vanligast med naturligt föryngrad björk som har en sämre kvalitet än planterad förädlad björk. Det råder delade meningar om det finns en efterfrågan på björktimmer men i intervjuerna uttrycker de större sågverken att de upplever en brist på björkråvara. Både virkesköpare och lövsågverk indikerar att björkråvara lämplig för timmerproduktion går förlorad till massaindustrin istället för att förädlas. Trots att sågverken har höjt björktimmerpriset har de svårt att konkurrera med dagens höga massavedpriser. En stor del av problematiken för björktimmerindustrin rör en bristande lönsamheten för uttag av de små volymer kvalitativ björk som återfinns vid avverkning samt att antalet lövsågverk är få i Sverige. Detta bidrar till långa och dyra transporter i de flesta fall. Sågverken uttryckte en positiv framtidssyn för björktimmer och att intresset för björk ökar. Enligt virkesköpare är flera markägare intresserade av att plantera förädlad björk som ett alternativt trädslag till barrträden.

,

Birch is Sweden's most common deciduous tree species and constitutes about 13 % of the country's forest stand volume. The interest in this species has varied throughout history, however it has increased the last few years due to certification requirements, climate change and pests which demand a greater variety of tree species in forest stands to ensure sustainable forestry practices and increase biodiversity. Despite the potential of birch raw material, it is primarily converted to pulpwood and very small volumes are grown in larger dimensions for timber production. This interview-based study aims to examine the production of birch timber in Sweden and will contribute to a deeper understanding of the current use of birch timber and how the market for birch timber can be developed. The study consists of interviews with timber buyers from different companies and hardwood sawmills that are spread geographically across Sweden.

The study shows that good quality birch, suitable for timber production is found in limited extent in the forest according to timber buyers and is generally found in relatively small volumes interspersed with coniferous trees. In Sweden, naturally regenerated birch is more common and has lower quality than planted and improved birch material. There are differing opinions about whether there is a demand for birch timber, but the bigger sawmills expressed in the interviews that they experience a shortage of birch sawlogs. Both timber buyers and hardwood sawmills indicate that birch trees suitable for timber production is lost to the pulp industry instead of being sawn into products with higher value. Despite the sawmills raising the price of birch timber, they struggle to compete with the high price of pulpwood. Much of the problem for the birch timber industry is the lack of profitability in extracting the small volumes of quality birch found in harvested areas and the few numbers of hardwood sawmills that exist in Sweden, which adds up to complicated and expensive transportations in most cases. When asked of the future of birch timber the sawmills expressed a positive outlook for the future and predicted an increase in interest in birch timber. According to timber buyers, several landowners are interested in planting genetically improved birch as an alternative tree species to coniferous trees.

Main title:Björktimmer i svenskt skogsbruk
Subtitle:en studie över björkens potential i timmerproduktion
Authors:Mölle, Ebba and Fors, Olivia
Supervisor:Nilsson, Urban
Examiner:Lind, Torgny
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2023:17
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:björk, björkvirke, lövsågverk, sågverk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19137
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19137
Language:Swedish
Deposited On:03 Jul 2023 08:03
Metadata Last Modified:04 Jul 2023 01:11

Repository Staff Only: item control page