Home About Browse Search
Svenska


Dolfei, Lina and Lavesson, Molly, 2023. Tandstensborttagning med ultraljudstandborste : en pilotstudie. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Tandsten är ett vanligt förekommande problem hos våra hundar. Tandsten i sig är inte patologiskt
men främjar fortsatt tillväxt av plack och bakterier vilket kan leda till parodontal sjukdom. Utan rätt
behandling finns risk för onödigt lidande samt en ökad risk för att hunden kan behöva genomgå
påfrestande behandlingar till följd av parodontal sjukdom. För att förebygga uppkomst av plack och
tandsten krävs daglig tandborstning. För att avlägsna redan uppkommen tandsten rekommenderas
professionell tandrengöring under generell anestesi. Behandlingen är ofta kostsam och de flesta
försäkringsbolag ersätter inte professionell tandrengöring eller tandsjukdomar som är orsakade av
dålig munhälsa. Beroende på eventuella fynd under behandling kan vidare åtgärder krävas. Ett
alternativ till manuell tandborstning är ultraljudstandborste som med hjälp av ultraljudsvågor
avlägsnar plack och dödar plackbildande bakterier. Vid daglig användning kan även
ultraljudstandborsten upprätthålla en god munhälsa och förebygga parodontala sjukdomar.
Tillverkarna av ultraljudstandborstar till hund påstår att den kan reducera och avlägsna tandsten vid
regelbunden användning men att samma resultat även går att uppnå efter en intensivbehandling.
Runt om i Sverige erbjuds tandstensborttagning av hundtrim, hundsalonger och hunddagis där en
eller flera tänder kan behandlas med ultraljudstandborste i syfte att avlägsna tandsten. Det finns
ingen vetenskaplig dokumentation om ultraljudstandborstens funktion på tandsten.
Studiens syfte var att undersöka ultraljudstandborstens effekt för att avlägsna tandsten under en
behandling på en tand, samt hur lång tid det tog till eventuell visuell skillnad i tandstensmängd.
Tanden behandlades med ultraljudstandborsten med tillhörande tandkräm maximalt under 40
minuter och skrapades med nagel 3 gånger varannan minut. I studien användes tänder från avlidna
donerade hundar (n=5). Från varje hund användes hörntanden (104, 204) och den sista premolaren
(108, 208) i samma överkäke (n=10). Speciell tandkräm skapad av producenterna användes under
studien för ett så korrekt resultat som möjligt. Resultatet visade på en möjlig trend där 7 av 10 tänder
hade någon visuell skillnad i tandsten efter ungefär halva behandlingstiden. All tandsten avlägsnades
dock i samband med skrapning. Resultatet tyder på att användandet av ultraljudstandborsten kan ha
försvagat tandstenen och därmed möjliggjort för en enklare mekanisk avlägsning. Resultatet av
studien tyder på att ultraljudsborsten inte kan avlägsna existerande tandsten utan mekanisk hjälp.

,

Calculus is a common find and health problem in dogs. Calculus is not pathological in its own but
can promote continuous growth of plaque and bacteria which can lead to periodontal disease. The
risk of unnecessary suffering is increased without the right treatment. There is also an increased risk
of the dog having to undergo stressful treatments as a result of periodontal disease. To prevent plaque
and calculus daily toothbrushing is required. Professional tooth cleaning under general anesthesia is
recommended when calculus already has formed on the tooth enamel. The treatment is often
expensive and most insurance companies does not cover treatments of parodontal disease caused by
lack of dental health care. If other findings occur during the procedure further treatment is required.
An alternative to the traditional toothbrush is the ultrasonic toothbrush which uses ultrasound to
remove plaque and kill plaque-forming bacteria. With everyday use, ultrasonic toothbrushes can
maintain good oral health and prevent periodontal diseases. The manufacturers of ultrasonic
toothbrushes for dogs claim that the ultrasonic toothbrush can reduce and remove calculus if used
regularly but also that the same result can be seen after an intensive care treatment. All around
Sweden, calculus removal treatment is offered by dog groomers, dog salons and dog daycares where
one or more teeth is treated with an ultrasonic toothbrush for the purpose to remove calculus. There
is no scientific documented evidence supporting the ultrasonic toothbrush effect on removal of
calculus.
The aim of the study was to examine the ultrasonic toothbrush effect on removal of calculus
during one single treatment on one tooth, and to examine how long time it took to see a possible
visual difference in the amount of calculus. The tooth was treated with the ultrasonic toothbrush
with the recommended toothpaste for the maximum treatment time of 40 minutes. The tooth was
mechanically scraped three times every two minutes with fingernail. Teeth of donated dogs (n=5)
were used in the study. From each dog the maxillary canine tooth (104,204) and the last premolar
tooth (108, 208) on the same side of the jaw (n=10) was treated. A special toothpaste created by the
manufacturers was used during the study for the most accurate result possible. The result showed a
possible trend where 7 of 10 teeth showed a visual difference in the amount of calculus after
approximately half of the treatment time. All calculus was removed in connection to manual
scraping. The result may indicate that the use of the ultrasonic toothbrush may have weakened the
calculus and therefore made it possible for an easier mechanical removal. The result of the study
indicates that the ultrasonic toothbrush can not remove already existing calculus without mechanical
help.

Main title:Tandstensborttagning med ultraljudstandborste
Subtitle:en pilotstudie
Authors:Dolfei, Lina and Lavesson, Molly
Supervisor:Brunius Enlund, Karolina
Examiner:Olsén, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:CleanyTeeth, emmi-pet, hund, munhälsa, plack, parodontal sjukdom, tand, tandborstning, tandsten, tandvård, veterinärmedicinsk tandvård
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19126
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19126
Language:Swedish
Deposited On:03 Jul 2023 06:26
Metadata Last Modified:04 Jul 2023 01:09

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics