Home About Browse Search
Svenska


Strandqvist, Izabelle and Persson, Agust, 2023. Hur påverkas uppkomsten av renkavle (Alopecurus myosuroides Huds.) av olika bearbetningsstrategier under hösten? : How is the emergence of black-grass (Alopecurus myosuroides Huds.) influenced by different mechanical strategies during the autumn?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur uppkomsten av renkavle samt
fröbanken påverkades av olika mekaniska jordbearbetningsmetoder under hösten. I
den experimentella delen av examensarbetet utvärderades ett redan befintligt försök
som genomfördes under hösten 2022 med olika bearbetningsmetoder för att bekämpa
renkavle. Motivet till detta examensarbete är den växande problematiken kring
renkavle som orsakats av dess kraftiga uppförökning, dess förmåga till att bilda en
fröbank, samt den ökande resistensutvecklingen i renkavle mot herbicider. De sex
olika mekaniska jordbearbetningsmetoderna som jämfördes i detta examensarbete
var 1) ett kontrolled med orörd stubb, 2) en tidig och sen ultragrund bearbetning på
1-2 cm djup, 3) en tidig grund bearbetning på 2-3 cm djup, 4) en tidig och sen grund
bearbetning på 2-3 cm djup, 5) en djup bearbetning på 15 cm djup och 6) en sen
grund bearbetning på 2-3 cm djup. Försöket avlästes under hösten 2022, där antalet
uppkomna plantor räknades i fält. Höstens resultat visade att det fanns signifikanta
skillnader mellan bearbetningarna. De bearbetningarna som fick flest
renkavleplantor att gro på hösten var en tidig och sen grund bearbetning följt av en
tidig och sen ultragrund bearbetningen. Det var även den tidiga och sena grunda
bearbetningen som skiljde sig signifikant från alla övriga försöksled förutom den
tidiga och sena ultragrunda bearbetningen. På hösten var målet att få så många frön
som möjligt att gro vilket försöksledet med en tidig och sen grund bearbetning
lyckades bäst med. Under våren användes försöket i detta examensarbete genom att
det gjordes en fröbanksanalys. I början av mars 2023 togs jordprover i samma
försöksfält i de olika försöksleden med mekanisk jordbearbetning. Jordproverna togs
på tre olika provtagningsdjup, 0-5 cm, 5-15 cm och 15-25 cm. Odlingslådor med
jordproverna placerades därefter i växthus. Under denna period i växthuset räknades
och plockades bort antalet uppkomna renkavleplantor efter fyra och sju veckor.
Resultatet från vårens fröbanksanalys visade också på signifikanta skillnader. På
provtagningsdjupet 0-5 cm fick en djup bearbetning på 15 cm minst antal
renkavlefrön att gro. På provtagningsdjupet 5-15 cm var det minsta antalet renkavle
i försöksledet med en tidig följt av en sen ultragrund bearbetning. Resultatet från
hösten jämfördes även med resultatet från våren i förhoppningen om att kunna se ett
samband mellan flest antal uppkomna plantor på hösten skulle ge minst antal
uppkomna plantor på våren. Resultatet från jämförelsen påvisade inte något
samband. Försöksfältet som användes i detta examensarbete har de tre senaste åren bearbetats
genom reducerad jordbearbetning och det har enbart odlats höstgrödor på fältet. Det
har påverkat resultatet genom att där redan har funnits en fröbank av renkavle på
fältet sedan tidigare. Det visade sig i försöksleden med grunda bearbetningarna där
det fanns groningsdugliga renkavlefrön längre ner än 5 cm i jordprofilen trots att de
inte bearbetats på djupet. Vädret har troligen inte haft någon större negativ inverkan
på de bearbetningar som utfördes tidigt i augusti. Däremot kan den låga nederbörden
i oktober och november påverkat de bearbetningar som gjordes senare. Slutsatsen för
experimentet var att resultatet visade att det går att påverka både uppkomsten av
renkavle och uppförökningen av fröbanken genom olika mekaniska
bearbetningsmetoder under hösten. På kort sikt är en tidig djup bearbetning på 15 cm
en bra åtgärd, men på lång sikt är det en dålig åtgärd eftersom fröbanken uppförökas.
För att inte uppföröka fröbanken och på lång sikt minska renkavle förekomsten, är
både en tidig och sen ultragrund bearbetning på 1-2 cm djup och en tidig och sen
grund bearbetning på 2-3 cm djup bra åtgärder.

,

The purpose of this project was to investigate how the emergence of black-grass
and the soil seed bank was affected by different mechanical strategies during the
autumn. In the experimental part of the degree project, an already existing
experiment was evaluated that was carried out in the fall of 2022 with different
mechanical strategies to control black-grass. The motive for this degree project is
the growing problem surrounding black-grass caused by it´s strong propagation, it´s
ability to build a seed bank, as well as the increasing development of resistance in
black-grass to herbicides. The different mechanical strategies that were compared
were a control strategy that was untouched stubble, an early and late ultra-shallow
tillage at a depth of 1-2 cm, an early shallow tillage at a depth of 2-3 cm, an early
and late shallow tillage at a depth of 2-3 cm, and a deep tillage at a depth of 15 cm.
The experiment was assessed in the autumn of 2022, where the number of emerged
plants was counted in the field. The result from the autumn showed that there were
significant differences between the different strategies. The strategy that caused the
most emerged plants in the autumn where the early and late shallow tillage followed
by an early and late ultra-shallow tillage. It was also the early and late shallow
tillage that differed significantly from all the other strategies except the early and
late ultra-shallow tillage. In the autumn, the goal was to get as many seeds as
possible to germinate, most geminated seeds were found in the experiment
treatment with an early and late shallow tillage. During the spring, the experiment
was used in this degree project by doing a soil seed bank analysis. At the beginning
of March 2023, soil samples were taken in the same experimental in the different
strategies with mechanical tillage. The soil samples were taken on three different
sampling depths, 0-5 cm, 5-15 cm and 15-25 cm. The growing tray with the soil
sample were then placed in a greenhouse. During the period in the greenhouse the
number of newly emerged plants was counted and removed after four and seven
weeks. The result from the spring seed bank analysis also showed significant
differences. At the sampling depth of 0-5 cm, a deep tillage at a depth of 15 cm
caused the least number of black-grass seeds to germinate. At the sampling depth
of 5-15 cm, the least number of emerged black-grass was in the early followed by
late ultra-shallow tillage. The result from the autumn was also compared with the
result from the spring in order to se if the highest number of emerged plants in the
autumn gave the least number of emerged plants in the spring. The result of the
comparison did not show any relationship. For the last three years, the experimental field has been treated with reduced tillage
and only autumn seeded crops have been grown on the field. It has affected the
result because it was already a soil seed bank in the field before the experiment
started. In the strategies with the shallow tillage, it was shown that it were seeds
germinated from soil samples, which were taken at a greater depth than 5 cm, even
though it was not tilled in that depth. The weather probably did not have a major
negative impact on the tillage that were carried out early in August. However, the
low rainfall in October and November may have affected the tillage that was done
late. The conclusion of the experiment was that the result showed that it is possible
to affect both the emergence of black-grass and the propagation of the seed bank
through different mechanical strategies during the autumn. In the short term, an
early deep tillage at a depth of 15 cm is a good strategy, but in the long term is a
bad strategy because the seed bank is multiplied. In order not to increase the seed
bank and in the long term reduce the occurrence of black-grass, both and early and
late ultra-shallow tillage at a depth of 1-2 cm and an early and late shallow tillage
at a depth of 2-3 cm are good strategies.

Main title:Hur påverkas uppkomsten av renkavle (Alopecurus myosuroides Huds.) av olika bearbetningsstrategier under hösten?
Subtitle:How is the emergence of black-grass (Alopecurus myosuroides Huds.) influenced by different mechanical strategies during the autumn?
Authors:Strandqvist, Izabelle and Persson, Agust
Supervisor:Hansson, David
Examiner:Albertsson, Johannes
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Renkavle, black-grass, åtgärder mot renkavle, mekanisk ogräsbekämpning, fröbanksanalys, soil seed bank, fröbank
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19122
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19122
Language:Swedish
Deposited On:03 Jul 2023 06:07
Metadata Last Modified:04 Jul 2023 01:12

Repository Staff Only: item control page