Home About Browse Search
Svenska


Lindström, Frida and Wahlquist, Pernilla, 2023. Skötselåtgärders och platsbetingelsers påverkan på resistens hos renkavle i södra Sverige. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Renkavle (Alopecurus myosuroides) anses idag som ett problemogräs med tanke på den utbredda
resistens som finns i Europa men även i Sverige. Det är framförallt nordvästra Skåne men även
sydvästra Skåne som har omfattande problem med renkavle. Jordbruksverket har samlat in
renkavleprover från fält i södra Sverige för att testa olika preparat och på så vis kunna se hur utbredd
resistensen är hos renkavle på dessa platser. Genom att analysera provsvaren samt inhämta
bakgrundsinformation från en del av lantbrukarna har vi försökt hitta aspekter som är avgörande för
resistensutvecklingen i renkavle.
Informationen om fälten som har inhämtats från lantbrukarna är växtföljd, jordbearbetning,
herbicidanvändning 10 år bakåt i tiden, analyssvar från den senaste markkarteringen och jordart.
Genom en sorterbar fil har de olika aspekterna sorterats utifrån vad som anses vara intressant att
jämföra. Jämförelsen har gjorts genom ett uträknat medelvärde av effekten på preparaten.
Medelvärdet är den genomsnittliga effekten av alla testade preparat per fält.
Resultaten visar bland annat att det finns lägre effekt av preparaten i Nordvästra och Västra
Skåne än i Sydvästra Skåne och Blekinge. Även fast ett område har en hög förekomst av renkavle
betyder det inte att effekten av preparaten var låg. Mycket renkavle behöver alltså inte nödvändigtvis
betyda mycket resistens. Ett annat intressant resultat från studien är att det finns mindre resistens i
ett fält där höstgrödor odlats under en lång tid än i ett fält där höstgrödor odlats färre antal år. Högst
effekt av preparaten finns dock i de fälten där höstgrödor odlats sex, sju eller åtta år de senaste 10
åren. Där är även ett större antal fält inräknade.
Markegenskaperna spelar också en viktig roll i förekomsten av renkavle. Det syns tydligt att
effekten av preparaten är lägre på lerjordarna än på de lättare jordarna.
I fälten med lägst och högst effekt av preparaten finns det lägst förekomst av renkavle. Det är
tydliga skillnader i skötselåtgärder i de fälten som har högst effekt av preparaten jämfört med
resterande. Vi kan också se att fler åtgärder än kemisk bekämpning har använts mot renkavle i de
fälten med lägst effekt av preparaten. Det kan vara en anledning till att de har en relativt låg
förekomst av renkavle idag.

,

Blackgrass (Alopecurus myosurides) is today considered as a problematic weed given the
widespread resistance found in Europe but also in Sweden. It’s primarily northwest Scania and
southwest Scania that has the extensive problems with blackgrass. Jordbruksverket has collected
blackgrass samples from fields in southern Sweden to test different herbicides thus be able to see
how widespread the resistance is in blackgrass in these places. By analyzing the test results and
obtaining background information from some of the farmers we have tried to find aspects that are
important for the development of resistance in blackgrass.
The information about the fields that has been collected from the farmers is crop rotation, tillage,
herbicid use ten years back, analysis results from the latest soil mapping and soil type. Through
sortable files the various aspects have been sorted based on what is considered interesting to
compare. The comparison has been made through a calculated average value of the effect on the
herbicides. The mean value is the average effect of all tested herbicides per field.
The results show among other things that there is a lower effect of the herbicides in northwest
and western Scania than in southwest Scania and Blekinge. Even if an area has high occurrence of
blackgrass this doesn’t mean that the effect of the herbicides was low. A lot of blackgrass doesn’t
necessarily mean a lot of resistance. Another interesting result from the study is that there is less
resistance in a field where autumn crops have been grown for a long time than in a field where
autumn crops have been grown for fewer years. However, the highest effect of the preparations is
found in those fields where autumn crops have been grown for six years in the last 10 years. A larger
number off fields are also included there.
The soil characteristics also play an important role in the occurrence of the blackgrass. It’s clearly
seen that on clay soils the effect of the herbicides is lower than on lighter soils.
In the fields with the lowest and highest effect of the herbicides there is the lowest occurrence
of blackgrass. There are clear differences in plant protection strategies in the fields that have the
highest effect of the herbicides compared to the rest of the fields. We can also see that more measures
than chemical plant protection have been used against blackgrass in those fields with the lowest
effect of the herbicides. This may be one reason why they have a relatively low occurrence of
blackgrass today.

Main title:Skötselåtgärders och platsbetingelsers påverkan på resistens hos renkavle i södra Sverige
Authors:Lindström, Frida and Wahlquist, Pernilla
Supervisor:Albertsson, Johannes and Feuerhahn, Iris
Examiner:Hansson, David
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Renkavle, renkavle resistens, blackgrass, blackgrass resistance, Alopecurus myosuroides
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19121
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19121
Language:Swedish
Deposited On:30 Jun 2023 08:46
Metadata Last Modified:01 Jul 2023 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics